K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Závěrečný účet hospodaření územní samosprávy za rok 2012

Datum: 19. 8. 2013, zdroj: OF 3/2013, rubrika: Ekonomika

Ve výsledcích hospodaření územních rozpočtů za uplynulý rok se odrazil vývoj ekonomiky, a to prostřednictvím sdílených daňových příjmů, které tvoří významný zdroj jejich rozpočtů. Rozpočty v loňském roce územní rozpočty také ovlivnily změny legislativy v oblasti daní, sociální péče a zdanění hazardu. Do hospodaření územních rozpočtů se též výrazně promítla úsporná opatření zapracovaná do státního rozpočtu.

Sdílené daňové příjmy jsou pro územní rozpočty objemově nejvýznamnější. Jejich vývoj zaostal za předpoklady rozpočtu. Důvodem bylo nižší plnění inkasa daně z přidané hodnoty a v návaznosti na změny sazeb DPH související úprava rozpočtového určení – pro státní rozpočet bylo určeno 71,78 % celostátního výnosu, pro obce 19,93 % (snížení podílu o 1,47 procentních bodů proti stavu v roce 2011, u krajů došlo k snížení podílu o 0,63 p. b.).

Novelizací některých sociálních zákonů došlo ke změnám kompetencí v sociální oblasti a převodu odpovídajících prostředků na úřady práce. To znamenalo výrazné snížení objemu neinvestičních transferů ze státního rozpočtu určených obcím (zhruba o dvě třetiny). Toto snížení příjmů obcí vedlo na výdajové straně k souvztažnému snížení objemu jejich výdajů.

Úsporná opatření uplatněná ve státním rozpočtu na rok 2012 se dotkla také objemů dotací pro obce a kraje, které jsou rozpočtovány v různých kapitolách státního rozpočtu včetně kapitoly Všeobecná pokladní správa. Současně bylo v objemu příspěvku na výkon státní správy pro obce i pro kraje zachováno krácení zhruba o 1,9 mld. Kč (pro kraje o 0,1 mld. Kč a pro obce o 1,8 mld. Kč).

Celkové výsledky hospodaření

Celkový objem příjmů (po konsolidaci)

krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (DSO) a regionálních rad regionů soudržnosti (regionální rady) dosáhl 378,8 mld. Kč a ve srovnání s předchozím rokem byly nižší o 25,3 mld. Kč.

Daňové příjmy dosáhly 191,0 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 3,8 mld. Kč. Nedaňové příjmy činily 33,4 mld. Kč, což bylo o 0,1 mld. Kč více nežli v roce předchozím. Kapitálové příjmy byly zaúčtovány ve výši 9,5 mld. Kč.

Celkový objem přijatých transferů dosáhl výše 144,9 mld. Kč, ve srovnání s předchozím rokem to bylo o 29,4 mld. Kč méně (zde se promítá již zmíněná změna rozpočtování sociálních dávek). Výši transferů přijatých územními rozpočty také částečně ovlivnila úsporná opatření a také nižší úroveň čerpání prostředků ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, na úrovni regionálních rad.

Struktura hlavních zdrojů financování jednotlivých částí územních rozpočtů zůstává dlouhodobě stabilní. U krajů jsou ta transfery ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtů regionálních rad (63,1 % celkových příjmů), u obcí jsou hlavním zdrojem financování daňové příjmy (na celkových příjmech se podílely ve výši 59,0 %, podíl přijatých transferů činil 25,3 %).

Financování činnosti DSO je zajišťováno především transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů (80,8 %). Příjmovou stranu rozpočtů regionálních rad tvoří transfery určené především na předfinancování výdajů u projektů regionálních operačních programů (96,2 %) a částečně i transfery z rozpočtů příslušných krajů (2,4 %).

Bilance příjmů a výdajů územních rozpočtů je uvedena v tab. 1.

Tab. 1. Bilance příjmů a výdajů územních rozpočtů k 31. 12. 2012 po konsolidaci (v mil. Kč)
Územní rozpočty celkem Stupně územních rozpočtů skutečnost k 31. 12. 2012
skutečnost k 31. 12. 2011 rozpočet 2012 po všech změnách skutečnost k 31. 12. 2012 % plnění rozpočtu obce a DSO kraje RRRS
Příjmy celkem 404 104,0 403 756,1 378 849,5 93,8 246 638,0 136 595,0 14 129,8
z toho Daňové příjmy 187 160,6 195 050,0 191 008,8 97,9 145 534,5 45 474,3 .
Nedaňové příjmy 33 290,0 33 340,0 33 456,1 100,3 29 528,2 4 471,0 198,6
Kapitálové příjmy 9 348,7 10 270,0 9 490,4 92,4 9 073,6 416,4 0,4
Přijaté transfery 174 265,9 165 096,1 144 878,6 87,8 62 501,7 86 233,3 13 930,8
Výdaje celkem 406 804,7 407 601,3 377 322,3 92,6 240 492,3 140 808,2 14 434,2
z toho Běžné výdaje 309 088,0 294 386,7 285 582,7 97,0 168 344,5 122 227,1 1 200,9
Kapitálové výdaje 97 716,7 113 214,6 91 739,6 81,0 72 147,8 18 581,1 13 233,3
Saldo příjmů a výdajů -2 700,7 -3 845,2 1 527,2 6 145,7 -4 213,2 -304,4

