K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tajemníci v Českých Budějovicích čerpali nové informace

Datum: 2. 7. 2015, zdroj: OF 3/2015, rubrika: Ostatní

Jihočeská metropole České Budějovice si letos připomíná výročí 750 let od svého založení českým králem Přemyslem Otakarem II. Při této příležitosti se vedoucí úřadů měst a obcí sešli ve dnech 17.–19. května 2015 na svém tradičním jarním celostátním semináři právě v tomto krásném městě.

XXIX. valné shromáždění a jarní celostátní seminář STMOÚ

Nad seminářem převzal osobní záštitu primátor statutárního města České Budějovice Jiří Svoboda, který všem účastníkům vzkázal: „Vzájemnou komunikaci a předávání zkušeností či poznatků považuji za velmi důležité. Vím, že se sdružení tajemníků aktivně zapojuje do připomínkování legislativy, což je pozitivní, protože tajemníci mají každodenní zkušenosti s chodem úřadů. Právě praktické poznatky mohou legislativu směřovat k nápomoci občanům.“

Pro účastníky této akce, kterých bylo 298, připravilo sdružení tajemníků pestrý program a to jak odborný, tak doprovodný.

Semináře se zúčastnila celá řada významných hostí, za všechny jmenujme první náměstkyni ministryně pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, náměstkyni ministra vnitra Janu Vildumetzovou, náměstka ministra vnitra Josefa Postráneckého, předsedu Svazu měst a obcí ČR Dana Jiránka, předsedu Národní sítě Zdravých měst ČR Petra Hermanna či výkonného ředitele Unie zaměstnavatelských svazů ČR Víta Jáska. Ze zahraničních hostů k účastníkům promluvili prezident partnerské asociace APÚMS SR ze Slovenska a současně první viceprezident celosvětové asociace komunálních manažerů ICMA Peter Ágh a zástupce partnerské asociace LPIA z Lotyšska Agris Bukovskis.

Součástí programu bylo i poslední valné shromáždění členů sdružení, protože přijetím nových stanov na tomto zasedání se pro příště bude nejvyšší orgán sdružení nazývat členskou schůzí. Touto a mnohými dalšími změnami stanov sdružení reaguje na požadavky nového občanského zákoníku i na potřeby praktických úprav v činnosti sdružení jako dobrovolného spolku. Přítomní členové na zasedání také zhodnotili činnost a hospodaření sdružení za uplynulý rok a jednomyslně schválili výroční zprávu i hospodářský výsledek roku 2014.

Strategický rámec rozvoje veřejné správy 2014–2020

XXIX. valné shromáždění a jarní celostátní seminář STMOÚ

Náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy a legislativy Jana Vildumetzová spolu s ředitelem odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR Davidem Slámou představili aktuální stav implementace Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020. Strategický rámec vznikl jako přirozené pokračování koncepce reformy veřejné správy a byl podmínkou pro přijetí Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020, kterou se stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů. Strategický rámec byl vytvořen a schválen v loňském roce, kdy vznikla také Rada vlády pro veřejnou správu, která dohlíží na jeho realizaci. Na počátku letošního roku byly schváleny Implementační plány pro jeho naplňování a byly zadány analýzy k jednotlivým strategickým cílům. Ty jsou čtyři – modernizace veřejné správy, revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území, zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy se zahrnutím rozvoje eGovernmentu a posledním cílem je profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů. Do konce července by měl být zpracován návrh aktualizace a zpřesnění záměrů konkrétních projektů k naplňování rámce.

Josef Postránecký, Jana Vildumetzová a Jaromír Zajíček na setkání s tajemníky městských a obecních úřadů
Josef Postránecký, Jana Vildumetzová a Jaromír Zajíček na setkání s tajemníky městských a obecních úřadů

Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký zodpověděl nejčastější dotazy ze strany obcí k zákonu o státní službě. Ujistil, že pro územně samosprávné celky služební zákon nestanoví žádné povinnosti ani úkoly. Upozornil však, že po získání zkušeností z aplikace zákona může dojít k následné úpravě zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků tak, aby se zkvalitnil výkon veřejné správy a zvýšila tzv. prostupnost mezi oběma zákony, například uznatelnost úřednických zkoušek, rovnocennost vzdělání, účast ve výběrových řízeních.

Evropské fondy a další agenda MMR

Klára Dostálová, první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce regionálního rozvoje, zahrnula tajemníky širokým spektrem informací.

Aktuální stav přípravy čerpání evropských fondů vychází z postupného schvalování jednotlivých operačních programů. Jednou z priorit nejen pro veřejnou správu bude posílení vývoje a fungování ICT aplikací a služeb, zahrnující budování a modernizaci datových center, na které je alokováno cca 222 mil. EUR. V této oblasti bude podpořeno rovněž zlepšení přístupu, využití a kvality ICT technologií s důrazem na plošné pokrytí území republiky vysokorychlostním internetem, především na venkově (521 mil. EUR) a další rozvoj elektronizace veřejné správy. Výstavba datových sítí, datových center, sdílení a publikace dat (open data) budou podpořeny i z IROP (330 mil. EUR). Na rozvoj efektivní veřejné správy (optimalizace výkonu veřejné správy, rozvoj lidských zdrojů, moderní metody řízení či snižování administrativní zátěže) bylo pamatováno i v OP Zaměstnanost (ESF, 127 mil. EUR). Pro úspěšný rozvoj území i čerpání prostředků v územní dimenzi bude kladen velký důraz na integrované nástroje – integrované územní investice (ITI), integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). S přípravou konkrétních opatření a programů seznámil přítomné David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky MMR ČR.

