K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

42. Dny malých obcí

(Nově zvolení starostové mají zájem)

Datum: 20. 2. 2015, zdroj: OF 1/2015, rubrika: Ostatní

Zaplněné sály v Prostějově i v Praze při 42. Dnech malých obcí byly důkazem, že v podzimních volbách nově zvolení starostové mají zájem o aktuální dění. Přestože se obě konference konaly těsně po volbách (a v Praze navíc v čase dopravní kalamity způsobené námrazou) – účast byla vysoká (849 starostů a starostek).

Den malých obcí

Důvodem velkého zájmu nebyl pouze značný podíl nově zvolených představitelů obcí, ale také avízovaný program naplněný prezentací ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí, vnitra a financí. Vystoupení zástupců uvedených resortů doplnili odborníci na vysokorychlostní internet a komunikaci představitelů obcí s veřejností.

Účastníci z moravských krajů na setkání v Prostějově
Účastníci z moravských krajů na setkání v Prostějově

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) představilo základní směry své působnosti ve směru k obcí, zejména se však přednášející zaměřili na problematiku programů, podpořených z evropských fondů v období 2014–2020. Úvodem byli účastníci seznámeni s tím, jaké jsou priority a možnosti obcí v současném programovém období a zároveň byly zdůrazněny změny oproti období 2007–2013. Evropské investiční a strukturální fondy vyčlenily pro ČR v tomto období 23,83 mld. €, které budou využity k realizaci jedenácti tématických cílů a na technickou pomoc. Strategii pro účinné a efektivní využití těchto zdrojů stanovuje schválená Dohoda o spolupráci mezi EU a ČR. Od toho se odvíjí i zpracování a schvalování jednotlivých operačních programů tak, aby ještě v průběhu letošního roku mohly být vyhlášeny první výzvy pro žadatele k podávání projektů. K tomu MMR připravilo efektivní implementační systém založený na jednotném metodickém prostředí (jednotná terminologie, snadnější orientace, zjednodušení, transparentní a nenáročná komunikace založená na elektronizaci). Hlavní možností pro obce bude financování projektů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tento program má návaznost na devět z jedenácti tématických cílů, celková alokace představuje objem 4,64 mld. € (tj. 20 % celkové alokace ČR), jeho řídícím orgánem je MMR. Administrace programu proběhne prostřednictvím regionálních rad a Centra pro regionální rozvoj. Třicet procent z celého objemu IROP bude možno v rámci územní dimenze realizovat prostřednictvím integrovaných nástrojů (Integrovaných územních investic ITI, Integrovaných plánů rozvoje území IPRÚ a Komunitně vedeného místního rozvoje CLLD). Zatímco první dva nástroje budou zaměřeny na aglomerace kole metropolitních a krajských měst, komunitě vedený místní rozvoj bude realizován prostřednictvím iniciativy LEADER, kterou uplatňují zejména Místní akční skupiny (v ČR bylo v roce 2014 182 MAS). Alokace prostřednictvím CLLD dosáhne v rámci IROP hodnoty cca 400 mil. €.

Pražské setkání se konalo v Národním domě na Smíchově
Pražské setkání se konalo v Národním domě na Smíchově

Problematiku evropských fondů za MMR přednášeli v Prostějově Mgr. Petr Hrazdil a Mgr. Martina Fišerová, v Praze vystoupila 1. náměstkyně ministryně Ing. Klára Dostálová a Mgr. Karolina Neveselá, ředitelka Odboru řízení a koordinace fondů EU.