Celkové výdaje rozpočtů

činily 377,3 mld. Kč a proti předchozímu roku byly nižší o 29,5 mld. Kč. Vedle poklesu běžných výdajů (změna kompetencí v sociální oblasti) došlo i k snížení kapitálových výdajů (o 6,0 mld. Kč). Tendence meziročního poklesu investičních aktivit na úrovni územních rozpočtů se projevuje již čtvrtým rokem rokem (z 116,9 mld. Kč v roce 2009 se snížily kapitálové výdaje na 91,7 mld. Kč v roce 2012).

Hospodaření územních rozpočtů celkem skončilo s přebytkem 1,5 mld. Kč, přičemž kladný výsledek hospodaření byl dosažen pouze na úrovni rozpočtů obcí, kraje ukončily své hospodaření se schodkem 4,2 mld. Kč a regionální rady se schodkem 0,3 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech (bez příspěvkových organizací) dosáhl ke konci sledovaného roku u krajů, obcí a DSO celkové výše 83,8 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o 12,4 mld. Kč. Zatímco na účtech obcí a DSO došlo k výraznému meziročnímu nárůstu finančních prostředků na bankovních účtech, celkem o 14,3 mld. Kč, v případě krajů se stav o 1,9 mld. Kč snížil (uspořené prostředky z minulých let umožnily zčásti krýt schodek rozpočtového hospodaření krajů).

Příjmy a výdaje krajů

Celkové příjmy krajů

činily 136,6 mld. Kč a ve srovnání s předchozím rokem byly vyšší o 0,2 mld. Kč. Vlastní příjmy dosáhly v souhrnu 50,4 mld. Kč a objem transferů, které jsou rozhodujícím zdrojem financování rozpočtů krajů, dosáhl 86,2 mld. Kč.

Daňové příjmy krajů činily celkem 45,5 mld. Kč a dosažený objem těchto příjmů zůstává stále pod úrovní, která byla dosažena v roce 2008, kdy daňové příjmy krajů činily 49,8 mld. Kč, což tvoří 33,3 % krajských příjmů. Bilance příjmů a výdajů krajských rozpočtů je uvedena v tab. 2.

Tab. 2. Bilance příjmů a výdajů krajů (v mil. Kč)
Ukazatel Skutečnost k 31. 12. 2011 Rozpočet 2012 Skutečnost k 31. 12. 2012 % plnění rozp. Index 2012/2011
schválený po všech změnách
1 2 3 4 5 6 7
I. Daňové příjmy 45 259,2 47 300,0 47 300,0 45 474,3 96,1 100,5
z toho Daně z příjmů fyzických osob 11 300,2 11 500,0 11 500,0 11 635,3 101,2 103,0
Daně z příjmů právnických osob 10 221,6 11 000,0 11 000,0 11 318,1 102,9 110,77
Daň z přidané hodnoty 23 708,2 24 800,0 24 800,0 22 490,6 90,7 94,9
Daně a poplatky z vybr. činností 29,2 . . 30,3 . 103,8
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 4 780,5 4 880,0 4 880,0 4 471,0 91,6 93,5
III. Kapitálové příjmy 512,2 570,0 570,0 416,4 73,1 81,3
Vlastní příjmy 50 551,9 52 750,0 52 750,0 50 361,7 95,5 99,6
IV. Přijaté transfery (po konsolidaci) 85 841,0 89 040,8 89 932,3 86 233,3 95,9 100,5
Příjmy celkem (po konsolidaci) 136 392,9 141 790,8 142 682,3 136 595,0 95,7 100,1
I. Běžné výdaje (po konsolidaci) 119 559,4 122 692,3 121 758,3 122 227,1 100,4 102,2
II. Kapitálové výdaje 18 329,4 16 864,7 18 690,2 18 581,1 99,4 101,4
Výdaje celkem (po konsolidaci) 137 888,8 139 557,0 140 448,5 140 808,2 100,3 102,199,4
Saldo příjmů a výdajů (po konsol.) -1 495,9 2 233,8 2 233,8 -4 213,2 . .

Nedaňové příjmy krajů dosáhly v souhrnu 4,5 mld. Kč, což je 3,27 % celkových příjmů. Pokles příjmů o 0,3 mld. Kč byl způsoben především snížením odvodů příspěvkových organizací a splátek půjčených prostředků od zřízených subjektů.

