K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

43. Dny malých obcí

(Jarní setkání představitelů venkovských obcí)

Datum: 27. 4. 2015, zdroj: OF 2/2015, rubrika: Regiony

10. března v Praze a 17. března v Prostějově se sešli starostové a starostky z českých i moravských krajů na jarních – tentokrát již 43. Dnech malých obcí (DMO). Přes osm stovek účastníků dostalo zajímavé informace nejenom z jednotlivých ministerstev, ale také od představitelů Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráva a Spolku pro obnovu venkova.

Den malých obcí

Návštěvníci měli rovněž možnost seznámit se s více než čtyřicítkou firem, které nabídly své produkty a služby obcím. Součástí této nabídky bylo i vystoupení zástupců generálního partnera – Komerční banky, a. s., a hlavního partnera, společnosti Data-sys.

Důvodem velkého zájmu byl však byl program, který zahrnoval prezentace ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí, vnitra, školství a financí.

Národní dům na Smíchově při pražském Dnu malých obcí
Národní dům na Smíchově při pražském Dnu malých obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) představilo základní národní programy podpory regionálního rozvoje a zejména též Integrovaný regionální operační program (IROP), který je pro územní orgány stěžejním programem podpořeným z evropských zdrojů. Globálním cílem IROP je zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Účastníci se seznámili s cíli v jednotlivých prioritních osách (Infrastruktura, Lidé, Instituce a Komunitě vedený místní rozvoj) včetně změn, které nastanou ve srovnání s minulým programovým obdobím. Definitivní schválení Integrovaného regionálního operačního programu bude do konce prvního pololetí letošního roku a od druhé poloviny roku lze očekávat první výzvy k podávání žádostí o podporu projektů.

Odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj představil starostům a starostkám také význam, strukturu a metodiku přípravy programu rozvoje obce, což by měl být jeden ze strategických nástrojů rozvoje každé municipality.

Společenský dům v Prostějově hostil moravské účastníky Dne malých obcí
Společenský dům v Prostějově hostil moravské účastníky Dne malých obcí

Problematiku evropských fondů za MMR přednášel v Praze náměstek ministryně Mgr. Zdeněk Semorád a v Prostějově Ing. Josef Vlk. Metodiku přípravy programu rozvoje obce uvedla na obou setkáních Ing. Kateřina Trochtová.

Ministerstvo zemědělství seznámilo účastníky s Programem rozvoje venkova (PRV) a jeho naplněním v programovém období 2014–2020. Oproti minulému období byla většina opatření pro obce z PRV vyjmuta. To znamená výrazné omezení dotačních možností pro malé obce, které budou nyní moci žádat podporu jen na opatření, která se dotýkají krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a také na udržitelné zajišťování biomasy pro energetické účely. Obce se však budou moci angažovat v rámci komunitě vedeného místního rozvoje v jiných operačních programech prostřednictvím místních akčních skupin. Z rozpočtu PRV bude podpora operací v rámci strategie komunitě vedeného místního rozvoje a podpora činností spolupráce místních akčních skupin. V rámci národní podpory podpoří Ministerstvo zemědělství obce při některých projektech v rámci budování vodohospodářské infrastruktury a vybrané projekty při ochraně kulturního dědictví.

Problematiku Programu rozvoje venkova za Ministerstvo zemědělství přednášela v Praze Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí oddělení a v Prostějově ředitel odboru Řídící orgán PRV, Ing. Josef Tabery.

