K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozpočtové hospodaření obcí v 1. pololetí roku 2014

Datum: 2. 2. 2015, zdroj: OF 5/2014, rubrika: Ekonomika

V prvním pololetí letošního roku vykázaly obce, včetně dobrovolných svazků obcí, celkové příjmy 131,4 mld. Kč, což je o 6,2 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Výdaje se oproti stejnému období loňského roku zvýšily o 9,9 mld. Kč na celkovou částku 114 mld. Kč.

Výsledkem rozpočtového hospodaření za první pololetí tedy byl přebytek v rozsahu 17,4 mld. Kč, což je přebytek o 3,7 mld. Kč menší než ve stejném období loňského roku. Na celkových příjmech se přebytek podílel 13 %, o rok dříve to bylo 17 %. Jak je vidět z grafu 1, však ani příjmy, ani výdaje v roce 2014 ještě nedosáhly úrovně z roku 2011.

Graf 1. Příjmy a výdaje obcí a DSO v 1. pololetí
Graf 1. Příjmy a výdaje obcí a DSO v 1. pololetí
Pramen: Zpráva o hospodaření státního rozpočtu v 1. pololetí roku 2014.

Hlavní položky příjmů a výdajů

Na meziročním růstu příjmů ve výši 6,2 mld. Kč se více než polovinou podílel přírůstek nedaňových příjmů (+3,3 mld. Kč) a značný vliv měl i růst daňových příjmů (+2,5 mld. Kč). Objem příjmů z prodeje dlouhodobého majetku se meziročně snížil, a to již třetí pololetí po sobě, i když jejich propad byl menší než v pololetí roku 2013. Dotace se meziročně zvýšily pouze o 0,6 mld. Kč.

Potěšitelná je skutečnost, že o růst celkových výdajů o 9,9 mld. Kč se zasloužil zejména růst výdajů kapitálových (+9,2 mld. Kč), zatímco běžné výdaje se meziročně zvýšily pouze o 0,7 mld. Kč.

Objem sdílených daní se na celkovém objemu daňových příjmů podílel více než 80 %. V roce 2014 platí stejný mechanismus rozdělení sdílených daní mezi státní rozpočet a rozpočty obcí a krajů jako v roce 2013 a parametry těchto tří daní se rovněž nezměnily. Objem sdílených daní, které dostanou obce, by měl vykazovat stejný průběh jako jejich celostátní inkaso.

Porovnání příjmových položek

Uvedená tabulka ukazuje, jak dopadlo první pololetí při porovnání meziročního růstu sdílených daní z výkazů obcí a z průběhu celostátního inkasa sdílených daní. Nižší dynamiku objemu sdílených daní obcí vykázaly zejména obě daně z příjmů, zejména však daň z příjmů právnických osob. Kdyby objem sdílených daní obcí rostl stejným tempem jako celkové výnosy sdílených daní, dostaly by obce v pololetí letošního roku o 4,4 mld. Kč více, než kolik na jejich účty skutečně přišlo.

Tabulka: Dynamika sdílených daní v 1. pololetí roku 2014
I. pol. 2014/I. pol. 2013 Výkazy obcí Celostátní výnos
DPH 9 % 7 %
DPFO 1 % 8 %
DPPO* −7 % 8 %
Celkem 3 % 7 %
  • Prameny: Zpráva o hospodaření státního rozpočtu v 1. pololetí roku 2014, Ministerstvo financí a Průběh celostátního inkasa sdílených daní, Generální finanční ředitelství.
  • Poznámka: * v objemu DPPO není započítaná daň placená obcemi.

Výnos daně z nemovitosti byl v prvním pololetí letošního roku vyšší dokonce o 5 % a dosáhl částky 6,1 mld. Kč. Nepatrně se zvýšil i počet obcí, které zvýšily místní koeficient. O 1 % se meziročně zvýšily i poplatky z vybraných činností a služeb.