Kapitálové příjmy krajů činí 0,3 % všech příjmů a dosáhly 0,4 mld. Kč (proti předchozímu roku nižší o 0,1 mld. Kč).

Transfery představují objemově nejvýznamnější zdroj financování krajských rozpočtů (63,13 %). Ve sledovaném období přijaly kraje do svých rozpočtů transfery v celkové výši 86,2 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 0,4 mld. Kč. Z uvedeného objemu tvoří 79,9 mld. Kč neinvestiční prostředky a celkové investiční transfery dosáhly objem 1,2 mld. Kč.

Největší položku z transferů představuje dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (74,6 mld. Kč). Převážnou část dotací tvořily neinvestiční výdaje směřující především do oblasti přímých nákladů škol (platy, výdaje na učební pomůcky a školní potřeby, služby apod.)

Kraje obdržely dále z kapitoly Ministerstva dopravy finanční zdroje v celkovém objemu 2,4 mld. Kč, tj. na úrovni předchozího roku. V rámci neinvestičních transferů směřovaly prostředky na příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí získaly kraje finanční prostředky ve výši 1,5 mld. Kč, které byly použity jednak v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (snížení nezaměstnanosti a zlepšení struktury pracovních míst), dále na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V investiční oblasti byly realizovány rekonstrukce a stavební úpravy zařízení sociální péče.

Ze státního rozpočtu jsou krajům poskytovány transfery z kapitoly Všeobecná pokladní správa v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti v celkové výši 1,0 mld. Kč nebyl valorizován) a v části tzv. ostatních dotací (0,2 mld. Kč).

Kromě dotací z kapitol resortů Ministerstva vnitra (0,2 mld. Kč), Ministerstva životního prostředí ve výši 0,3 mld. Kč, Ministerstva pro místní rozvoj (0,3 mld. Kč) a dalších přijaly kraje finanční prostředky z Národního fondu ve výši 0,4 mld. Kč.

Z rozpočtů regionálních rad přijaly kraje v roce 2012 transfery v celkové výši 4,7 mld. Kč, z toho rozhodující část tvořily transfery investiční (4,5 mld. Kč).

Celkové výdaje krajů

dosáhly 140,8 mld. Kč a poti předchozímu roku se zvýšily o 2,9 mld. Kč – růst byl vykázán jak v části běžných výdajů, tak i kapitálových výdajů. Celkové výdaje krajů jsou přesto nižší než v roce 2009, kdy činily 144,6 mld. Kč. Přehled výdajů krajských rozpočtů uvádí tab. 3.

Tab. 3. Výdaje krajů v letech 2010–2012 po konsolidaci (v mil. Kč)
Skutečnost Index
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
I. Běžné výdaje 118 683,6 119 559,4 122 227,1 100,7 102,2
z toho Platy a ostatní. platby za provedenou práci 2 469,6 2 502,8 2 535,9 101,3 101,3
Nákup materiálu 376,4 341,0 336,3 90,6 98,6
Nákup vody, paliv a energie 130,9 333,2 439,2 254,5 131,8
Nákup služeb 3 147,2 3 468,5 3 370,3 110,2 97,2
Ostatní nákupy 1 620,7 1 653,9 1 044,3 102,0 63,1
Výdaje na dopravní obslužnost 12 514,4 12 416,4 13 019,5 99,2 104,9
Neinvestiční transfery podnikatel. subjektům 3 925,1 4 013,3 4 077,2 102,2 101,6
Neinvestiční transfery nezisk. a podob. org. 40 225,0 38 746,2 2 182,3 96,3 .
Neinvestiční transfery příspěv. a podob. org. 49 798,0 51 883,9 90 924,2 104,2 .
z toho zřízeným příspěvkovým organizacím 46 808,6 46 636,1 47 524,1 99,6 .
cizím příspěvkovým organizacím 2 808,3 5 025,7 43 189,3 178,9 .
II. Kapitálové výdaje 20 044,7 18 329,4 18 581,1 91,4 101,4
z toho Investiční nákupy a související výdaje 10 668,1 9 923,9 10 377,8 93,0 104,6
Investiční transfery podnikatel. subjektům 456,5 1 165,6 840,7 255,3 72,1
Investiční transfery nezisk. a podobným org. 125,8 159,9 135,9 127,1 85,0
Investiční transfery příspěvk. organizacím 5 904,8 4 087,9 4 335,9 69,2 106,1
Výdaje celkem 138 728,3 137 888,8 140 808,2 99,4 102,1

Běžné výdaje krajů činily 122,2 mld. Kč, což představuje zvýšení o 2,6 mld. Kč. Objemově nejvýznamnější položkou výdajů krajů jsou neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím, jejichž celkový objem činil 90,9 mld. Kč (jedná se především o příspěvkové organizace v oblasti školství, sociální péče, kultury a zdravotnictví).

