K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Povinnost obce zpřístupnit Sbírku zákonů

(Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR)

Datum: 16. 7. 2014, zdroj: OF 3/2014, rubrika: Legislativa

V poslední době se stále častěji opakuje otázka, v jaké formě je obec povinna zpřístupnit Sbírku zákonů a Věstník právních předpisů svého kraje? K této problematice vydal Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra své Stanovisko č. 1/2014, které na uvedenou otázku odpovídá.

Podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o Sbírce zákonů jsou obce, městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst povinny v pracovních dnech každému umožnit nahlížení do Sbírky zákonů.

Z této dikce zákona sice jednoznačně nevyplývá, že by existovala povinnost odebírat Sbírku zákonů v listinné podobě, ale v současné době pouze tato listinná podoba představuje závaznou podobu Sbírky zákonů. Jiný výstup, resp. výstup z jiných zdrojů, takovou závaznou podobou Sbírky zákonů není.

Zákon o Sbírce zákonů

Právní úprava přístupu k pramenům platného práva je v případě Sbírky zákonů obsažena v zákoně o Sbírce zákonů (zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů). Vzhledem k § 12 odst. 2 zákona o Sbírce zákonů, dle kterého stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv podle odstavce 1 se nepovažuje za Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv, je závazná jen listinná podoba Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv a toliko umožněním nahlížet do této listinné podoby Sbírky zákonů obec formálně splní svou povinnost vyplývající z § 13 odst. 2 zákona o Sbírce zákonů.

Je-li v praxi nahlížení do závazné listinné podoby Sbírky zákonů nahrazováno možností nahlížet do Ministerstvem vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněného stejnopisu Sbírky zákonů podle § 12 odst. 1 zákona o Sbírce zákonů (Ministerstvo vnitra zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup stejnopis Sbírky zákonů vydávané po 4. květnu 1945 a Sbírky mezinárodních smluv), nepředstavuje to zásadní problém, pokud je žadatel s takovým způsobem zpřístupnění textu právního předpisu srozuměn.

Pokud nicméně žadatel trvá na nahlížení do závazné listinné podoby Sbírky zákonů, je třeba mu to v souladu se zákonem umožnit. Zákon v tomto případě nijak nepředjímá postup při zajištění závazné listinné podoby Sbírky zákonů, takže ji obec může zajistit způsobem odpovídajícím požadavku adresáta práva a možnostem obce (předplatné, objednávka konkrétního výtisku částky, výpůjčka atd.).

Zákonný požadavek není naplněn umožněním nahlížení prostřednictvím komerčních právních informačních systémů, neboť tyto systémy vzhledem ke svému účelu i zákonným omezením stejnopis Sbírky zákonů neobsahují.

Zákon o krajích

Jde-li o Věstník právních předpisů kraje, v ustanovení § 8 odst. 7 zákona o krajích (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích – krajské zřízení) je uvedeno, že Věstník (právních předpisů kraje) musí být každému přístupný na krajském úřadu, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu vnitra. V případě právních předpisů kraje, které se zveřejňují ve Věstníku právních předpisů kraje, platí právní úprava mírnější, protože podle § 8 odst. 8 zákona o krajích kraj zveřejní stejnopis Věstníku i způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž zákon o krajích neobsahuje ustanovení (které by bylo obdobné § 12 odst. 2 zákona o Sbírce zákonů), že stejnopis Věstníku právních předpisů kraje zveřejněný krajem způsobem umožňujícím dálkový přístup se nepovažuje za Věstník právních předpisů kraje. Lze proto soudit, že zpřístupněním stejnopisu Věstníku je požadavek zákona o krajích naplněn.

Závěrem

Závěrem Stanovisko č. 1/2014 informuje, že s ohledem na vývoj preference uživatelů (adresátů práva) a posun v oblasti zpřístupňování dokumentů veřejné správy a v podobě komunikace veřejné správy s občany připravuje Ministerstvo vnitra zásadní změnu v podobě přístupu k právním předpisům a jiným dokumentům s působností na celém území České republiky (dokumenty současné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv).

V rámci projektu e-Sbírka a e-Legislativa Ministerstvo vnitra předpokládá přijetí nové právní úpravy s účinností od 1. ledna 2016, která zavede, vedle dalších zásadních změn, i právně závaznou elektronickou podobu Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Stávající povinnost vymezená § 13 zákona o Sbírce zákonů bude nahrazena povinností poskytovat přístup k právně závazné elektronické podobě Sbírky zákonů a mezinárodních smluv v systému e-Sbírka.

Otázka zpřístupnění oficiálních sbírek tak bude vyřešena do budoucna způsobem, který bude plně ve shodě s potřebami a preferencemi adresátů práva a bude minimalizovat administrativní zátěž spojenou s povinností obce zpřístupňovat oficiální sbírku právních předpisů České republiky.

TOPlist
TOPlist