Poměrně rychlý růst zaznamenaly nedaňové příjmy, a to meziročně o 23 %. Podstatná část přírůstku však jde na vrub jediného města, a to Prahy. Z ostatních položek významněji rostly pouze příjmy z vlastní činnosti (+8 %). Objemově nejvýznamnější část nedaňových příjmů, tj. příjmy z pronájmu majetku, se meziročně zvýšily o 2 %, resp. o 0,1 mld. Kč.

Kapitálové příjmy se na celkových příjmech podílely 2 % a z více než 80 % jej tvořil prodej dlouhodobého majetku.

Po daňových příjmech jsou druhou důležitou položkou dotace s podílem necelé pětiny na celkových příjmech. Více než 70 % z celkového objemu dotací tvořily transfery ze státního rozpočtu a státních fondů.

Celkové dotace se meziročně zvýšily o 0,6 mld. Kč, avšak tyto transfery se zvedly o 1,4 mld. Kč. Z toho potom vyplývá, že zbývající složky dotací, tj. dotace z krajských rozpočtů, regionálních rad regionů soudržnosti a převody z vlastních fondů se meziročně o 0,8 mld. Kč snížily.

Tři čtvrtiny z objemu transferů ze státního rozpočtu a státních fondů, tj. z 17,8 mld. Kč, měly charakter provozních dotací (13,3 mld. Kč). Necelou polovinu neinvestičních dotací (6,2 mld. Kč) dostaly obce od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Patří sem zejména dotace na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání. Druhou nejvyšší položkou v rámci neinvestičních dotací tvoří transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu, určené převážně na výkon státní správy (4,1 mld. Kč). Téměř 60 % investičních dotací poskytlo obcím Ministerstvo životního prostředí. Směřovaly především na výstavbu a obnovu kanalizací a čističek. Zatímco dotace z Ministerstva mládeže, tělovýchovy a školství se meziročně mírně zvýšily, stejně jako objem investičních dotací poskytnutých Ministerstvem životního prostředí, objem dotací na výkon státní správy se prakticky nezměnil.

Výdajové položky

Vývoj hlavních položek běžných výdajů ukazuje graf 2. Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím tvořily více než pětinu celkových běžných výdajů a v roce 2014 se jejich objem mírně snížil. Téměř shodný podíl (15 % a 16 %) vykázaly výdaje na platy zaměstnanců a na nákup služeb, ovšem s tím, že prvně jmenovaná skupina výdajů mírně roste, zatímco ta druhá naopak mírně klesá.

Graf 2. Vybrané výdaje obcí v prvním pololetí
Graf 2. Vybrané výdaje obcí v prvním pololetí
Pramen: Zpráva o hospodaření státního rozpočtu v 1. pololetí roku 2014.

Provozní dotace podnikatelům tvořily více než jednu desetinu běžných výdajů. V případě dotací neziskovému sektoru to však byla pouhá 4 %. V celkových dotacích jak podnikatelům, tak i neziskovému sektoru naprosto převažovaly dotace na provoz. Na dopravní obslužnost obce věnovaly 3 % svých běžných výdajů, konkrétně 2,5 mld. Kč, což je méně než polovina toho, co dopravní obslužnost stála krajské samosprávy.

Kapitálové výdaje meziročně, po třech letech jejich poklesu vzrostly o více než 47 %. Přesáhly tak již jejich úroveň z roku 2011. Více než 80 % investičních výdajů obcí šlo na přímé investiční aktivity obcí, které zaznamenaly růst o 40 %. Na více než desetinásobek stouply výdaje obcí na nákup akcií a majetkových podílů a na celkových kapitálových výdajích se podílely více než desetinu. Na polovinu klesly investiční dotace podnikatelskému sektoru, jejich váha v celkových kapitálových výdajích je však nízká.

Navýšení dluhu

Dluh obcí se v prvním pololetí letošního roku ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 9 % zvýšil. Růst dluhu v tomto období jde výlučně na vrub čtyř největších měst. Jejich podíl na dluhu všech obcí se zvýšil, a to na 54 %, o rok dříve to bylo 49 %. Dluh obcí bez nich se naopak o 1 % snížil. V polovině roku byl dluh všech obcí nižší než objem jejich peněžních prostředků na bankovních účtech.

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

TOPlist
TOPlist