K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Novela stavebního zákona a změna správních poplatků

Datum: 22. 1. 2013, zdroj: OF 5/2012, rubrika: Legislativa

Dne 1. ledna 2013 nabývá účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a další související zákony. V souvislosti se změnou stavebního zákona je současně novelizováno dalších třináct zákonů a jedním z nich je také zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., konkrétně položky č. 17, 18, 19 a 20 Sazebníku správních poplatků.

Sazby poplatků se pro oblast územního rozhodování a stavebního řádu v podstatě nezměnily od roku 1992. Provedeny byly pouze dílčí změny v souvislosti s přijetím dnes platného stavebního zákona.

Cílem novelizace zákona o správních poplatcích je především stanovit optimální výši sazby jednotlivých úkonů stavebních úřadů, přičemž jejich zpoplatnění by mělo odpovídat náročnosti činnosti stavebních úřadů. Vedle zvýšení sazby existujících poplatků byly zpoplatněny další úkony, které stavební úřady vykonávají již dnes, ale poplatku nepodléhají (např. vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na využívání území, z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb). Dále byly zpoplatněny úkony, které v současnosti stavební úřady neprovádějí, ale novela stavebního zákona je upravuje (například vydání písemného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru). Novela tedy komplexněji identifikuje všechna správní řízení a postupy stavebního úřadu při výkonu státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

Položka 17 – územní rozhodování

V položce 17 jsou nově sazby za vydání všech forem povolení umístění stavby, tj. územního rozhodnutí, územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo územního souhlasu. Výše správních poplatků u jednotlivých druhů územních rozhodnutí je dále členěna podle účelu využití staveb nebo podle výměry území. Oproti současnému stavu, kdy se správní poplatky pohybují v rozmezí 500 Kč až 1000 Kč, podle nové právní úpravy je výše správních poplatků stanovena v rozmezí od 300 Kč do 20 000 Kč.

Samostatně jsou stanoveny správní poplatky pro vodní díla (300 nebo 3000 Kč). Nově je zpoplatněno vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území (5000 Kč) a vydání regulačního plánu na žádost (10 000 Kč).

Při stanovení konkrétní výše správního poplatku novela zohledňuje využívání zjednodušujících či alternativních postupů podle stavebního zákona. Stavební zákon v určitých případech připouští nahrazení územního rozhodnutí vydáním územního souhlasu (§ 96 stavebního zákona – SZ), či uzavřením veřejnoprávní smlouvy (§ 78a SZ) nebo vedení zjednodušeného územního řízení (§ 95 SZ). Ve všech uvedených případech se vybere správní poplatek ve výši poloviny sazby za vydání územního rozhodnutí. Naopak tam, kde stavební úřad povede společné řízení o umístění a povolení stavby a vydá společné rozhodnutí, vybere poplatek ve výši součtu sazeb poplatků podle druhu posuzované stavby.

Položka 18 – stavební řád

Podobně jsou v položce 18 změněny a doplněny sazby za rozhodnutí vydávaná na úseku stavebního řádu, včetně sazby za uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení. Nově je zpoplatňováno vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby (1000 Kč) nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu (1000 Kč). Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby se zpoplatňuje částkou 500 Kč, vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb částkou 5000 Kč anebo přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora částkou 10 000 Kč. Stavět bez povolení, stavět „černou“ stavbu se nevyplatí. Bude-li dodatečně povolena stavba, na kterou stavebník nemá žádné povolení, vybere stavební úřad poplatek ve výši součtu příslušného poplatku za vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. Konkrétní výše poplatku je závislá na druhu stavby.

Sazby poplatků za vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území anebo za vydání stavebního povolení jsou odstupňované podle účelu využití povolovaných staveb.

Samostatné kategorie tvoří stavby pro bydlení (rodinné domy či bytové domy), které jsou dále členěné podle počtu bytů nebo stavby pro rodinnou rekreaci, anebo stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Do kategorie staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, tj. ke stavbě pro bydlení nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci, náleží zejména sklady zahradního nábytku a nářadí, stavby pro chovatelství, bazény nebo tepelná čerpadla.

Další kategorií jsou stavby garáží a stavby řadových garáží. Samostatnou kategorii tvoří sazba za vydání rozhodnutí o umístění staveb, které dále podle stavebního zákona nevyžadují pro své provedení stavební povolení nebo ohlášení (s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury). Dnešní sazby jsou v mnoha případech jednotné, bez ohledu na parametry stavby či velikost výměry posuzovaného území.

Větší rozlišení správních poplatků podle konkrétních stavebních záměrů umožňuje odlišovat výši správních poplatků.

Položky 19 a 20

V položce 19 je nově navržena sazba za vydání rozhodnutí o vyvlastnění, která činí 5000 Kč. Sazba je jednotná bez ohledu na to, zda vyvlastnění spočívá v odnětí vlastnického práva nebo jeho omezení.

Výrazně se také v položce 20 zvyšují správní poplatky za místní šetření, kde se výše pohybuje od 500 Kč po 2000 Kč za každou započatou hodinu. Předmětem tohoto poplatku není například místní šetření prováděné za účelem vydání zpoplatněného rozhodnutí. To ovšem neplatí u místního šetření provedeného v rámci řízení o dodatečném povolení „černé“ stavby. Podle § 129 odst. 2 stavebního zákona je vždy povinné a bude podléhat zpoplatnění. Správnímu poplatku naopak i nadále nepodléhá místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

S blížícím se nabytím účinnosti uvedené novely se objevují otázky, v jaké výši je třeba vybrat správní poplatek u řízení, která jsou či budou zahájená před nabytím účinnosti novely stavebního zákona a úkon, který je předmětem poplatku bude proveden příští rok, tzn. již po účinnosti novely. Podle bodu 14 přechodných ustanovení k zákonu č. 350/2012 Sb. se správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů (s určitými výjimkami). Tato úprava koresponduje s přechodným ustanovením zákona o správních poplatcích (§ 11). Znamená to, že stavební úřad vybere správní poplatek podle Položky 17 až 20 ve znění účinném do 31. 12. 2012, přestože řízení bude dokončeno a zpoplatněný úkon (např. vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení) bude proveden po 1. 1. 2013.

Slovo na závěr

Závěrem je třeba dodat, že osvobození územních samosprávných celků od správních poplatků novelou zůstává nedotčeno. Změny se týkají konkrétních položek Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích, žádným způsobem se nemění vlastní text zákona. I nadále platí, že zákon o správních poplatcích přiznává osvobození územním samosprávným celkům od správních poplatků, jednak osobní v ustanovení § 8 odst. 1 písm. c), a dále osvobození věcné (úkonové), podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) zákona. V prvním případě jsou od správních poplatků osvobozeny územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonu, který podléhá správnímu poplatku a tento úkon souvisí s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny na základě zvláštního právního předpisu. V druhém případě jsou od poplatků osvobozeny úkony prováděné úřadem obce pro jednotlivé orgány téhož územního samosprávného celku.

JUDr. Vladimíra Sedláčková, zástupkyně ředitele, Odbor stavebního řádu MMR

TOPlist
TOPlist