K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Územní rozpočty v prvním pololetí 2012

Datum: 4. 2. 2013, zdroj: OF 5/2012, rubrika: Ekonomika

Rozpočtové hospodaření územních samospráv (souhrn za kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnost) skončilo v prvním pololetí letošního roku navzdory poklesu příjmů přebytkem, a to ve výši 11 % příjmů. Je to o něco lepší výsledek než ve stejném období loňského roku (9 %), avšak o něco horší ve srovnání se obdobím 2008 až 2010.

Celkové příjmy v prvním pololetí letošního roku byly ve srovnání se stejným obdobím nejen o 2 mld. Kč nižší, ale nedosáhly ani úroveň z období let 2008 až 2010. Nižší úrovni příjmů územní samosprávy jako celek přizpůsobily úroveň výdajů. Ty se totiž meziročně snížily až o 6,1 mld. Kč. Nižší objem výdajů se v posledních pěti letech objevil jen v roce 2008. Výsledkem nepříliš příznivých posledních dvou let je i to, že podíl salda na příjmech byl v prvních třech zde uváděných letech mnohem vyšší (viz graf 1).

Graf 1. Příjmy a výdaje územních samospráv
Graf 1. Příjmy a výdaje územních samospráv
Pramen: SZÚ za 1. pololetí 2012, MF

Na poklesu celkových příjmů územních samospráv se podílelo především meziroční snížení objemu transferů. Částka dosažená v letošním roce je od roku 2008 nejnižší. Pokles dotací o 6,2 mld. Kč nedokázal kompenzovat růst daňových příjmů o 3 mld. Kč, doplněný meziročním zvýšením nedaňových a kapitálových příjmů v souhrnu o 1,2 mld. Kč.

Na meziročním snížení celkových výdajů o 6,1 mld. Kč participoval jak pokles běžných výdajů (o 3 mld. Kč), tak i pokles výdajů kapitálových (3,1 mld. Kč). Podíl kapitálových výdajů na celkových dosáhl 16 % a byl o jeden procentní bod nižší než ve stejném období loňského roku.

Graf 2. Struktura příjmů územních samospráv k 30. 6. 2012
Graf 2. Struktura příjmů územních samospráv k 30. 6. 2012
Pramen: SZÚ za 1. pololetí 2012, MF

Ve struktuře příjmů územních samospráv (viz graf 2) již druhým rokem po sobě dominují příjmy daňové. V letošním roce se podílely 49 %, v roce loňském to bylo 47 %. Adekvátně k tomu se snižoval podíl dotací, letos 41 %, loni 43 %. Váha ostatních položek se významně nemění s tím, že u nedaňových příjmů je patrná slabá tendence k vzestupu, zatímco u kapitálových příjmů naopak k poklesu.

Krajské samosprávy

Výsledkem rozpočtového hospodaření krajských samospráv v prvním pololetí letošního roku byl přebytek ve výši 1,9 mld. Kč, resp. 2 % příjmů. V prvních třech letech daného období přitom tento podíl přesahoval i 20 %. K výraznému snížení došlo již v roce 2011, ve kterém se přebytek rozpočtu podílel na příjmech 5 %.

Zatímco příjmy rozpočtů územní samosprávy se meziročně snížily, v případě krajských samospráv se příjmy zvýšily, a to o 9,2 mld. Kč. Celkově činily 79,4 mld. Kč. Jedinou položkou, která vykázala letos nižší objem, jsou kapitálové příjmy. Dotace se zvedly o 8,8 mld. Kč, zato daňové příjmy pouze o 0,5 mld. Kč. Vývoj příjmů a výdajů ukazuje graf 3.

Graf 3. Příjmy a výdaje krajských samospráv k 30. 6.
Graf 3. Příjmy a výdaje krajských samospráv k 30. 6.
Pramen: SZÚ za 1. pololetí 2012, MF

Meziroční růst výdajů byl ještě větší než v případě příjmů, a to o 10,8 mld. Kč a výdaje dosáhly výše 77,5 mld. Kč. V rámci zde analyzovaných pěti let byly výdaje v letošním prvním pololetí zdaleka nejvyšší. Tomu pak odpovídá i relativně malý přebytek rozpočtu. Ke zvýšení výdajů došlo téměř výlučně díky růstu běžných výdajů (o 10,6 mld. Kč), na kapitálové výdaje pak zbyl růst v rozsahu pouze 0,3 mld. Kč. Kapitálové výdaje se na celkových podílely 8 %, stejně jako v loňském roce. V roce 2010 to však bylo 11 %.