Příspěvky a transfery organizacím, kterých jsou kraje zřizovateli, činily 47,5 mld. Kč a transfery cizím příspěvkovým organizacím činily 43,2 mld. Kč.

Kapitálové výdaje krajů dosáhly 18,6 mld. Kč a ve srovnání s předchozím rokem byly vyšší o 0,3 mld. Kč. V objemově nejvýznamnější skupině kapitálových výdajů, kterou jsou investiční nákupy a související výdaje, vynaložily kraje 10,4 mld. Kč. Zhruba dvojnásobně vzrostly výdaje na nákup akcií a majetkových podílů (ze 0,2 mld. Kč v roce na 2011 na 0,4 mld. Kč), jejich podíl na celkových kapitálových výdajích je však méně významný.

Objem investičních transferů, které kraje poskytly přímo do rozpočtů obcí, dosáhl 1,9 mld. Kč, což bylo zhruba stejně jako v roce předchozím. Tyto prostředky směřovaly především na podporu rozvoje obcí, na výstavbu a obnovu dopravní infrastruktury, na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury, na ochranu životního prostředí a dále na rozvoj aktivit volného času, na podporu cestovního ruchu, na řešení havarijních stavů po živelných pohromách apod.

Z hlediska odvětvového členění kapitálových výdajů největší objem investic kraje vynakládají v oblasti dopravy, v loňském roce to bylo 7,5 mld. Kč.

Příspěvkové organizace

Ke konci roku 2012 vykonávalo činnost celkem 1995 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem byly kraje (proti předchozímu roku se počet organizací snížil o 76). Z celkového počtu příspěvkových organizací jich 1920 (tj. zhruba 96,2 %) hospodařilo s účetním ziskem nebo vykázalo vyrovnané hospodaření. Z hlediska odvětvové struktury převažují organizace působící v oblasti vzdělávání, tvoří 66,9 % z celkového počtu příspěvkových organizací zřizovaných kraji Významným odvětvím je rovněž oblast sociálních věcí, kde působilo 21,8 % z celkového počtu příspěvkových organizací a v oblasti kulturních služeb provozovalo činnost zhruba 6,3 % organizací. Příspěvkové organizace zřizované kraji působily rovněž ve zdravotnictví.

Příjmy a výdaje obcí

Celkové příjmy obcí

a DSO (dále jen „obcí“) dosáhly 246,6 mld. Kč, jejich objem byl proti loňskému roku nižší o 27,5 mld. Kč. K poklesu příjmů došlo výhradně v části transferů, jejichž objem byl proti předchozímu roku nižší o 31,3 mld. Kč, a to především v souvislosti s již zmiňovaným přesunem výkonu státní správy v oblasti výplaty sociálních dávek. Bilanci všech příjmů a výdajů obcí a DSO ukazuje tab. 4.

Tab. 4. Bilance příjmů a výdajů obcí a DSO (v mil. Kč)
Ukazatel Skutečnost k 31. 12. 2011 Rozpočet 2012 Skutečnost k 31. 12. 2012 % plnění rozp. Index 2012/2011
schválený po všech změnách
1 2 3 4 5 6 7
I. Daňové příjmy 141 901,4 147 750,0 147 750,0 145 534,5 98,5 102,6
z toho Daně z příjmů fyzických osob 31 786,2 32 400,0 32 400,0 32 915,3 101,6 103,6
Daně z příjmů právnických osob 30 806,1 32 500,0 32 500,0 33 178,7 102,1 107,7
Daň z přidané hodnoty 58 751,5 62 300,0 62 300,0 55 744,2 89,5 94,9
Poplatky a daně z vybr. činností 11 947,3 11 850,0 11 850,0 14 091,3 118,9 117,9
Daň z nemovitostí 8 609,1 8 700,0 8 700,0 9 602,1 110,4 111,5
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 29 525,3 29 270,0 29 270,0 29 528,2 100,9 100,0
III. Kapitálové příjmy 8 836,4 9 700,0 9 700,0 9 073,6 93,5 102,7
Vlastní příjmy (po konsolidaci) 180 263,1 186 720,0 186 720,0 184 136,3 98,6 102,1
IV. Přijaté transfery (po konsolidaci) 93 842,9 61 583,5 78 740,1 62 501,7 79,4 66,6
Příjmy celkem (po konsolidaci) 274 106,0 248 303,5 265 460,1 246 638,0 92,9 90,0
I. Běžné výdaje (po konsolidaci) 194 733,7 174 404,2 178 040,3 168 344,5 94,6 86,4
II. Kapitálové výdaje 80 269,4 80 183,5 93 704,0 72 147,8 77,0 89,9
Výdaje celkem (po konsolidaci) 275 003,1 254 587,7 271 744,3 240 492,3 88,5 87,5
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) -897,1 -6 284,2 -6 284,2 6 145,7 . .