Ministerstvo zemědělství seznámilo účastníky s Programem rozvoje venkova (PRV) v současném období. Zásadním sdělením pro malé obce je skutečnost, že proti období 2007–2013 byla opatření pro nezemědělské podnikatele a většina opatření pro obce z PRV vyjmuta. To ve srovnání s minulým obdobím znamená výrazné omezení dotačních možností pro malé obce z tohoto programu. Obce jako způsobilý příjemce dotace budou moci žádat podporu na vybraná lesnická opatření, dále na opatření Spolupráce týkající se krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a také na udržitelné zajišťování biomasy pro energetické účely. Obce se budou moci angažovat v rámci komunitě vedeného místního rozvoje v jiných programech prostřednictvím Místních akčních skupin, které projdou obdobím standardizace, aby všechny jejich činnosti byly maximálně transparentní a nediskriminační. Na projekty realizované metodou LEADER je věnováno minimálně 5 % z rozpočtu PRV, tj. cca 152 mil. € celkových veřejných výdajů.

Problematiku Programu rozvoje venkova za Ministerstvo zemědělství přednášela v Prostějově Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí oddělení a Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) prezentovalo možnosti obcí realizovat své projekty prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí OP ŽP). Celková alokace tohoto programu představuje 2,636 mld. € a program se člení do šesti prioritních os:

  1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní,
  2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
  3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
  4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
  5. Energetické úspory a
  6. Technická pomoc.

Na rozdíl od PRV obce a dobrovolné svazky obcí jsou oprávněným žadatelem ve všech prioritních osách OP ŽP. Program je předložen ke schválení a v prvním čtvrtletí 2015 se očekávají první výzvy. Plán výzev je vytvořen až do roku 2018 a připravuje se Strategický realizační plán pro každý rok.

Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí
Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí

Prezentaci programu za MŽP přednesl v Prostějově Mgr. Jiří Petřivalský a v Praze přednášel náměstek ministra a ředitel sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí Ing. Jan Kříž.

Ministerstvo vnitra (MV) se s přihlédnutím k období krátce po komunálních volbách zaměřilo na aktuální úkoly zastupitelstev v novém volebním období. Upozornilo na náležitosti ustavujícího zasedání zastupitelstva včetně řady pochybení, ke kterým dochází. Popsány byly úkoly nového zastupitelstva zejména činnosti nutné do konce roku. Zvláštní pozornost byla věnována schválení rozpočtu pro rok 2015. Podrobně byly rozebrány všechny náležitosti obecně související s průběhem a přípravou zasedání zastupitelstva včetně kontrolou zjištěných pochybení samosprávných orgánů. Prezentaci MV v Prostějově i v Praze provedl Ing. Bc. Miroslav Veselý, vedoucí oddělení dozoru, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly.

Ministerstvo financí (MF) informovalo o aktuálním vývoji daňových příjmů v roce 2014, který v závěru roku představoval další nárůst 5,9 % oproti úspěšnému roku 2013. Predikce na letošní rok počítá s nárůstem o 3 % proti minulému roku. Zazněla informace o změně zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). Pracovní skupina diskutovala především problematiku vývoje 30 % podílu na dani z příjmů fyzických osob z podnikání (trvalý pokles), vyhodnocení kritéria počtu žáků a problematiku RUD krajů. Účastníci byli seznámeni s návrhem státního rozpočtu na rok 2015 včetně položek významných pro obce. Informaci za MF přednesla v Praze Ing. Karla Rucká, vedoucí oddělení souhrnných rozpočtových vztahů na odboru financování územních rozpočtů.

Firemní prezentace
Firemní prezentace

Vysokorychlostní internet dostává velkou podporu v tomto programovém období a bude možné jeho podstatné rozšíření i do malých obcí. O těchto otázkách hovořil Ing. Svatoslav Novák, prezident ICT Unie a Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky z Kraje Vysočina.

Umění komunikace s veřejností je velmi významným a potřebným nástrojem pro představitele obcí. Prezentoval to včetně praktických ukázek PhDr. Jiří Chrást, ředitel Akademie ČTK.

Všichni účastníci měli možnost seznámit se s prezentací více než třiceti firem, nabízejících své produkty a služby orgánům místní samosprávy. Velmi úspěšný průběh 42. Dnů malých obcí podpořili svým vystoupením i zástupci organizátorů – Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova. Velký podíl patří také hlavním partnerům akce – České spořitelně, a. s., a společnosti E-on.

TOPlist
TOPlist