K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Porota konsensuální konference o bezdomovectví vydala své první stanovisko

Datum: 15. 12. 2014, zdroj: MPSV ČR, rubrika: Sociální problematika

Bezdomovectví je mnohovrstevný společenský problém, jenž má vícero příčin. Narůstající počet bezdomovců posiluje na jedné straně iluzorní představu, že problém vyřeší rázné represivní opatření; na druhé straně uvyká většinovou společnost na existenci bezdomovců jako na nezměnitelnou danost. Bezdomovectví škodí i těm, kdo jím přímo postiženi nejsou. Je proto třeba hledat cesty, jak fenomén bezdomovectví omezit a umenšit jeho ničivý dopad jednak na jednotlivce, jenž je skrytým bezdomovectvím ohrožen, či se ve zjevném bezdomovectví již ocitl, tak na společnost.

Těmito slovy začíná první výstup národní Konsensuální konference o bezdomovectví v ČR, kterou uspořádalo MPSV ve dnech 26. a 27. 11. 2014. Konsensuální konferenci lze popsat jako veřejný průzkum, v jehož středu stojí porota, která má posoudit společensky kontroverzní téma. Odborníci předkládají porotě důkazní materiály, ta může nejprve klást otázky a poté posuzuje důkazy v soukromí, z čehož vzejde její výsledné stanovisko. Porota sestávala ze 6 osobností: Anna Šabatová, PhD. (Veřejná ochránkyně práv), MUDr. Martin Hollý (lékař, psychiatr), prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (ekonom), Mgr. Miloš Rejchrt (evangelický farář), prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (sociolog) a PhDr. Vladimír Špidla (politik). Předsedou poroty si porotci zvolili Miloše Rejchrta.

Prokázalo se, že komplexní přístup k agendě bezdomovectví není pouhou frází. Slovo i možnost dialogu byly na konsensuální konferenci dány nejen zástupcům veřejné správy, poskytovatelům sociálních služeb a představitelům nevládních organizací, ale i těm, kterých se projednávaná problematika týká bezprostředně, totiž lidem bez domova. Na konferenci vystoupilo celkem 24 expertů, včetně 7 zástupců lidí bez domova. V prostorách Poslanecké sněmovny se sešli lidé z různých pozic chápání bezdomovectví i možností jeho řešení. K tomu, aby porota měla možnost dosáhnout konsenzuálního výstupu, bylo třeba nechat zaznít i značně protichůdná a kontroverzní vyjádření.

Česká společnost není asociální, což dokládají například sbírky potravinové pomoci, a Česká republika není asociální stát. Zákon o sociálních službách zaručuje poskytování sociálních služeb též osobám bez přístřeší. Jedná se zejména o služby poskytované v azylových domech, noclehárnách a nízkoprahových denních centrech. Ty však pracují s potřebnými klienty až po té, co se ocitli na ulici. „Terénní programy a služby sociální rehabilitace mohou sice pracovat i s osobami, které jsou ztrátou bydlení teprve ohroženy, přesto ale znatelně schází v české sociální politice prevence. Přitom je prokazatelné, že prevence bezdomovectví je účinnější a násobně levnější než přímá pomoc jedincům, kteří už o obydlí přišli,“ uvedla náměstkyně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Jana Hanzlíková.

„Konference ukázala, že nikoli bezvýznamná část české společnosti je k problematice bezdomovectví vnímavá, s lidmi bez domova je solidární a že svou úlohu a odpovědnost si uvědomuje i státní správa,“ uvedl Miloš Rejchrt, předseda poroty.

Více informací o konferenci včetně znění prvního stanoviska poroty

Porota dále pracuje na podrobnějším, finálním výstupu konference ke klíčovým otázkám, který bude k dispozici na přelomu ledna a února 2015. Všechny příspěvky a podkladové materiály expertů budou součástí závěrečné publikace.

Petr Habáň

TOPlist
TOPlist