Vlastní příjmy obcí tvořené daňovými, nedaňovými a kapitálovými příjmy dosáhly v souhrnu 184,1 mld. Kč, ve srovnání s předchozím rokem byly vyšší o 3,8 mld. Kč. Nárůst vlastních příjmů a současný pokles objemu přijatých transferů znamenaly výrazné zvýšení podílu vlastních příjmů na celkových příjmech obcí, podíl dosáhl 74,7 %, zatímco v loňském roce to bylo 65,8 %.

Daňové příjmy, které tvoří nejvýznamnější zdroj příjmů obecních rozpočtů, dosáhly 145,5 mld. Kč (59,01 % celkových příjmů), ve srovnání s minulým rokem byly vyšší o 3,6 mld. Kč (přes tento nárůst zůstávají daňové příjmy obcí v posledních čtyřech letech stále pod úrovní dosaženou v roce 2008, kdy činily 154,4 mld. Kč).

Celkový výnos daně z příjmu fyzických osob dosáhl 32,9 mld. Kč, což bylo o 1,1 mld. Kč více nežli ve stejném období loňského roku. Daň z příjmů právnických osob byla zaúčtována v celkové výši 33,2 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostla o 2,4 mld. Kč.

Výnos daně z přidané hodnoty, která je objemově nejvýznamnějším daňovým příjmem obecních rozpočtů, činil 55,7 mld. Kč, což bylo o 3,0 mld. Kč méně nežli v loňském roce. Proti rozpočtu, který z této daně předpokládal příjem pro obce ve výši 62,3 mld. Kč, je to o 6,6 mld. Kč méně. Neplnění předpokládaného celostátního inkasa daně z přidané hodnoty společně s provedenou změnou parametrů rozpočtového určení daní (v souvislosti s novelou zákona o DPH byl upraven podíl obcí na hrubém výnosu z DPH z 21,4 % na 19,93 %), znamenalo pro obce citelný výpadek příjmů z daně z přidané hodnoty. V souvislosti s tím se také významně snížil podíl inkasa daně z přidané hodnoty na celkových daňových příjmech obcí, zatímco v roce 2011 činil 41,4 %, v loňském roce to bylo 38,3 %.

Do daňových příjmů obcí se dále zahrnují daně a poplatky z vybraných činností a služeb. V souhrnu dosáhly 14,1 mld. Kč. V rámci této skupiny příjmů došlo počínaje rokem 2012 k několika změnám v zatřídění výdajů do jednotlivých položek, případně i k vytvoření položek nových. Změny se týkají účtování a vykazování poplatků za komunální odpad a dále příjmů obcí z loterií a hazardních her v návaznosti na novou právní úpravu zdanění „hazardu“.

Místní poplatky

z vybraných činností a služeb dosáhly v souhrnu 4,8 mld. Kč, jejich nejvýznamnější část tvoří poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (3,1 mld. Kč). Dále do této skupiny patří například poplatky za užívání veřejného prostranství (0,7 mld. Kč), poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt (0,3 mld. Kč), poplatky ze psů (0,3 mld. Kč), poplatky z ubytovací kapacity (0,2 mld. Kč).

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb činily 4,5 mld. Kč. Jejich největší část představoval odvod z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií a podobných her, které se v loňském roce staly součástí daňových příjmů. Z odvodů z loterií a jiných podobných her (§ 41b odst. 1) obce přijaly 0,8 mld. Kč a z výnosu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (§ 41b odst. 2, 3 a 4) přijaly celkem 3,5 mld. Kč.

Příjem obcí ze správních poplatků dosáhl 1,9 mld. Kč, ve srovnání s pololetím předchozího roku to bylo o 0,5 mld. Kč méně. Od roku 2008, kdy byl příjem 3,8 mld. Kč, tyto příjmy vykazují klesající tendenci.

Výnos daně z nemovitostí, která je výlučným příjmem obecních rozpočtů, dosáhl 9,6 mld. Kč, to je o 1,0 mld. Kč více oproti minulému roku. K nárůstu částečně přispěla novela zákona, kterou se zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti stávají předmětem daně z pozemků se speciální sazbou. Obce mohou od roku 2009 významněji ovlivnit výši příjmu z daně z nemovitostí, neboť mají možnost stanovit pro všechny nemovitosti na území celé obce jeden místní koeficient modifikující výslednou daň (ve výši 2, 3, 4 nebo 5). Z celkového počtu 6246 obcí mělo pro rok 2012 místní koeficient navýšeno 404 obcí (bez městských částí).

