K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nová pravidla pro poskytování dotací z obecních rozpočtů v roce 2015

Datum: 21. 1. 2015, zdroj: OF 5/2014, rubrika: Ekonomika

Obce a kraje pravidelně a každoročně poskytují celé spektrum dotací. Základním zákonem určující pravidla jejich poskytování je zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Ministerstvo financí připravilo pro rok 2015 novelu tohoto zákona, kterou ve třetím čtení projednala Poslanecká sněmovna 2. prosince. K původnímu resortnímu návrhu se ještě přidaly poslanecké pozměňovací návrhy, které záměr ministerstva zpřesňují a v mnoha ohledech ho dělají pro obce méně náročným. Navrhuje se však navíc zveřejňování seznamů příjemců i neúspěšných žadatelů. Co všechny tyto změny budou pro obce znamenat se dovíme až po definitivním schválení zákona. Podle návrhu se zatím řeší následující.

Tři typy dotací

Novela se zabývá zpřesněním a legislativním zakotvením poskytování dotací územně samosprávnými celky. V nově přidaných paragrafech je uvedena deskripce procesu poskytování dotací včetně potřebných náležitostí. Zákon rozlišuje tři typy dotací.

  • Prvním typem jsou tzv. programové dotace, tedy různé grantové systémy, které obce a města poskytují např. na podporu sportu, kultury nebo sociálních věcí. Poskytovatel na takovéto dotace bude muset zveřejňovat záměr tohoto programu.
  • Druhým typem dotací jsou individuální dotace, o něž si požádá libovolný žadatel, jedná se např. o příspěvek dobrovolným hasičům na ples apod. Takováto možnost poskytování dotací se může rovněž aplikovat v případě potřeby řešení mimořádných či krizových situací. Žádost musí obsahovat identifikaci žadatele, účel užití prostředků apod. V případě těchto dotací se žádný záměr ani program zveřejňovat nebude.
  • Posledním typem dotace jsou dotace poskytované na základě zákona, jedná se zejména o dotace v oblasti školství a sociálních služeb. Za dotaci podle tohoto zákona se nepovažují např. členské příspěvky obce v různých organizacích.

V případě programových dotací (např. granty) je povinen poskytovatel dotace zveřejnit program dotačního titulu minimálně 30 dní před počátkem lhůty pro podání žádostí jednotlivých zájemců. Ve zveřejněném programu musí být obsažen účel použití prostředků, předpokládaná alokace, termín pro podání žádostí, okruh možných žadatelů a kritéria hodnocení žádostí. Toto vše se zveřejní na elektronických úředních deskách, tedy na webových stránkách obcí a měst, přičemž doba zveřejnění je minimálně 90 dní. V těchto dnech je obsaženo i povinné zveřejnění 30 dní před počátkem lhůty o podání žádosti. Tato lhůta (dodatečných šedesáti dní zveřejnění) nemá vliv na proces schvalování přidělení dotací. Dotace tak mohou být přiděleny před uplynutím této lhůty, jelikož o délce doby pro podávání žádostí si rozhoduje poskytovatel. Zveřejnění záměru bude sloužit jako informace veřejnosti o poskytnutých prostředcích na dotace.

Vládou plánované zveřejňování programů na portálu veřejné správy nebylo příliš prakticky zvoleno, vzhledem k velkému množství takto uveřejňovaných programů by to znamenalo znepřehlednění obsahu portálu. Vedle toho o dotace žádají většinou lokální subjekty, které jsou spíše navyklé na sledování úřední desky a webových stránek obcí a krajů. Dojde i k úspoře veřejných prostředků, jelikož vládní návrh počítá s náklady na pracovníky na Ministerstvu vnitra i úpravu software v souvislosti s uveřejňováním na portálu veřejné správy.

Dotace na základě smlouvy

Dotace se budou nově poskytovat na základě veřejnoprávní smlouvy, jejichž základní povinné náležitosti stanovuje zákon. Jedná se zejména o identifikaci smluvních stran, částku, účel prostředků případné povinnosti smluvních stran. Charakter smluv s sebou nese i povinnost řešení případných sporů podle správního řádu, tedy v případě obcí bude řešit spory příslušný krajský úřad.

Veřejnoprávní smlouvy na jednotlivé poskytnuté dotace (programové i individuální) ve výši nad 50 000 Kč se musejí do 30 dní od uzavření smlouvy zveřejnit na elektronických úředních deskách, resp. webových stránkách poskytovatele a to na dobu 10 let. Oproti původnímu návrhu došlo ke kvalitativnímu posunu i za přispění Svazu, který aktivně v této problematice vystupoval. Ministerský návrh předpokládal zveřejňování smluv na portále veřejné správy od výše 10 000 Kč. Ze zveřejnění se vyloučí údaje, které jsou vyloučeny ze zpřístupnění, jedná se např. o osobní údaje. Pokud poskytovatel smlouvu nezveřejní nebo v případě grantů nezveřejní program, jedná se o správní delikt.

Účinnost uvedených změn se stanovuje na 1. července 2015. Poskytovatelé se tedy mohou na nové změny v poskytování dotací dostatečně připravit, jedná se zejména o seznámení se s předpisy, případnou úpravu webových stránek pro zveřejňování programů dotací a pro zveřejňování veškerých smluv na dotace od 50 000 Kč výše. Novelou se nijak neprodlužují lhůty pro rozhodování o poskytnutí dotací. Navrhované znění rovněž neznamená zhoršení stavu pro případy řešení aktuálních a mimořádných situací dotacemi. Vedle těchto změn dochází i k dalším drobným dílčím změnám v dalších částech zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Mgr. Ing. David Sláma, Svaz měst a obcí ČR

TOPlist
TOPlist