K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Národní regionální programy pro rok 2015

Datum: 22. 12. 2014, zdroj: OF 5/2014, rubrika: Regiony

Obnova a údržba občanské vybavenosti, jako například radnice, školy a předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, obnova a údržba veřejné zeleně, rekonstrukce místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, rekonstrukce drobných sakrálních staveb a hřbitovů.

To vše může být předmětem žádostí o dotace, které v roce 2015 mohou obce podávat na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podpora rozvoje regionů

Ministerstvo pro místní rozvoj má ve své gesci program Podpora rozvoje regionů, který vychází z programu regionálního rozvoje zakotveného v zákoně o podpoře regionálního rozvoje.

Rekonstrukce kapličky Svaté trojice (obec Držkov)
Rekonstrukce kapličky Svaté trojice (obec Držkov)

Jednotlivé podprogramy jsou obsahově specifikovány tak, aby nedocházelo k jejich překrývání s regionálními operačními programy a také s Integrovaným operačním programem, a to jak z hlediska jejich cílového kombinovaného působení, tak i z hlediska dostupnosti finančních prostředků pro potřeby akcí, pro něž by bylo neúměrně náročné postupovat způsobem obvyklým u programů spolufinancovaných ze zdrojů EU.

Program odráží kvalitativní posuny, k nimž došlo v obsahu Strategie Evropa 2020 zaměřené na stimulaci růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti členských zemí EU a Strategii udržitelného rozvoje EU orientovanou na zachování úrovně kvality života občanů a úrovně ochrany životního prostředí v podmínkách globální hospodářské konkurence a nepříznivého demografického vývoje v Evropě.

Svým rozsahem a zaměřením zohledňuje aktuální priority a současnou finanční perspektivu. Mezi věcné cíle podprogramu patří harmonický a vyvážený rozvoj regionů, odstranění disparit na území ČR a přispívání k oživení nejhůře postižených území v době hospodářské recese.

Pro rok 2015 je připravena výzva k podávání žádostí o dotace do jednoho z podprogramů, Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Obnova a rozvoj venkova

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.

Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce do 3 tisíc obyvatel či svazky obcí.

 • Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
 • Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
 • Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
 • Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací

Podpora odstraňování bariér

Obnova dětského hřiště (obec Křižánky)
Obnova dětského hřiště (obec Křižánky)

Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády k návrhu vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny, finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí podporou odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou.

Cílem programu je proto zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a ve městech. Dalším cílem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů.

Záměry bezbariérových tras v podobě projektů musí být předem schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Program je proto rozdělen do dvou podprogramů:

 1. podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů
  Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.
 2. podprogram Euroklíč
  Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.

Obnova majetku po živelních pohromách

Cílem programu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

TOPlist
TOPlist