Nedaňové příjmy

byly zaúčtovány ve stejné výši jako v předchozím roce, to je 29,5 mld. Kč (11,97 % celkových příjmů). V rámci této skupiny došlo ke zvýšení příjmů v objemově nejvýznamnějších položkách, kterými jsou příjmy z pronájmu majetku a příjmy z vlastní činnosti, které dosáhly 11,0 mld. Kč. Příjmy z vlastní činnosti obcí byly zaúčtovány v celkové výši 7,4 mld. Kč.

Objem nedaňových příjmů se dále zvýšil na položce výnosy z finančního majetku, které dosáhly 3,5 mld. Kč. Příjmy z podílů na zisku a dividend dosáhly 2,0 mld. Kč, příjmy z úroků (0,7 mld. Kč) zůstaly na úrovni předchozího roku.

Odvody příspěvkových organizací dosáhly zhruba stejné výše jako v roce předchozím, to je 1,2 mld. Kč. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy dosáhly 3,0 mld. Kč.

Kapitálové příjmy

dosáhly 9,1 mld. Kč, což je 3,68 % celkových příjmů obcí. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, které tvoří rozhodující část kapitálových příjmů, byly vykázány ve výši 8,0 mld. Kč. V období let 2005–2010 se kapitálové příjmy obcí pohybovaly v rozmezí 12,2–16,0 mld. Kč).

Přijaté dotace

Druhým nejvýznamnějším zdrojem rozpočtů obcí jsou transfery, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů krajů a z rozpočtů regionálních rad (25,34 % celkových příjmů obcí). Celkový objem přijatých transferů činil 62,5 mld. Kč (v předchozím roce, kdy obce zajišťovaly výplatu nepojistných sociálních dávek, činil celkový objem transferů 93,8 mld. Kč).

Největší část tvořily transfery ze státního rozpočtu (včetně OSFA a prostředků Národního fondu), jejichž výše činila 38,9 mld. Kč. Ze státních fondů získaly obce 2,6 mld. Kč, z rozpočtů krajů 3,5 mld. Kč a z rozpočtů regionálních rad 4,4 mld. Kč. Z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti si obce do svých rozpočtů převedly 8,2 mld. Kč. Zbývající část tvořily transfery z rozpočtů obcí do rozpočtů DSO, případně jiným obcím, a transfery ze zahraničí. Přehled o transferech a půjčkách přijatých obcemi v roce 2012 uvádí tab. 5.

Tab. 5. Přehled o transferech a půjčkách přijatých obcemi a DSO v roce 2012 (v mil. Kč)
Kapitola Celkem Z toho
Neinvestiční Investiční Půjčky
Úřad vlády České republiky 10,8 10,8
Ministerstvo obrany 6,8 5,1 1,7
Ministerstvo financí 0,9 0,9
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 059,3 961,3 98,0
Ministerstvo vnitra 363,8 211,9 151,9
Ministerstvo životního prostředí 9 231,7 565,6 8 666,1
Ministerstvo pro místní rozvoj 3 160,1 729,9 2 430,2
Ministerstvo průmyslu a obchodu 208,5 10,2 198,3
Ministerstvo dopravy 243,4 182,8 60,6
Ministerstvo zemědělství 1 772,6 191,1 1 581,5
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10 462,8 10 371,0 91,8
Ministerstvo kultury 463,6 305,2 158,4
Ministerstvo zdravotnictví 4,7 4,4 0,3
Národní fond 225,1 14,8 210,3
Operace státních finančních aktiv 191,8 40,1 151,7
VPS – transfery v rámci souhrn. dotačního vztahu 9 978,7 9 978,7
VPS – ostatní transfery 1 529,7 1 257,0 272,7
Státní zemědělský intervenční fond 993,5 153,0 840,5
Státní fond životního prostředí 1 046,9 24,1 731,9 290,9
Státní fond dopravní infrastruktury 544,7 102,2 442,5
Státní fond rozvoje bydlení 38,4 24,8 0,1 13,5
Státní fond kinematografie 14,7 14,7
Státní fond kultury 0,1 0,1
Celkem 41 552,6 25 145,0 16 103,2 304,4

V rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí (zejména příspěvek na výkon státní správy a na školství) a v rámci ostatních dotačních titulů přijaly obce v průběhu roku z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem 11,5 mld. Největší objem transferů však přijímají obce přímo z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ze státních fondů. Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získaly obce transfery ve výši 10,5 mld. Kč. Rozhodující objem těchto účelových prostředků představují přímé náklady na vzdělávání a dotace na soukromé školy (pro hl. m. Prahu). V průběhu roku 2012 přijaly obce z kapitoly Ministerstva životního prostředí finanční prostředky ve výši 9,2 mld. Kč. Převážnou část těchto prostředků tvořily investiční transfery na realizaci vodohospodářských projektů. Z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj obdržely obce prostředky ve výši 3,2 mld. Kč, z kapitoly Ministerstva zemědělství činily zdroje 1,8 mld. Kč a z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí přijaly obce transfery ve výši 1,1 mld. Kč. Převážnou část nyní představují prostředky, které byly obcím uvolněny na aktivní politiku zaměstnanosti a financování společných programů EU. Ze státních fondů byl nejvyšší příděl dotací ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1,0 mld. Kč. Prostředky směřovaly obdobně jako v předcházejících letech na opatření v oblasti ochrany vod, ochrany přírody ve volné krajině a chráněných územích, dále byla podpořena opatření na zlepšení stavu ovzduší i půdy.

