K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Základní registry

(Co dělat při změně trvalého pobytu)

Datum: 5. 12. 2014, zdroj: OF 4/2014, rubrika: Veřejná správa online

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky.

Následujícím textem nás provede Jan Novák, který se přestěhoval a mění trvalé bydliště. Jeho první zastávkou je obecní úřad v místě nového trvalého pobytu.

První krok

Na obecním úřadě se vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Předloží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu.

Katastrální úřad

Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat. Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je možné ověřit na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci Nahlížení do katastru nemovitostí.

Zdravotní pojišťovna

I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále platí oznamovací povinnost dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Je třeba do 30 dnů od přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu, zda pojišťovna provede změnu sama.

Finanční úřad

Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Ovšem pozor – finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je daňový subjekt registrován či nikoliv. Pokud Jan Novák není registrován, postupuje finanční úřad podle daňového řádu. Tedy původně místně příslušný finanční úřad mu zašle oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen jeho daňový spis). Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.

Řidičský průkaz a registr vozidel

Řidičský průkaz – pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemá povinnost tuto změnu oznamovat. Jestli se však stěhuje z jedné obce do druhé, musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností v místě nového bydliště. Za změnu údajů v řidičském průkaze zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč. Potřebné doklady – starý řidičský průkaz, občanský průkaz, pasová fotografie.

Registr vozidel – pokud Jan Novák vlastní automobil, bude ho čekat také cesta na registr vozidel a v případě stěhování do jiného kraje i výměna registračních značek. Změnu je potřeba nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů od doby změny adresy trvalého pobytu. Na správní poplatek si opět přichystá 50 Kč. Následně bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla. Při stěhování na území jiného kraje obdrží i nové registrační značky s danou krajskou příslušností. Správní poplatky činí 100 Kč. Potřebné doklady – velký i malý technický průkaz, potvrzení o pojištění (zelená karta), potvrzení o technické kontrole, registrační značky vozidla (při stěhování do jiného kraje).

Úřad práce

V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek; přídavek na dítě; příspěvek na bydlení; porodné atd.) získávají úřady práce údaje automaticky – vše si zkontrolují a evidují sami. Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi; podporu v nezaměstnanosti apod.), tam má z technických důvodů Jan Novák povinnost nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce.

Živnostenský úřad

Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy si může Jan Novák ověřit na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Česká správa sociálního zabezpečení

V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu nahlásit sám. Způsob hlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.

Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli poště, která převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.

Pokud Jan Novák pobírá důchod na účet u banky musí změnu nahlásit sám – třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvede svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí poslat na adresu: ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné však také použít formulář, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení.

Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny posta@cssz.cz nebo datovou zprávou přes informační systém datových schránek do datové schránky ČSSZ ID 49kaiq3.

Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině, musí oznámit změnu adresy buďto písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle na výše uvedenou adresu ČSSZ nebo na uvedený e-mail či datovou schránku.

Další instituce

Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům. Jde především o banky, dodavatele elektrické energie, plynárny, komerční pojišťovny, ošetřující lékaře, zubaře, zaměstnavatele či školu, dále poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků), telefonního operátora, atd. Připravujeme se možnost, že i komerční subjekty budou napojeny na základní registry a občanům se tak v případě změny adresy trvalého pobytu zase o něco zjednoduší komunikace nejenom s orgány státní správy, ale rovněž i s komerčními subjekty.

Mgr. Marek Hejduk, Správa základních registrů

TOPlist
TOPlist