K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zorganizované a levnější svozy odpadů – příklad z Plzeňska

Datum: 20. 1. 2015, zdroj: OF 5/2014, rubrika: Životní prostředí

Obec je ze zákona původcem odpadu. Řada odpadů však představuje zajímavou komoditu pro další zpracování, takže na odpadové hospodářství by nemělo být pohlíženo jen jako na neustále rostoucí výdajovou položku v rozpočtu.

Sílu a provázanost firem působících v odpadech nelze podceňovat, ale ani přeceňovat. Jestliže samotná obec má jen minimální vyjednávací pozici, pak svazek několika desítek obcí vyhlašující jedno jediné výběrové řízení na svoz odpadu na celém území se stává váženým partnerem.

Téměř stočlenný svazek

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství (před tím sdružení obcí) byl založen dle zákona o obcích. Jeho hlavní činnost spočívá v zabezpečení koordinovaného postupu obcí při řešení problematiky z oblasti odpadového hospodářství. Soustředí se na nakládání s nebezpečnými odpady.

Svazek vznikl v roce 1995 původně jako svazek obcí pro výstavbu řízené skládky odpadů na území okresu Plzeň-jih. V současné době však jeho hlavní a primární účel spočívá v zajištění zákonné povinnosti sběru nebezpečného odpadu. Pro členské obce a města tak svazek dvakrát ročně organizuje sběr nebezpečných odpadů, a to prostřednictvím mobilního svozu odpadů. V posledních letech se nesbírají jen nebezpečné odpady, ale i některé vybrané druhy ostatních odpadů a stejně tak vyřazené elektrické a elektronické zařízení z domácností (tzv. „elektroodpady“ v rámci zpětného odběru za pomoci kolektivních systémů).

Společný postup je levnější

Cílem svazku je ušetřit finanční prostředky pro obce, tím, že služba zadaná pro bezmála sto obcí bude levnější než služba zadaná malou obcí.

Mapa členských obcí
Mapa členských obcí

Dle aktuálních stanov z roku 2013 zahrnuje svazek 83 obcí převážně z okresu Plzeň-jih (viz mapa). Majetek svazku vzniká vložením členských podílů a jeho další hospodářskou činností. Výše každoročního členského příspěvku každé z členských obcí do svazku obcí je stanovena dle počtu obyvatel každé členské obce vždy k 1. lednu příslušného roku. Členské příspěvky, popřípadě přijaté neinvestiční dotace, jsou používány na úhradu nákladů spojenou s likvidací nebezpečného odpadu, zpravidla 2× ročně. Sídlo svazku se nachází v obci Štěnovice.

Nejvyšším orgánem svazku je shromáždění zástupců, které tvoří starostové jednotlivých členských obcí svazku nebo jimi pověření zástupci. Veřejná jednání se uskutečňují minimálně 1× ročně. Výkonný orgán svazku představuje výkonná rada složená ze 7 členů, předsedu výkonné rady volí shromáždění zástupců. Dozorčí rada má 3 členy, předsedu opět volí shromáždění zástupců, jednání dozorčí rady jsou neveřejná.

Název svazku neznamená, že je uzavřeno členství obcím z jiných okresů a současný počet obcí nemusí být konečný. Již ze stanov vyplývá možnost členství městských částí Plzně, po uskutečněných komunálních volbách se plánuje oslovení také dalších obcí, které s členskými obcemi přímo sousedí.

Společné výběrové řízení

Ještě rok bude svoz odpadu zajišťovat společnost, která na podzim 2012 vyhrála výběrové řízení na odstranění nebezpečných a ostatních specifikovaných odpadů. Veškeré podklady, včetně smlouvy, jsou dostupné na profilu zadavatele na webových stránkách města Dobřany a mohou sloužit jako inspirace pro další obce.

Soutěžily se ceny dle jednotlivých katalogových čísel odpadů, kdy zadavatel oznámil objem odpadu z předchozích let a maximální akceptovanou cenu. Dále zadavatel vyžadoval předložení svozového harmonogramu, prostřednictvím kterého nedochází ke zbytečným dopravním nákladům, sám i seskupení obcí k jednotlivým svozům navrhl. Součástí zadávací dokumentace byly také požadavky na průběh sběru odpadů uložených na volném prostranství obce. Pamatuje se rovněž na členské obce, na jejichž území je v provozu sběrný dvůr. V rámci pravidelných svozů dochází k odběru odpadu z tohoto dvora za cenu vysoutěženou svazkem.

