K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Sdílené daně – vývoj a očekávání

Datum: 21. 5. 2014, zdroj: OF 2/2014, rubrika: Ekonomika

Sdílené daně, tedy daně, jejichž výnos se dělí mezi stát, kraje a obce, tvoří podstatnou část příjmů obcí. Jejich objem, který připadá obcí, závisí nejen na ekonomické situace, na sazbách jednotlivých daní a na poměru, v jakém se vypočítává podíl obcí jako celku, ale také na pravidlech výpočtu objemu sdílených daní pro jednotlivé obce.

Celkový objem sdílených daní v letech 2009 až 2012 meziročně rostl, i když rozdílným tempem. V letech 2010 a 2013 to bylo o 5 %, v roce 2011 o pouhé 1 % a v roce 2012 pak o 3 %. Schválený rozpočet předpokládá, že jejich objem se zvýší i v letošním roce. Výnos sdílených daní v roce 2014 je zde odhadnut jako průměrná odchylka schváleného rozpočtu od skutečnosti předchozím čtyř let (údaje za rok 2009 nejsou zahrnuty pro značnou odchylku mezi oběma čísly).

Rozpočet na letošní rok

Letošní rozpočet předpokládá, že celkový objem sdílených bude ve srovnání s výsledky roku 2013 meziročně vyšší o 2 %. Vzhledem k tomu, že platí stejné rozpočtové určení daní, platil by tento růst i pro podíl obcí jako celku. Po většinu období let 2009 až 2013 byl však objem sdílených daní ve schváleném rozpočtu o něco nižší než skutečně dosažený. Čestnou výjimku tvoří rok 2013, ve které byl plánový objem i dosažen (viz graf 1).

Graf 1. Vývoj objemu sdílených daní
Graf 1. Vývoj objemu sdílených daní
Pramen: Ministerstvo financí, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Na růstu celkového objemu sdílených daní v roce 2014 nejvíce participuje předpokládaný růstu daně z příjmů fyzických osob, jejíž objem by se měl podle schváleného rozpočtu meziročně zvýšit o 10 %. Naproti tomu, předpokládaný růst daně z příjmů právnických osob dosahuje pouhého 1 % a v případě daně z přidané hodnoty by mělo dokonce dojít k mírnému poklesu (−0,5 %). Nízký růst je dán vysokou základnou z roku 2013. Daň z příjmů fyzických osob je tak v rámci sdílených daní podle schváleného rozpočtu jedinou, jejíž objem vykazuje setrvale rostoucí tendenci. Po dani z přidané hodnoty je druhou nejvýznamnější daní v souboru sdílených daní.

Rozdělení daní

V roce 2013 se objem sdílených daní meziročně zvýšil o 5 %, resp. o 28,3 mld. Kč. Více než polovina tohoto přírůstku připadla státnímu rozpočtu, 47 % obcím jako celku a pouhými 2 % participovaly kraje. Konkrétně to znamená, že státní rozpočet získal o 14,4 mld. Kč více než v roce 2012, u obcí to bylo více o 13,2 mld. Kč a u krajů pak o 0,7 mld. Kč.

Tab. 1. Rozdělení objemu sdílených daní (v %)
Struktura sdílených daní 2011 2012 2013
Kraje 8,9 8,6 8,3
Obce 21,9 21,1 22,4
Státní rozpočet 69,2 70,3 69,4
Celkem 100,0 100,0 100,0

Pramen: Ministerstvo financí, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Podíly státního rozpočtu, rozpočtů krajů a obcí na objemu sdílených daní ukazuje tabulka 1. V případě státního rozpočtu se sice jeho podíl snížil v roce 2013, pořád však byl vyšší než v roce 2011. I obce získaly v roce 2013 vyšší podíl na sdílených daní než v roce 2011. A tak to byly pouze kraje, jejichž podíl vykazoval v posledních dvou letech sestupnou tendenci.

Část sdílených daní, která připadla obcím, se v roce 2013 ve srovnání s předchozím rokem zvýšila o 11 % a u krajů pouze o 1 %. Vzhledem k tomu, že objem sdílených daní čtyř největších měst (Praha, Brno, Ostrava a Plzeň) vykázal pokles o 4 %, nejvíce to bylo v Praze (−5 %), zvýšil se objem sdílených daní ostatních obcí dokonce o 21 %. Podíl čtyř největších měst na objemu sdílených daní se tak meziročně snížil, a to ze 45 % na 39 %.

Srovnání objemu sdílených daní v přepočtu na obyvatele podle velikostních kategorií obcí (s výjimkou čtyř největších měst) v letech 2012 a 2013 ukazuje, že skutečně došlo k výraznému sblížení hodnot (viz graf 2). Takže záměru změny rozpočtového určení dosaženo bylo.

Graf 2. Srovnání výnosu sdílených daní v letech 2012 a 2013
Graf 2. Srovnání výnosu sdílených daní v letech 2012 a 2013
Pramen: Ministerstvo financí, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Konkrétní nárůsty příjmů

V zásadě byl meziroční přírůstek tím vyšší, čím více obyvatel obce má. Výjimkou byly obce s počtem obyvatel nad 10 000, u kterých byl meziroční přírůstek v rámci všech velikostních kategorií obcí nejnižší. V jednotlivých, zde uvedených, velikostních kategorií obcí se meziroční zvýšení objemu sdílených daní na obyvatele pohybovalo od 1264 Kč u obcí s počtem obyvatel do 99 až po 2319 Kč u obcí s počtem obyvatel od 2000 do 9999.