Z hlediska struktury příjmů jsou nevýznamnější položkou v případě krajských rozpočtů dotace. Jejich objem se z roku na rok významně mění. Svou vahou tak výrazně ovlivňují i celkovou výši příjmů, jak je vidět kromě jiného v grafu 4. Co se příliš z roku na rok nemění, je objem daňových příjmů. Zbývající dvě položky nepřevyšují v souhrnu 3 až 4 % celkových příjmů, s tím že objem kapitálových příjmů je vcelku zanedbatelný.

Graf 4. Struktura příjmů krajských samospráv
Graf 4. Struktura příjmů krajských samospráv
Pramen: SZÚ za 1. pololetí 2012, MF

Vysokou váhu dotací v krajských rozpočtech ovlivňuje skutečnost, že více než 92 % jejich objemu tvoří transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které kraje dále převádějí na školy zřizované krajem a obcemi. Podstatná část dotací je pak v rozpočtech krajských samospráv jen průběžnou položkou.

Běžné výdaje krajských samospráv se na celkových výdajích v posledních pěti letech podílejí cca 90 %. A naprostou většinu z nich (více než 80 %) pak tvoří neinvestiční transfery příspěvkovým, neziskovým a podobným organizacím. Podíl platů a ostatních plateb za odvedenou práci dosahoval 8 % až 10 %. Na dopravní obslužnost vydaly krajské rozpočty 1 % běžných výdajů.

Jak již bylo řečeno, kapitálové výdaje tvoří zhruba jednu desetinu celkových výdajů. A v jejich rámci jde více než polovina na investiční nákupy a související výdaje. Jednu pětinu kapitálových výdajů tvoří investiční transfery příspěvkovým organizacím, neziskovým a podobným organizacím.

Dluh krajských samospráv dosáhl v prvním pololetí letošního roku výše 22,7 mld. Kč a byl o 0,4 mld. Kč vyšší než ve stejném období loňského roku. O 0,1 mld. Kč se naopak snížily zůstatky krajů na bankovních účtech.

Krajské samosprávy vykázaly v prvním pololetí letošního roku přebytek rozpočtu. I přesto, že se jejich příjmy meziročně zvýšily, byl podíl přebytku na příjmech v období posledních pěti let nejnižší. Dluh se zvýšil již druhý rok po sobě a stejně tak i druhý rok po sobě se snižuje objem zůstatků peněžních prostředků na bankovních účtech.

Obecní samosprávy

Také rozpočty obcí skončily v prvním pololetí přebytkem, a to ve výši 17,6 mld. Kč, což je 14 % (a mnohem více než v případě krajů) celkových příjmů.

Příjmy

Na rozdíl od rozpočtů krajů však jejich celkové příjmy byly, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, o 13,1 mld. Kč, resp. o 10 % nižší. V období let 2008 a 2012 byly příjmy vůbec nejnižší a také jejich meziroční propad byl největší. Klesající tendenci v objemu příjmů a výdajů obcí v posledních třech letech ukazuje graf 5.

Graf 5. Příjmy a výdaje obcí k 30. 6.
Graf 5. Příjmy a výdaje obcí k 30. 6.
Pramen: SZÚ za 1. pololetí 2012, MF

Meziroční snížení příjmů ovlivnila jediná položka, a to dotace. Jejich objem se meziročně snížil o 16,7 mld. Kč na nejnižší úroveň od roku 2008. Svůj vliv zde měla i změna financování výplaty některých sociálních dávek z obecních rozpočtů. Daňové příjmy se zvýšily o 2,5 mld. Kč a nedaňové a kapitálové souhrnně o 1,1 mld. Kč.

Objem daňových příjmů obcí se meziročně zvýšil o 2,5 mld. Kč, avšak v jejich rámci se o stejnou částku snížil objem daně z přidané hodnoty. Na meziročním zvýšení daňových příjmů participovala daň z příjmů právnických osob, která v sobě skrývá i daň, kterou obec platí sama sobě, a to o 2,6 mld. Kč. Podstatně méně se zvýšila daň z příjmů fyzických osob (růst o 1,1 mld. Kč), daň z nemovitosti a poplatky přispěly ke zvýšení daňových příjmů částkou 1,3 mld. Kč. Objem daňových příjmů byl v prvním pololetí letošního roku, zejména díky vývoji daně z příjmu právnických osob, se dostal na úroveň roku 2010, byl však nižší než v roce 2008. Struktura příjmů obcí viz graf 6.

Graf 6. Struktura příjmů obcí
Graf 6. Struktura příjmů obcí
Pramen: SZÚ za 1. pololetí 2012, MF

Objem kapitálových příjmů, tedy příjmů z prodeje obecního majetku, se sice meziročně o 0,7 mld. Kč zvýšil, jeho výše však nedosáhla objemů z let 2008 až 2010.