Hodnotící komise posuzovala nabídky pěti uchazečů, kdy bodovala nabízené jednotlivé částky za každé katalogové číslo odpadu a následně body sčítala a navzájem porovnávala. Ze zprávy o posouzení nabídek je zřejmé, že pořadí firem se u položek měnilo, tedy, že vítězná firma nenabízela vždy nejlepší ceny u každého odpadu, ale dokázala zajistit nejvýhodněji celkový svoz. Podstatný je také fakt, že svazek ví, kam část odpad z jeho území putuje, neboť přílohou smlouvy je také vymezení subjektů, který přebírá elektrická a elektronická zařízení.

Pohled na hospodaření svazku

Vezmeme-li v úvahu, že společná smlouva vstoupila v platnost na podzim 2012, úspora prostředků bude v celé míře patrná až v letech následujících. Jak dokládá uvedená tabulka tabulka, ve výdajích došlo opravdu k úspoře téměř 30 % ve srovnání s rokem 2011, při srovnání s předchozími lety je pak úspora ještě vyšší. Výdaj na zajištění svozu nebezpečného odpadu představuje prakticky jedinou výdajovou položku, příjmy pak tvoří zejména členské příspěvky. V souvislosti s tříletým výběrovým řízením svazek v posledních letech nenavyšoval členské příspěvky a uvažuje se o jejich snížení.

Vybrané příjmy a výdaje svazku (tis. Kč)
2009 2010 2011 2012 2013
Příjmy příspěvky obcí 1379,87 1258 1732,46 1697,85 1676,81
úhrady za zpětný odběr 129 201 100 121 29,8
Výdaje svaz nebezpečného odpadu 1955,97 1425 1275 1291,89 919,49

Zdroj: databáze ARISweb, UFIS a Monitor dostupné na www.mfcr.cz.

Druhá příjmová položka s klesajícím trendem vypovídá o snižujícím se objemu odevzdaných elektrických a elektronických zařízení a také o klesajících odměnách za zpětný odběr. Odložení těchto zařízení na určeném místě 2× ročně není jediným způsobem, jak se nefunkčních přístrojů zbavit. Většina obchodníků dnes nabízí výměnu starého za nový, existují specializované boxy.

Cesta k jednotné smlouvě

Počet členských obcí a měst svazku se v poslední době ustálil. Z důvodu výstavby sběrných dvorů odpadů ve větších obcích a městech docházelo v jednom období k poklesu členů, však právě jejich začlenění do každoročního svozu činí členství ve svazku opětovně atraktivním.

Prozatímní zkušenosti se společným výběrovým řízením a další spoluprací v této ještě relativně malé části odpadového hospodářství se ukazují jako pozitivní. V roce 2015 pravděpodobně dojde k obdobné soutěži na další období.

Současně se diskutuje možnost, zda a jak spolupráci rozšířit také na další typy odpadů. S ohledem na fakt, že na území dnes poskytuje služby několik svozových firem, lze očekávat z jejich strany zájem. Obce by mohly být motivovány pravděpodobně nižší cenou a také možností předat povinnosti související s odpadovým hospodářstvím na svazek. Zde by však již muselo dojít k navýšení počtu pracovníků, především „odpadářů“.

V prvním kroku svazek navrhuje revize stávajících smluv, neboť některé z nich lze označit opravdu za historické. Následně by svazek zajistil návrh vzorové smlouvy, kterou by členským obcím postoupil, včetně doporučení obvykle ceny. S tzv. benchmarkingem cen se pracuje také v rámci projektu Podpory meziobecní spolupráce, který zaštituje Svaz měst a obcí ČR a který je hrazen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jedním z výstupů tohoto projektu, minimálně za obce spadající do ORP Stod (část okresu Plzeň-jih), bude také doporučení a formy posílené spolupráce obcí v odpadovém hospodářství.

Ing. Jaroslava Kypetová, PhD.

TOPlist
TOPlist