Celkové výdaje obcí

Běžné výdaje, kterými je zajišťován provoz obcí a jejich organizací, dosáhly 168,3 mld. Kč a ve srovnání s předchozím rokem byl jejich objem nižší o 26,4 mld. Kč.

Výdaje obcí na platy a ostatní platby za provedenou práci činily celkem 26,2 mld. Kč, snížil se především objem výdajů na platy zaměstnanců v pracovním poměru (o 0,4 mld. Kč), objem výdajů na odměny členů zastupitelstev obcí zůstal na úrovni předchozího roku. Na nákup vody, paliv a energie vynaložily obce v souhrnu 7,1 mld. Kč. Výdaje na nákup služeb činily 30,5 mld. Kč. Jedná se především o výdaje na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, nájemné, služby peněžních ústavů, konzultační a poradenské služby, služby zpracování dat apod. Na ostatní nákupy vynaložily obce 15,2 mld. Kč, proti loňskému roku to bylo o 1,4 mld. Kč méně – v této části výdajů hledala zastupitelstva obcí a měst možnost úsporných opatření.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům dosáhly 16,5 mld. Kč (například dopravní podniky). Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím činily 36,8 mld. Kč (oblast vzdělávání a školských služeb, kultury, tělovýchovy, zájmové činnosti, bydlení, komunálních služeb a ochrany životního prostředí). Patří sem rovněž výdaje v oblasti služeb sociální péče.

Významná změna ve vyplácení nepojistných sociálních dávek se projevila ve výši transferů určených obyvatelstvu. Zatímco v roce 2011 činil objem neinvestičních transferů obyvatelstvu 25,8 mld. Kč v loňském roce činily transfery obyvatelstvu pouze 0,8 mld. Kč.

Z hlediska odvětvového členění výdajů jsou dlouhodobě nejvýznamnějšími skupinami běžných výdajů především výdaje na místní správu (v roce 2012 činily 37,5 mld. Kč), dále v oblasti dopravy (28,2 mld. Kč), vzdělávání a školských služeb (27,0 mld. Kč), bydlení a komunálních služeb (16,3 mld. Kč) a ochrany životního prostředí (15,1 mld. Kč).

Kapitálové výdaje obcí činily 72,1 mld. Kč a ve srovnání s předchozím rokem byly nižší o 8,1 mld. Kč (v roce 2009 byly kapitálové výdaje 93,4 mld. Kč). Lze předpokládat, že na úrovni obcí dochází k přehodnocení některých investičních záměrů nebo jejich odložení do dalších let.

Z hlediska odvětvového členění směřují kapitálové výdaje obcí dlouhodobě především do oblasti dopravy (18,8 mld. Kč) a vodního hospodářství (18,5 mld. Kč). Větší objemy investic jsou vynakládány dále v oblastech bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (10,5 mld. Kč), vzdělání a školských služeb (6,4 mld. Kč). V této poslední oblasti byl také největší meziroční pokles kapitálových výdajů(3,7 mld. Kč).

Příspěvkové organizace obcí

Ke konci uplynulého roku bylo evidováno celkem 8 360 příspěvkových organizací zřizovaných obcemi včetně hlavního města Prahy. Z údajů o výsledcích hospodaření vyplývá, že 733 organizací ukončilo své hospodaření s účetní ztrátou (8,8 % z jejich celkového počtu).

Z hlediska odvětvového členění hlavní činnosti příspěvkových organizací působilo zhruba 86,1 % organizací v oblasti vzdělávání, v oblasti kultury 5,6 % a v oblasti sociálních věcí působilo zhruba 3,9 % příspěvkových organizací. Větší počty organizací působily i v oblasti rekreačních a sportovních služeb, rozvoje bydlení, odstraňování odpadů.

