K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Program rozvoje obce – webová aplikace metodické podpory obcí

Datum: 13. 1. 2014, zdroj: OF 5/2013, rubrika: Veřejná správa online

Ministerstvo pro místní rozvoj projektem Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ.1.04/4.1.00/62.00008), který je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu, podporuje zkvalitnění koncepčního řízení v obcích.

V rámci projektu byla v průběhu roku 2013 ve 25 obcích třech krajů ověřena metodika tvorby Programu rozvoje obce (PRO). V současné probíhá tvorba a ověřování webové aplikace, která vytvoří elektronické prostředí pro tvorbu programu rozvoje obce. Aplikace bude po registraci každé obcí bezplatně přístupná. S jejím plným provozem se počítá od dubna 2014.

Metodika tvorby PRO formuluje jeho strukturu a popisuje proces jeho tvorby. Umožňuje variabilitu zpracování včetně využití již zavedených postupů v obcích různých velikostních kategorií. Stanoví základní obsah Programu rozvoje obce a doporučuje jeho vhodná rozšíření.

Základní struktura Programu rozvoje obce (PRO)
Základní struktura Programu rozvoje obce (PRO)

Jednotlivé části PRO

Úvod zachycuje účel Programu rozvoje obce a způsob jeho vzniku – kdy byl vytvářen, na jaké období, jaké subjekty se na jeho tvorbě podílely, jak probíhalo zpracování atd.

1. Analytická část

A.1 Charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení situace v obci, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na zachycení hlavních rozvojových problémů obce a jejich příčin. Zachycuje demografickou situaci, hospodářství, infrastrukturu, vybavenost, životní prostředí, ekonomickou situaci a fungování obce.

A.2 Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky obce a zachycují silné a slabé stránky obce (obsah částí A.1 a A.2 může být širší dle požadavků a specifik obce).

2. Návrhová část

B.1 Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce a formuluje směřování rozvoje obce. Součástí vize mohou být i principy, na nichž obec staví svůj rozvoj. Strategická vize zajišťuje kontinuitu střednědobých programů rozvoje obce na období 10 – 20 let.

B.2 Opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Aktivita označuje konkrétní akci, činnost v rámci opatření. U aktivity je stanovena důležitost, období realizace, odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci aktivity a zdroje financování. Opatření představuje soubor aktivit k určitému tématu/prostoru a stanoví přístup k řešení jednotlivých témat/problémů. Opatření musí obsahovat alespoň 1 aktivitu.

B.3 Podpora realizace programu stanoví způsob sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace Programu rozvoje obce, tak aby se stal pružným nástrojem rozvoje obce.

Základní postup tvorby PRO

Charakteristika obce (A.1) vyžaduje zpracovat analýzu, tedy zhodnocení situace v jednotlivých tematických oblastech života obce (území, obyvatelstvo, hospodářstí, infrastruktura, vybavenost, životní prostředí a správa obce).

Součástí analytické části je příprava východisek pro návrhovou část (A.2), což znamená formulovat silné a slabé stránky (problémy) v jednotlivých oblastech obecního života i z hlediska celkového rozvoje.

Dalšími kroky při zpracování Programu rozvoje obce se dostáváme do návrhové části, na jejímž počátku je vytvoření strategické vize (B.1), ve které jsou formulovány znaky žádoucího budoucího stavu obce na období 10–20 let.

Podstatou návrhové části je vymezení opatření a aktivit (B.2), směřujících k naplnění strategické vize. Představuje to tematická i prostorová opatření a stanovení konkrétních kroků, činností a projektů, rozvíjejících tato jednotlivá opatření včetně jejich důležitosti, harmonogramu, finančního zabezpečení a určení odpovědnosti za realizaci.

Důležitá je podpora realizace programu (B.3). Její součástí je jednak řízení realizace – stanovení úkolů pro nejbližší období, vymezení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých aktérů. Další součástí je nastavení způsobu sledování a vyhodnocování dokumentu včetně jeho aktualizace.

Webová aplikace pro tvorbu PRO

Základem webové aplikace je „formulářová“ část pro tvorbu programu rozvoje obce spolu s pokyny pro zvládnutí jednotlivých kroků tvorby.

Aplikace dále nabízí:

  • Dostupná statistická data o obci na jednom místě.
  • Automatizované výpočty ukazatelů a srovnání s okolím.
  • Praktické šablony a podklady pro plánovací proces.
  • Interaktivní komunikace různých skupin aktérů.

Technická specifikace

Portál bude přístupný z internetu a schválené PRO jednotlivých obcí budou dostupné rovněž anonymním uživatelům. Aplikace bude podporovat následující prohlížeče: Internet Explorer 8.0+, Firefox 4.0+, Chrome 12+, Opera 11+, Safari 4.0+.

Aplikace bude kapacitně nastavena pro všechny obce ČR. Umožní současný přístup minimálně 500 uživatelů.

Registrace a přístup

Oprávnění k přístupu do webové aplikace a tvorbu vlastního PRO obdrží obce datovou schránkou na základě jejich žádosti od Ministerstva pro místní rozvoj (aplikace bude otevřena do plného provozu pro uživatele 1. dubna 2014)

V průběhu ledna a února 2014 budou potenciální uživatelé informováni o možnostech registrace a využívání uvedeného nástroje, který by měl rovněž napomoci obcí k přístupu financování akcí v novém programovacím období 2014+.

Ing. Josef Vlk, CSc., Ministerstvo pro místní rozvoj

TOPlist
TOPlist