K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Celostátní finanční konference

(Jak na úhradu přenesené působnosti?)

Datum: 24. 2. 2015, zdroj: OF 1/2015, rubrika: Ostatní

V prosinci se v kongresovém sále pražského hotelu Clarion konala již 17. Celostátní finanční konference, kterou pro představitele samosprávy organizuje Svaz měst a obcí ČR (SMO). Přítomno bylo po dva dny více než tři stovky starostů a primátorů z celé republiky.

Motto konference „Hájíme zájmy měst a obcí České republiky“ deklaruje cíle SMO a proto za hlavní témata měst a obcí v kontextu s financováním byly označeny dvě oblasti – přenesená působnost a rozpočtová odpovědnost, což také zdůraznil ve svém úvodním vystoupení Dan Jiránek, předseda SMO.

Hlavní témata

Celostátní finanční konference
Celostátní finanční konference

Svaz dlouhodobě usiluje, aby byl příspěvek na výkon přenesené působnosti pravidelně valorizován v návaznosti na stále větší rozsah činností, které obce vykonávají při výkonu státní správy. Od roku 2010 nedošlo k žádným změnám ve výši příspěvku, přestože náklady trvale rostou a města i obce na přenesenou působnost doplácejí z vlastních rozpočtů na úkor potřeb v působnosti samosprávy. Například v Českých Budějovicích se jedná ročně o 80 milionů korun a i v malých obcích jde mnohdy o statisíce. Navrhuje se proto model výkonového financování přenesené působnosti, podle kterého by obce dostaly zaplaceno na základě provedených úkonů.

Obce a města jsou samosprávné orgány, které plně odpovídají za hospodaření se svým rozpočtem. Proto Svaz odmítá spojování zadluženosti státu s hospodařením samosprávy. Rostoucí státní dluh je neúměrně vysoký ve vztahu k relativně nízkému a stabilnímu dluhu obcí. Proto je třeba odmítnout navrhované omezení samosprávy v případě vzrůstu státního dluhu na úroveň 55 % HDP. Byl by to neúměrný zásah do činnosti samosprávy.

Priority vlády

Celostátní finanční konference – pohled do sálu
Celostátní finanční konference – pohled do sálu

V úvodu konference vystoupil také předseda vlády Bohuslav Sobotka, který pro rozvoj obcí a měst označil za klíčové čtyři oblasti. Především je to zvýšení daňových příjmů, tedy větší příliv peněz do veřejných rozpočtů, tedy i do rozpočtů obcí a měst. To vláda hodlá zajistit zvýšením efektivity správy a výběru daní, dále elektronickou evidenci tržeb, což povede k zvýšení daňových příjmů a zejména schválením řady opatření k podpoře ekonomického růstu. Druhým významným tématem je čerpání evropských dotací – v rámci nového programovacího období budou moci města a obce v České republice čerpat téměř za všech operačních programů. Třetí oblastí jsou změny v zadávání veřejných zakázek. Předloňské zpřísnění zákona o veřejných zakázkách v podstatě celý systém paralyzovalo. Novela zákona od 1. ledna 2015 zjednoduší a zrychlí zadávání zakázek, aniž by se uvolnil prostor pro možnou korupci. Nakonec se předseda vlády zmínil i o financování přenesené působnosti. Vláda schválila Strategický rámec rozvoje veřejné správy a na základě detailní analýzy budou v roce 2016 navrženy alternativní způsoby financování, které zohlední skutečně vykonávané činnosti.

Během dvoudenní akce zaznělo téměř čtyři desítky referátů a vystoupení v rámci jednotlivých programových bloků. Byly to informace nejen o financování přeneseného výkonu státní správy či dostupnosti veřejných služeb v území v souvislosti se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy 2014+. Součástí konference byly i přednášky o daňových změnách v roce 2015, připravovaném systému odměňování starostů, novém zákonu o veřejných zakázkách či možnostech čerpání peněz z evropských fondů v období 2014–2020. V kontextu s hospodařením obcí se jeden blok akce věnoval také nakládání s odpady. Na webových stránkách Svazu měst a obcí jsou prezentace hlavních aktérů k dispozici.

S ohledem na velký rozsah příspěvků na konferenci se blíže zmíníme o odpovědnosti volených zástupců z pohledu právníků a ještě jednou o financování přenesené působnosti.

Odpovědnost volených zástupců

Novou příručku pro členy zastupitelstev obcí pokřtili Dan Jiránek a Bohuslav Sobotka za asistence Jany Vildumetzové a Jiřího Zmatlíka, náměstkyně a náměstka ministra vnitra
Novou příručku pro členy zastupitelstev obcí pokřtili Dan Jiránek a Bohuslav Sobotka za asistence Jany Vildumetzové a Jiřího Zmatlíka, náměstkyně a náměstka ministra vnitra

Vzhledem k začínajícímu volebnímu období nových zastupitelů a čerstvě zvolených starostů byla velmi důležitá úvodní vystoupení dvou významných právníků. Trestně právní odpovědnost volených zástupců obcí a měst byla tématem vystoupení, které přednesl JUDr. Tomáš Sokol. Vysvětlil jaké jsou z právního hlediska složky odpovědnostního vztahu – povinnost, porušení, úmysl a následek. Citací zákonů a konkrétními příklady z juristické praxe ukázal jaké chyby mohou způsobit trestně právní odpovědnost zastupitelů. Například – při úplatném převodu majetku musí být jakákoliv odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna. Myslí na to zastupitelé při rozhodování, formulaci usnesení a schvalování zápisu z jednání? Porušení povinnosti při správě cizího (obecního) majetku a způsobením nikoli malé škody hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Známý advokát doporučuje obcím ke snížení rizika vystavení se trestní odpovědnosti související s výkonem funkce:

  1. zajistit vstupní i průběžné vzdělávání osob činných ve volených orgánech,
  2. precizně vést zápisy z jednání orgánů územních samosprávných celků a
  3. zpracovat úpravu pravidel pro hospodaření s majetkem v obci.