Dlouho avizovaných změn se dočká také oblast zadávání veřejných zakázek. Od března tohoto roku je v účinnosti technická novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, aktuálně se připravuje zcela nový zákon o veřejném zadávání s předpokládanou účinností nejpozději od 18. dubna 2016. Nový zákon bude více korespondovat s evropskými směrnicemi, předpokládá zpřísnění a doplnění pravidel v zásadních oblastech, klade si za cíl snížení administrativní zátěže a větší flexibilitu podlimitního režimu.

Přínosy připravovaného nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro obce
  • zkrácení délky zadávacích řízení
  • snížení administrativní náročnosti zadávacích řízení
  • celkové zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek
  • snížení počtu rušených zadávacích řízení
  • vyšší účast malých a středních podniků ve veřejných zakázkách
  • zohlednění špatných zkušeností s dodavatelem
  • důraz na kvalitu plnění
Zdroj: MMR

Připravovaná novela stavebního zákona by měla přinést zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Základními myšlenkami je spojení tří současných fází (procesu EIA, územního řízení a stavebního řízení) zejména u velkých staveb do jednoho řízení s jedním rozhodnutím, dále pak integrace procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA do případného samostatného územního řízení a konečně změna právní úpravy dotčených orgánů. V procesu územního plánování by mělo dojít ke zkrácení procesu pořizování změn a aktualizací územně plánovací dokumentace a ke zkrácení lhůt pro soudní přezkum opatření obecné povahy. Předpokládaná účinnost novely zákona je v červnu 2016.

MMR také pracuje na metodické podpoře strategického řízení rozvoje obcí v rámci stejnojmenného projektu. Ta by měla zahrnovat metodickou podporu při praktické realizaci a vyhodnocování programů rozvoje obcí (PRO) a hodnocení využívání a naplňování rozvojových dokumentů obcí. Výstupem by měla být metodika strategického řízení rozvoje obcí a metodika hodnocení naplňování rozvojových dokumentů obce. Aktuálně probíhá tvorba softwarové aplikace pro podporu realizace PRO.

Zásadní změny v rozpočtových pravidlech

V letošním roce zákonem č. 24/2015 Sb. vstoupila v účinnost novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tato novela zavádí poměrně zásadní změny v dosavadních předpisech, sdružení tajemníků proto požádalo Ministerstvo financí o seznámení se změnami a s dopady na chod měst, obcí a jimi zřizovaných organizací.

Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování MF ČR, téměř dvě hodiny tajemníky seznamoval se změnami a odpovídal na četné dotazy posluchačů. Upozornil na rozdíly mezi dotacemi, návratnou finanční výpomocí (NFV) a finančními dary. Nově jsou stanovena striktní pravidla pro realizaci programů pro poskytování dotací (tzv. programová dotace) nebo NFV, na rozdíl dotací či NFV individuálních, jejichž účel určuje žadatel a poskytovatel rozhoduje, zda je žadateli poskytne nebo nikoliv. Velmi diskutovanou problematikou je právní forma poskytnutí dotace nebo NFV prostřednictvím veřejnoprávních smluv. Nevyjasněná je otázka formy povinného zveřejňování těchto smluv, zejména u případného fyzického zveřejnění v listinné podobě na úředních deskách poskytovatelů, ve vztahu k obecně platným právním předpisům (například zákon o obcích nebo správní řád). Doba zveřejnění smlouvy nejméně 3 roky by dle černých scénářů vedla k oblepení celých budov úřadů kolem dokola. Velký prostor pro zpřesnění pravidel je také v případě odůvodnění zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace či NFV v plné výši nebo její části. Porušení zákona vede v těchto případech ke správním deliktům a postihům v rámci přenesené působnosti, bez možnosti podání odvolání či rozkladu.

Uvedená novela také upřesňuje pravidla pro schvalování a zejména změny rozpočtů měst a obcí, které musí být schváleny rozpočtovým opatřením ještě před provedením rozpočtově nezajištěných výdajů. Opačný postup vede k porušení rozpočtové kázně, pro které jsou nově stanovena velmi přísná pravidla a vyšší postihy než doposud.

Změny zákona se dotkly rovněž hospodaření příspěvkových organizací, a to v oblasti ukládání odvodů ze strany zřizovatele.

Ministerstvo financí vydalo stanovisko k dotazům Svazu měst a obcí ČR, upřesňující některé pojmy a na konkrétních případech vysvětlilo některé nově zavedené instituty. Ministerstvo vnitra připravuje spolu s MF metodiku k uvedeným procesním záležitostem.

***

Projednávaných okruhů témat a otázek na semináři zaznělo mnohem více než umožnuje prostor tohoto článku, všechny prezentace a výstupy z odborného jednání jsou zveřejněny na webu sdružení tajemníků.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR

TOPlist
TOPlist