Vyhlášení podmínek soutěže Vesnice roku 2015
Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 vyhlásili E. Kavala (SPOV), Z. Semorád (MMR), D. Jiránek (SMO), M. Jurečka (MZe) a V. Kovářová (SMS)

Na pražském setkání pozdravil účastníky Dnů malých obcí také ministr zemědělství Marian Jurečka. Hovořil o podmínkách, které jeho resort vytváří pro spolupráci s venkovskými obcemi včetně podpory obcím v oblasti vodního hospodářství, lesního hospodářství a péči o krajinu. Ministerstvo zemědělství je také jedním z partnerů soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova a každoročně uděluje nejlepším obcím za jejich spolupráci se zemědělskými a lesnickými subjekty v místě oranžovou stuhu. Ministr Jurečka poté, spolu s dalšími organizátory soutěže podepsal podmínky pro letošní rok a tím byl letošní ročník zahájen. Přihlášky do soutěže mohou obce podávat do 30. dubna a podrobnější informace je možné najít na adrese www.vesniceroku.cz. Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie v obci.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) představilo Operační program Životní prostředí. Aktuální stav příprav předpokládá jeho definitivní schválení v červnu s tím, že vyhlášení prvních výzev bude již koncem prvního čtvrtletí tohoto roku. Plán výzev je schválen až do roku 2018 a pro žadatele dochází k podstatnému zjednodušení, přičemž budou zvýhodněny žádosti ve vysokém stupni připravenosti projektu. Celková alokace tohoto programu představuje 2,636 mld. € a program se člení do šesti prioritních os, které byly účastníkům podrobně představeny. Ve stávajícím období jsou obce a dobrovolné svazky obcí oprávněným žadatelem ve všech prioritních osách OP ŽP.

Prezentaci programu za MŽP přednesl v Praze náměstek ministra a ředitel sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí Ing. Jan Kříž, v Prostějově hovořila za resort Mgr. Dagmar Hudson z oddělení přípravy nového programového období.

Ministerstvo vnitra (MV) na jarních Dnech malých obcí zastupovala náměstkyně ministra pro veřejnou správu a legislativu Mgr. Jana Vildumetzová, která hovořila podrobně o všech aktuálních problémech legislativy v oblasti veřejné správy a dopadech připravovaných opatření do fungování obcí. Ředitelka odboru kontroly a dozoru veřejné správy, Ing. Marie Kostruhová následně seznámila přítomné s novelou nařízení vlády ČR o odměňování členů zastupitelstev obcí včetně metodiky a administrace v nových podmínkách. Podrobnosti k těmto otázkám přinášíme v samostatném článku.

Ministerstvo financí (MF) informovalo o aktuálních otázkách finančního hospodaření obcí v letech 2014 a 2015. Zadluženost obcí je stabilizovaná a v roce 2014 poklesl celkový obecní dluh na úroveň 88,9 mld. Kč (tj. snížení na 96,4 % proti předchozímu roku). V loňském roce skončilo hospodaření obcí přebytkem 8,96 mld. Kč (4 575 obcí hospodařilo s přebytkem, 1673 obcí se ztrátou). Stav na běžných účtech obcí se zvýšil na 89,2 mld. Kč (tj. 109,3 % oproti roku 2013). Daňové příjmy v roce 2014 dosáhly částky 170 mld. Kč (nárůst 105,2 %). Predikce daňových příjmů v roce 2015 očekává zvýšení na 101,3 % oproti loňskému roku. Objem „prostředků plynoucích za žákem“ v roce 2015 se očekává ve výši 7,9 tis. Kč. Za MF ČR referovala Ing. Karla Rucká a David Šátek.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) představilo na DMO Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol, informovalo o navýšení tarifních platů pedagogických pracovníků od 1. 11. 2014 a zejména o přípravě reformy financování regionálního školství. Pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územními samosprávnými celky se počítá v roce 2015 s objemem 300 mil. Kč a do roku 2021 s celkovým objemem 1,5 mld. Kč, což je ročně cca 200–300 mil. Kč. Hlavním cílem je naplnit rejstříkové kapacity s tím, že žadatel bude využívat výukové kapacity po dobu 10 let od vyúčtování dotace. Prezentaci MŠMT přednesl 1. náměstek ministra Jan Zikl.

TOPlist
TOPlist