Dobrovolné svazky obcí

DSO představují nejčastější formu spolupráce mezi obcemi, vznikají za účelem ochrany a prosazování společných zájmů obcí. V loňském roce působilo na území republiky celkem 749 dobrovolných svazků obcí, které hospodařily s celkovými příjmy ve výši 5,6 mld. Kč. Zdrojem příjmů jsou hlavně transfery, především z rozpočtů členských obcí, jejichž celkový objem dosáhl 4,5 mld. Kč. Jednalo se především o prostředky investičního charakteru (82 % celkového objemu), což souvisí s účelem, pro který jsou DSO především zřizovány. Vlastní příjmy DSO činily 1,1 mld. Kč. Výdaje DSO činily 5,4 mld. Kč a hospodaření skončilo s přebytkem ve výši 0,2 mld. Kč (rozpočet předpokládal mírný schodek 0,2 mld. Kč). V souladu s určením přijatých finančních zdrojů byly výdaje DSO směrovány především na realizaci investičních akcí, kapitálové výdaje činily 4,7 mld. Kč, což bylo zhruba 87,0 % jejich celkových výdajů.

Z hlediska odvětvového zaměření činnosti působí největší počet DSO v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, (v roce 2012 celkem 270 DSO) a v oblasti vodního hospodářství (172 DSO) a v oblasti ochrany životního prostředí (37 DSO). Zhruba čtvrtina DSO nemá předmět činnosti přesně vymezen a jejich aktivity jsou různorodé.

Tab. 6. Výdaje obcí a DSO v letech 2010–2012 po konsolidaci (v mil. Kč)
Skutečnost Index
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
I. Běžné výdaje 199 934,3 194 733,7 168 344,5 97,4 86,4
z toho Platy a ostatní. platby za provedenou práci 27 357,7 26 531,8 26 227,1 97,0 98,9
Nákup materiálu 4 418,4 4 047,7 4 017,5 91,6 99,3
Nákup vody, paliv a energie 6 570,5 6 819,0 7 075,8 103,8 103,8
Nákup služeb 31 821,1 30 377,7 30 517,1 95,5 100,5
Ostatní nákupy 19 000,9 16 642,2 15 157,7 87,6 91,1
Výdaje na dopravní územní obslužnost 4 252,9 4 522,7 4 762,7 106,3 105,3
Neinvestiční transfery podnikatel. subjektům 17 581,6 17 016,7 16 511,9 96,8 97,0
Neinvestiční transfery nezisk. a podob. org. 8 493,0 8 706,0 4 744,6 102,5 54,5
Neinvestiční transfery příspěv. a podob. org. 31 407,9 32 745,5 36 844,3 104,3 112,5
Neinvestiční transfery obyvatelstvu 26 158,0 25 785,7 844,3 98,6 .
z toho sociální dávky 25 272,6 24 967,5 30,5 98,8 .
II. Kapitálové výdaje 91 572,9 80 269,4 72 147,8 87,7 89,9
z toho Investiční nákupy a související výdaje 83 025,6 71 139,4 62 093,5 85,7 87,3
Investiční transfery podnikatel. subjektům 1 873,1 2 886,7 5 602,4 154,1 194,1
Investiční transfery nezisk. a podobným org. 461,8 324,5 314,0 70,3 96,8
Investiční transfery příspěvk. organizacím 1 662,4 1 693,2 1 575,6 101,9 93,1
Výdaje celkem 291 507,2 275 003,1 240 492,3 94,3 87,5

Hospodaření regionálních rad

Součástí územních rozpočtů jsou od poloviny roku 2006 regionální rady, které byly zřízeny jako orgány zodpovědné za implementaci regionálních operačních programů.

Základním zdrojem příjmů regionálních rad jsou transfery ze státního rozpočtu určené na předfinancování výdajů (v roce 2012 činily 13,9 mld. Kč). Zprostředkovatelem toku finančních prostředků z Evropské unie do rozpočtů regionálních rad, určených na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU je Ministerstvo pro místní rozvoj. Předpoklad návratu k rychlejšímu čerpání finančních prostředků z fondů EU nebyl naplněn a hospodaření regionálních rad se v loňském roce vyvíjelo obdobně jako v roce předchozím, tzn., že příjmy a výdaje poměrně výrazně zaostaly za předpoklady rozpočtu (67,3 %).

Celkový objem příjmů regionálních rad činil 14,1 mld. Kč. Kraje převedly do rozpočtů regionálních rad transfery ve výši 0,3 mld. Kč. Celkové výdaje regionálních rad činily 14,4 mld. Kč, z toho běžné výdaje činily 1,2 mld. Kč.

Hlavní důvody nižšího čerpání prostředků proti rozpočtu jsou časové posuny realizace projektů a změny ve finančních plánech, které znamenají posunutí v proplácení výdajů. Jako další důvody se uvádí důkladnější prověřování hospodárnosti a čerpání finančních prostředků je negativně ovlivněn také problémy souvisejícími s realizací regionálních operačních programů (ROP Severozápad), které vedly k pozastavení certifikace výdajů ze strany EU a následnému pozastavení tranší od MMR.

Zpracováno s využitím materiálů Ministerstva financí ČR.

TOPlist
TOPlist