Tab. 1. Vývoj dotací obcím k 30. 6. 2012 (v mld. Kč)
2008 2009 2010 2011 2012
SR+SF 29,0 30,7 34,5 32,9 18,1
kraj 1,2 0,7 0,7 1,2 1,2
RRRS 0,0 0,7 4,5 2,8 1,9
vlastní fondy 5,2 5,5 7,3 6,7 5,7

Pramen: SZÚ za 1. pololetí 2012, MF

Strukturu dotací obcí ukazuje tabulka 1. Ve srovnání s předchozími roky došlo k jedné významné změně, která z části vysvětluje pokles dotací ze státního rozpočtu a státních fondů. Obce letos již nedostávají peníze na výplatu sociálních dávek typu pomoci v hmotné nouzi, pro osoby se zdravotním postižením či příspěvku na péči. Rozdíl objemem transferů z Ministerstva práce a sociálních věcí v prvním pololetí loňského a letošního roku činí necelých 13 mld. Kč. Celkově se objem transferů ze státního rozpočtu a státních fondů meziročně snížil o necelých 15 mld. Kč, jak ukazuje tabulka 1. Takže srovnatelně se dotace meziročně snížily o více než 2 mld. Kč.

Objem dotací obcím od krajů se meziročně nezměnil, snížil se však objem dotací od regionálních rad regionů soudržnosti, a to již druhý rok po sobě.

Výdaje

Stejně jako v případě příjmů, i objem výdajů obcí byl v prvním pololetí letošního roku od roku 2008 nejnižší. Meziročně se snížil o 18,7 mld. Kč, což je také nejvyšší meziroční pokles od roku 2008. Snížily se jak běžné výdaje (o 13,6 mld. Kč), tak i výdaje kapitálové (5,1 mld. Kč). Podíl kapitálových výdajů na celkových dosáhl výše 21 % a ve srovnání s rokem 2011 o 1 procentní bod nižší. V rámci posledních pěti let byl tento podíl nejnižší.

Běžné výdaje v obecních rozpočtech v prvním pololetí dosahují necelých 80 % celkových výdajů. Koncem roku se jejich podíl výrazně sníží, což odráží skutečnost, že obce své kapitálové výdaje realizují vesměs až ve druhé polovině roku.

Největší položkou běžných výdajů jsou nákupy vody, paliv, energie a služeb. V letošním pololetí na ně šlo 27 % běžných výdajů, což je o něco více než v předchozích letech. Na transfery příspěvkovým, neziskových a podobným organizacím padlo také 27 % a také to bylo více než v předchozích letech. Na platy a ostatních platby za provedenou práci připadlo letos 14 % běžných výdajů. Je to rovněž větší podíl než v předchozích letech a i větší podíl než jaký nalezneme v rozpočtech krajských samospráv. Podíl výdajů na dopravní obslužnost je sice relativně malý, avšak roste v čase. Letos to byla 3 % běžných výdajů.

Objem kapitálových výdajů se snížil již druhý rok po sobě. Jejich podstatnou část tvoří, stejně jako v případě krajských samospráv, investiční nákupy. Jejich váha se v kapitálových výdajích postupně zvyšuje. V prvním pololetí roku 2008 dosáhly 79 % a o pět let později to bylo již 92 %. Váha investičních transferů podnikatelským subjektům se naopak v čase postupně snižuje. V roce 2008 se na celkových kapitálových výdajích podílely 13 %, letos to bylo již jen 1 %. Poměrně stabilní vývoj prokazují investiční transfery příspěvkovým, neziskových a podobným organizacím. Jejich podíl osciluje kolem 3 %.

Závěrem

Potěšitelné je, že se dluh obcí v prvním pololetí ve srovnání se stejným obdobím loňského roku snížil o 2 mld. Kč a objem jejich finančních prostředků na bankovních účtech se naopak zvýšil, a to o 2,8 mld. Kč. Na celkovém objemu dluhu obcí ve výši 81,3 mld. Kč se čtyři největší města (Praha, Brno, Ostrava a Plzeň) podílela 41,7 %, což znamená, že po letech snižování tohoto podílu došlo k jeho mírnému zvýšení.

Obecní rozpočty si v prvním pololetí letošního roku vytvořily lepší základ pro rozpočtové hospodaření v rámci celého roku. I přes pokles příjmů vykázaly relativně velký přebytek rozpočtu, snížily dluh a souběžně i zvýšily objem zůstatků peněžních prostředků na bankovních účtech.

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CCB-Czech Credit Bureau, a. s.

TOPlist
TOPlist