Stejně jako tomu bylo v předchozí verzi rozpočtového určení daní, jsou to i nadále nejmenší obce, které vykazují nejvyšší hodnotu sdílených daní na obyvatele v rámci velikostních skupin. Vzhledem k tomu, že mají tak málo obyvatel, celková suma sdílených daní není až tak závratná.

Novela rozpočtového určení daní zahrnovala i změny v kritériích ovlivňujících rozdělení podílu obcí mezi obce navzájem – sdílené daně se tudíž nezvýšily všem obcím stejně. U některých došlo i k meziročnímu poklesu. Podíl obcí, u kterých došlo k meziročnímu poklesu sdílených daní, na celkovém počtu obcí byl však nepatrný (1,8 %). Nicméně, meziročně se objem sdílených daní u některých z těchto obcí snížil o 50 % i více, což není málo a na jejich hospodaření se to určitě podepsalo. Šlo zejména o obce s velkým katastrem.

Nejvíce se zvýšil objem sdílených daní obcí s počtem obyvatel od 1000 do 1999, a to o 34 %. Jenom o jeden procentní bod méně vykázaly obce, které mají 2000 až 2999 obyvatel. Nejnižší růst vykázaly největší obce (pouhých 9 %) a po nich pak obce nejmenší (do 99 obyvatel) – viz tabulka 2.

Tab. 2. Růst objemu sdílených daní (2013/2012) a podíl obcí s meziročním poklesem objemu sdílených daní
Počet obyvatel Růst objemu [%] Podíl obcí s poklesem [%]
1–99 15 7,7
100–199 21 3,6
200–399 26 1,9
400–599 29 0,9
600–999 31 0,5
1000–1999 34 0,0
2000–9999 33 0,2
10 000 a více 9 0,0
Celkem bez čtyř největších měst 21 1,8

Pramen: Ministerstvo financí, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

U nejmenší kategorie obcí se objem sdílených daní připadající v průměru na jednu obec zvýšil o 92 tisíc Kč. U navazující velikostní kategorie (100 až 199 obyvatel) to bylo o 241 tisíc Kč více. Částka se postupně zvyšuje až na růst o 22,8 milionu Kč na obec u největší obcí (bez čtyř největších měst).

Sdílené daně obcí podle krajů

A jak to dopadlo podle krajů? Rovněž v těchto údajích nejsou zahrnuta čtyři největší města. Nejvíce se v roce 2013 meziročně zvýšil objem sdílených daní obcím Jihomoravského kraje (o 29 %), ve kterém navíc pouze 0,6 % obcí zaznamenalo meziroční pokles. Poměrně vysoké tempo dosáhly i obce v Plzeňském kraji (růst o 28 %), v kraji Vysočina (růst o 24 %) a ve Středočeském kraji (rovněž o 24 %).

Ve Zlínském kraji byl podíl obcí, u kterých se objem sdílených daní meziročně snížil, nejnižší a dosáhl pouze u 0,3 %. Nejvíce se obce s poklesem podílely v Karlovarském kraji (4,6 %) a dále v kraji Ústeckém (3,7 %). A byly to obce Ústeckého kraje, které zaznamenaly nejnižší růst objemu sdílených daní (o 15 %). Poměrně nízký růst vykázaly i obce Libereckého kraje (o 17 %), Moravskoslezského a Karlovarského kraje (shodně o 18 %).

Rozdíly v objemu sdílených daní na obyvatele se mezi kraji pohybují od 9 tisíc Kč do 9,5 tisíc Kč. Nejvyšší údaje patří obcím Jihočeského a Plzeňského kraje, nejnižší pak obcím Jihomoravského a Středočeského kraje. Blíže viz tabulka 3.

Tab. 3. Růst objemu sdílených daní (2013/2012) a podíl obcí s poklesem objemu sdílených daní
Kraj Růst objemu [%] Podíl obcí s poklesem [%]
Jihomoravský 29 0,6
Plzeňský 28 3,4
Vysočina 24 1,8
Středočeský 24 1,1
Pardubický 22 0,9
Zlínský 21 0,3
Jihočeský 21 3,1
Královéhradecký 21 1,8
Olomoucký 20 1,0
Karlovarský 18 4,6
Moravskoslezský 18 2,3
Liberecký 17 2,3
Ústecký 15 3,7
Celkem bez čtyř největších měst 21 1,8

Pramen: Ministerstvo financí, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Závěrem

V roce 2013 se objem sdílených daní nejenže zvýšil slušným tempem, ale zvedl se i podíl obcí na něm, s výjimkou čtyř největších měst. Meziroční růst objemu sdílených daní obcí o více než jednu pětinu se tudíž nemůže hned tak opakovat. Schválený rozpočet předpokládá, že jejich objem sdílených daní pro obce se v letošním roce zvýší o 3 %. To je podstatně méně než v roce 2013.

Navíc, vzhledem k tomu, že obce tentokrát nezískají nic na úkor čtyř největších měst a údaje o objemu sdílených daní bývají většinou vyšší než dosažená skutečnost, může být konečný výsledek mnohem nižší. Opačným směrem může působit obnovení ekonomického růstu, které by se promítlo do výše objemu daně z přidané hodnoty a z části i do výnosu daně z příjmu fyzických osob.

Přes nesporně pozitivní výsledky, které obce v diskuzi o sdílené daně uhájily, byl by na několik dalších let dobrý „klid zbraní“. Stabilita příjmů bývá obvykle z dlouhodobého hlediska lepší než prudké výkyvy na obě strany.

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

TOPlist
TOPlist