K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Společná snaha proti krádežím kovů

Datum: 28. 3. 2014, zdroj: OF 1/2014, rubrika: Ostatní

Omezit krádeže kovů a snížit množství kovových součástek, které nelegálně končí ve výkupnách. To je důvod, proč vůbec poprvé vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který obsahuje součástky a kovové komponenty, kradené na železnicích, v dopravě i v obcích.

Unikátní publikaci připravil Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) se svým zakladatelem Svazem měst a obcí ČR (SMO) společně se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD), Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a Českou obchodní inspekcí (ČOI). Pro obce byla navíc zpracována příručka s metodikou k provádění kontrol zařízení ke sběru a výkopu kovů z pozice měst a obcí.

Zamezit vzniku škod

V roce 2012 došlo k celkem 11 080 trestným činům krádeže kovových materiálů celkem za 445 mil. Kč (mimo přestupky). Loni se jednalo už o 11 786 krádeží, vyčíslená škoda byla více než 509 mil. Kč. Nejvíce dochází ke krádežím kovů v Praze, ve Středočeském, Moravskoslezském, Ústeckém a Jihomoravském kraji. Statistika za rok 2013 uvádí 259 krádeží, kde zájmem pachatele byly železné, ocelové či litinové předměty objektů obecních úřadů za celkovou škodu 9363,8 tis. Kč (u barevných kovů to bylo 250 případů za 6992,4 tis. Kč).

Zatímco pachatel obdrží ve sběrnách za kradený předmět hotovost ve výši výkupní ceny daného kovu, správci odcizeného a poškozeného majetku vznikne většinou škoda mnohonásobně vyšší. Například ukradený historický poklop musí být nahrazen jiným typem, pro který je potřeba vybudovat nový a jinak konstrukčně upravený sokl.

V posledních letech obce investují do budování sběrných dvorů, ze kterých jsou však kovy také zcizovány. Obce tak přicházejí o další peníze a navíc musí investovat nemalé částky na zabezpečení. Kolektivní systémy zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení do zajištění obecních sběrných míst poskytly obcím už přes 60 milionů Kč.

Kromě finančních škod je třeba zmínit nejzásadnější problémem – krádeže železniční, silniční či obecní infrastruktury, což bezprostředně ohrožuje bezpečnost a zdraví obyvatelstva. Jde o krádeže částí zabezpečovacího či sdělovacího zařízení. Velkým rizikem jsou úrazy související s obnažením částí veřejného osvětlení nebo krádeží kanalizačních poklopů či dešťových vpustí.

Tento závažný problém se dotýká řady subjektů a jeho řešení vyžaduje společenskou shodu. Svaz měst a obcí ČR navrhuje, aby výkupny přestaly platit fyzickým osobám za kovy a kovové součástky či minimálně, aby obce měly, stejně jako u hazardu, možnost rozhodovat alespoň o umístění výkupen.

Katalog a metodika

Legislativní úprava musí jít ruku v ruce se společným postupem a efektivní kontrolou jako prevencí. ČIŽP provedla v roce 2012 celkem 383 kontrol výkupen odpadů a uložila pokuty za cca 6,2 milionů korun. V roce 2013 byly při 384 kontrolách uloženy pokuty za 11 mil. Kč. ČOI provedla v roce 2012 celkem 332 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 105 případech. K podpoře kontrol byl v minulém roce Institutem pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) společně s výše uvedenými partnery zpracován Obrazový katalog předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů. Katalog v úvodu shrnuje sankce a trestní činy spojené s výkupem kovů a nejvýznamnější kontrolní pravomoci. Následují fotografie a popisy kovových materiálů souvisejících s dopravou, obecním majetkem či odpady shromažďovanými obcí (u elektroodpadů jsou popsány i obsahující nebezpečné složky). Katalog pomůže jak kontrolním orgánům, tak i policistům při hledání ukradených součástek. Katalog má napomoci také provozovatelům sběren orientovat se lépe v problematice nelegálních předmětů končících v jejich zařízeních, především pak v orientaci, jaké předměty nesmí dle zákona vykupovat.

Pro provozovatele výkupen platí mj. tyto povinnosti (zákon o odpadech a prováděcí vyhláška č. 478/2008):

  1. identifikovat vybrané odebírané nebo vykupované odpady,
  2. identifikovat osoby, od kterých provozovatel vykoupil věci jako odpady,
  3. nevykupovat odpad, který má povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení, uměleckého díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí nebo baterií a akumulátorů, elektrických nebo elektronických zařízení nebo jejich částí od fyzických osob a právnickým osobám za něj neposkytovat úplatu v hotovosti.

Odebrané nebo vykoupené věci uvedené pod bodem c) nesmí provozovatel výkupny po dobu 48 hodin od jejich získání rozebírat, jinak pozměňovat nebo postupovat dalším osobám.

Na podporu efektivnějších kontrol vznikla také metodika, která má za cíl soustředit se mj. na výkupny z pozice měst a obcí. V rámci jejich kontrol má nejvýznamnější pozici Česká inspekce životního prostředí, která je na základě zákona o odpadech oprávněna ke kontrole dodržování zákonných ustanovení spojených s provozováním výkupen. Česká obchodní inspekce v oblasti výkupu surovin ověřuje dodržování povinnosti používat ověřená měřidla, a zda používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu. Policie ČR může provádět „kontroly“ sběren pouze při odhalování některých přestupků nebo trestných činů. Další kontrolní pravomoci mají krajské úřady, obecní policie, obecní, ale i živnostenské úřady. Metodický pokyn je určen jak pracovníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří mají dle zákona o odpadech speciální zákonné oprávnění ke kontrolám výkupen kovů, tak pracovníkům obecních úřadů či obecních úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem, kteří mohou využít ustanovení § 80 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech a obecně kontrolovat, zda právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Pracovníci obecních úřadů se mohou rovněž účastnit kontrol výkupen odpadů působících na jejich území, které by prováděli pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností či České inspekce životního prostředí. Ačkoliv jsou tedy obcím dány jen omezené pravomoci ke kontrolám výkupen kovů, při spolupráci s dalšími subjekty mohou napomoci v boji proti porušování právních předpisů, ale také znečišťování životního prostředí. To může vést nejen ke zlepšení prostředí v obci, ale při porušení zákona přispět do rozpočtu obce.

Procesní postupy popsané v metodice reflektují nový kontrolní řád účinný od 1. ledna 2014, který mj. dává všem kontrolním orgánům právo provádět kontrolu bez předchozího ohlášení.

Závěrem

Na základě EU směrnice o odpadech budou muset obce od roku 2015 stanovit možnost tříděného sběru také pro kovové odpady. K tomu budou moci využít sběrné dvory, zavést systémy odděleného sběru, využít sběr pomocí institucí v obci (např. sbory hasičů) i výkupny zapojené do systému obce.

Obrazový katalog i metodika jsou k dispozici zdarma ke stažení na webových stránkách IURMO.

Ing. Terezie Pačesová, projektová manažerka IURMO, o. p. s.

TOPlist
TOPlist