Stejný význam mělo druhé vystoupení, několik poznámek a doporučení – Jak správně vkročit do nového volebního období – přednesl JUDr. Stanislav Kadečka, PhD. Především zdůraznil, na co je nutné pamatovat při předávání „obce“ (agendy a vybavení) v případě výměny vedení (starosty) obce. Protokol či záznam by měl obsahovat předání dokladů a dokumentů, předání razítek, záznam o úřední desce dle evidence k danému dni, stav peněžních prostředků a majetku obce (účet, pokladna, …), klíče od budovy obecního úřadu a ostatní náležitosti dle potřeby. Vedle fyzického předání je dobré, aby nové zastupitelstvo začínalo s „čistým štítem“, proto expert na veřejné právo doporučuje vhodnost interní právní inventury – právního auditu. Ten by se měl zaměřit na platnost hlavních smluv uzavřených obcí, na zákonnost právních předpisů obce, zákonnost zadávání veřejných zakázek, vyřizování podání občanů, dodržování zákonných pravidel pro svolávání a konání zastupitelstva a na zákonnost vyřizování žádostí o informace. Nové vedení by také mělo znát zákonné předpisy o nakládání s majetkem (zveřejnění, rozhodnutí o uzavření smlouvy a uzavření smlouvy atd.), zejména pochopit, kde všude lze udělat chybu.

Výkonový model má řadu otazníků

Ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na Ministerstvu vnitra, Ing. Marie Kostruhová, hovořila o stávajícím systému financování veřejné správy a navrhovaných směrech řešení. V zásadě jde o dvě možnosti řešení – změna současné metodiky rozdělování příspěvku nebo proplácení skutečně provedených úkonů v rámci jednotlivých agend přenesené působnosti. Je samozřejmě možná i kombinace obou metod. Zavedení výkonového modelu bude náročné a velmi pracné. Předpokládá vytvořit seznam všech agend (řádově tisíce úkonů) a jejich procesních modelů, zpracovat k nim výkonové standardy, provést ocenění jednotlivých úkonů a zpracovat nový systém rozdělování prostředků. Přitom jsou zde rizika, že řadu agend nebude možné zmodelovat, bude také administrativně velmi složitě vyúčtovávat provedené úkony, přičemž rozsah vykonaných úkonů je v jednotlivých agendách proměnlivý a bude velmi obtížné stanovit optimální finanční prostředky pro jednotlivé města a obce v daném fiskálním roce.

Jaký je aktuální vývoj řešení této problematiky? Již zmiňovaný Strategický rámec rozvoje veřejné správy bude v rámci Implementačního plánu řešit také úpravu systému financování přenesené působnosti. Podrobné analýzy mají být zpracovány do srpna 2016, návrh řešení má být předložen vládě do konce roku 2016.

Zkušenosti z praxe ke skutečným nákladům na přenesenou působnost prezentovala Ing. Jana Voldánová, ředitelka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR. Tato instituce společně s Benchmarkingovou iniciativou (sdružení 70 obcí s rozšířenou působností) analyzovala 54 agend přenesené i samostatné působnosti. Na příkladu agendy „občanské průkazy“ bylo doloženo, jak složitým úkolem bude analýza všech agend a stanovení optimální úhrady za jejich výkon, vzhledem k proměnlivosti a pestrosti (sezónnost, velikost a poloha obce), která v průběhu času nastává. Skutečné náklady na přenesenou lze stanovit na základě úkonů – k tomu je nutné stanovit v jednotlivých agendách, co je úkon, úkony jednotlivě definovat, vše na dostatečně velikém vzorku pilotně ověřit a přitom správně sebrat množství dat a řádně je zkontrolovat. Analýza 54 agend v průběhu sedmi let prokázala určité trendy, výkyvy i rozptyl v rámci jediné agendy. Jediným jednoznačným poznatkem je téměř lineární korelace mezi počtem úkonů a počtem obyvatel, což však nemusí být pravda u každé agendy.

***

Obce na výkon přenesené působnosti státní správy jednoznačně doplácejí. To je nezpochybnitelné. Nedá se rovněž zpochybnit, že provozní náklady rok od roku rostou. Roste také rozsah činností, který obcím každoročně přibývají s novou legislativou. Nebylo by tedy rozumnější stanovit (a pilotně ověřit) modelově typy obcí, a podobně jako je tomu u rozpočtového určení daní, každoročně rozdělovat vyčleněnou částku na základě dvou základních koeficientů (počet obyvatel správního území, rozsah přenesené působnosti)?

V zásadě by bylo rozumnější provést jednoduchou úpravu stávajícího systému. Zvýšit objem prostředků na výkon přenesené působnosti o 10–15 % (dnes cca 7,5 mld. Kč) a dohodnout výši každoroční valorizace. Tímto postupem by bylo možné problému skutečně pomoci již v příštím roce.

Zpracování výkonového systému podle Strategického rámce znamená, že jeho praktické zavedení lze očekávat nejspíše v roce 2018, což vzhledem k tomu, že rok 2017 je rokem volebním může být výhodou, ale také naopak.

Zatímco podstatná část tohoto textu je spíše zpravodajstvím z konference, závěrečná část je pouze názor autora.

Antonín Eliáš

TOPlist
TOPlist