K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Úpadek obcí – návrh legislativní úpravy

Datum: 12. 8. 2013, zdroj: OF 3/2013, rubrika: Legislativa

Termín „úpadek obcí“ by neměl vyvolávat negativní asociace, ale naopak by měl být přijímán jako řešení situace, do které se již několik obcí dostalo.

Například všem jistě známá obec Prameny se nemůže bez změn v legislativě dostat z velké dluhové zátěže a proto se nyní nachází prakticky v bezvýchodné situaci. Také proto je nutno připravovat potřebnou legislativu. I v souvislosti s předpokladem, že takových obcí bude přibývat, když se například nadměrně zadluží „zásluhou“ nezvládnutých dotací z fondů EU. Stále se jedná jen o několik obcí, ale to neznamená, že to není velmi vážný problém.

Proto z iniciativy Ministerstva vnitra byla ustavena pracovní skupina složená ze zástupců ministerstev spravedlnosti, vnitra a financí, dále ze zástupců SMO ČR, SMS a Asociace krajů.

Tato skupina došla k závěru, že úpadek obcí, tj. jejich neschopnost zvládnout finanční závazky, nelze řešit podle stávající právní úpravy a proto se musí řešit novou legislativou. Ministerstvo spravedlnosti na zatím posledním jednání pracovní skupiny koncem března předložilo návrh, který se už může považovat za věcný záměr legislativních změn a doplnění.

Ministerstvo spravedlnosti upřednostňuje, aby řešení úpadku územních samosprávných celků bylo upraveno v rámci insolvenčního zákona, nikoliv samostatným zákonem. Jednotlivé způsoby řešení úpadku, tak jak je nyní upravuje insolvenční zákon není jednoznačně možné.

Reorganizace, jako způsob provedení, je určena především velkým podnikům a nelze ji na fungování územní samosprávy použít. Konkurz, jako další používaná forma úpadku, vede k likvidaci dlužníka, jeho závazky nezanikají a seznam nesplacených pohledávek je exekučním titulem. Konkurs proto také není vhodným způsobem řešení úpadku územních samosprávných celků. Oddlužení, jako další z forem, kterou specifikuje insolvenční zákon, je však pro případ úpadku samosprávného celku možno zvažovat.

V úvahu přichází splátkový kalendář, zpeněžení majetkové podstaty (je třeba zvážit, co lze zpeněžit a co je třeba případně vyloučit ze zpeněžení) i kombinace splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Při splátkovém kalendáři zůstane obci dispozice s majetkem, při zpeněžení majetkové podstaty zůstanou obci příjmy nebo dojde ke kombinaci obojího. Při splnění podmínek (splacení min. 30 % závazků do 5 let) lze oddlužení připustit. Návrh na oddlužení ÚSC by měl mít právo podat jak dlužník (zastupitelstvo), tak věřitel (pokud zastupitelstvo nefunguje nebo návrh na oddlužení nepodá).

V úvahu rovněž připadá zvažovaná úprava vyrovnání, v níž by šlo o dohodu dlužníka s věřitelem nad způsobem řešení dluhu, přičemž soud by na plnění dohody dohlížel. Řešení by se týkalo pohledávek pouze těch věřitelů, které dlužník označí. Úprava bude pravděpodobně obsažena v novém zákoně o zvláštních řízeních soudních.

Soud bude v takovém případě jmenovat insolvenčního správce, který bude dohlížet na plnění splátkového kalendáře obce nebo bude realizovat prodej majetku. Pro vyšší uspokojení věřitelů bude mít obec (věřitelé) možnost zvolit oba způsoby oddlužení. Dispoziční právo k příjmům i k majetku obce, který obec získá po schválení oddlužení jí zůstane. V případě, že soud povolí řešení úpadku formou oddlužení, může na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského výboru povolit voleným orgánům obce pobírání odměn za výkon funkce. Soud na návrh insolvenčního správce stanoví minimální měsíční částku, kterou nelze použít na plnění splátkového kalendáře, a která musí být k dispozici na zajištění základních povinností obce. Byla např. diskutována možnost ponechat obci příjem z daně z nemovitosti. Záleželo by potom na obci, zda si posílí své omezené příjmy navýšením koeficientu u této daně.

Jestliže obec v takovém případě řádně splní povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, soud vezme splnění oddlužení na vědomí rozhodnutím, proti němuž není přípustné odvolání a nabytím právní moci tohoto rozhodnutí insolvenční řízení skončí. Na návrh obce pak usnesením osvobodí obec od placení zbývající části pohledávek.

Zásadní otázkou v této problematice zůstává stanovení „životního minima obce“ neboli „nepostižitelné částky“, nezbytné pro zachování základních funkcí obce (nemůže být použita ke splacení dluhů).

V současné době Ministerstvo spravedlnosti pracuje na paragrafovém znění novely insolvenčního zákona.

TOPlist
TOPlist