K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Řada návrhů na pořadu jednání

Datum: 22. 10. 2012, zdroj: OF 4/2012, rubrika: Legislativa

V procesu novelizace zákona o rozpočtovém určení daní jsme dospěli do stavu, kdy pan prezident podepsal zákon schválený v Poslanecké sněmovně i v Senátu a zákon vyšel v září ve Sbírce zákonů a nabude účinnost od 1. ledna 2013.

Tím se změní financování obcí na dlouhou řadu let a myslím, že se Parlamentu podařilo odstranit základní disproporce současného systému, kdy byla odstraněna diskriminace malých obcí i měst. Nyní přichází v úvahu již jen úprava motivačních prvků a složek, které by zákon o rozpočtovém určení daní měl obsahovat. Přikláním se k tomu, aby změny zákona v budoucím období motivovaly obce k vzájemné spolupráci, zejména v oblasti samosprávy. Aby to zákon oceňoval. Například při řešení odpadového hospodářství, ochrany veřejného pořádku, údržby komunikací, kulturního rozvoje a třeba i přestupkového řízení, byť to není zrovna výkon samosprávy. Prostě tam, kde mají kompetenci stanovenou zákonem a jejich spolupráce v takových záležitostech povede k úsporám, tam by zákon měl určitým koeficientem takový přístup ocenit nějakým benefitem. Jistě, je to záměr, který se nepodaří realizovat v tomto volebním období, ale může to být téma pro období příští a osobně na tom začínám pracovat již nyní.

V návaznosti na rozpočtové určení daní je důležitá změna školského zákona. Obec nadále nebude mít povinnost dojednávat dohodu s obcí, která zřizuje školu a hradit podíl za žáka na úhradu neinvestičních výdajů. Považuji to za správné, neboť vznikaly velké rozdíly v požadovaných částkách a z toho pramenilo mnoho sporů. Částka 1,6 mld. Kč bude z rozpočtu ministerstva školství převedena do rozpočtového určení a přerozdělena přímo obcím, které školy zřizují.

Chci se zmínit o nově připravované normě, která je do jisté míry kontroverzní, a to je vyvlastňovací zákon. Ten se dotkne řady obcí a měst, protože bude upravovat nová pravidla pro vyvlastňování. Je to jistě zákon, který je krokem vpřed, protože umožňuje rychleji dosáhnout záměru vyvlastnění ve veřejném zájmu. Na druhou stranu obsahuje několik kontroverzních ustanovení, které mohou vést k zabrzdění celého procesu. Občan, který nesouhlasí s vyvlastněním se může bránit u soudu – to je nepochybně správné. Ale podle návrhu má tato žaloba od okamžiku podání odkladný účinek automaticky i ve vztahu k zamýšlené stavbě. Přitom nemusí svůj požadavek odůvodňovat. Žaloba za několik tisíc korun tak může blokovat stavbu za miliardy. Osobně budu požadovat, aby zákon stanovil, že důkazní břemeno v takovém případě ponese žalobce, který by měl přesvědčit soud, že je ve veřejném zájmu, aby stavba byla zastavena.

Déle budu podporovat záměr, aby zákon obsahoval určité motivační prvky vedoucí k dohodě. Zákon by měl ocenit vyvlastňovaný subjekt za rychlost jednání, za vstřícnost vyšší možnou náhradou. To dneska návrh obsahuje jenom u specifických staveb, ale mělo by to být obecné kritérium.

Poslední má výhrada směřuje k samotnému oceňování, kdy je majetek vykupován za cenu tzv. zjištěnou, úřední. Zjednodušeně řečeno, stát vlastně vykupuje louku za cenu stavebního pozemku. Takový návrh zavání doslova mafiózním jednáním. Zákon musí stanovit, že se bude vyvlastňovat za cenu obvyklou s tím, že bude oceňovat rychlost a vstřícnost k řešení veřejného zájmu.

Další návrh, který projednává Poslanecká sněmovna, je poslanecká iniciativa, a to novela zákona o obcích, která se týká zveřejňování osobních údajů při nahrávání záznamů z jednání zastupitelstva. Zákon o ochraně osobních údajů ukládá obcím vymazávat tyto údaje ze zveřejňovaných dokumentů. Jsou určité obavy, že tato novela ztíží přístup veřejnosti k informacím. To je zásadní nepochopení, neboť již nyní existuje řada veřejně přístupných osobních údajů (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík a další) a není proto nutné, aby obce při zveřejnění svého jednání tyto data vymazávala z materiálů.

Pokud jde o evropské fondy, období 2014+ vstoupilo do horké fáze vyjednávání. Zdá se, že systém Regionálních operačních programů bude po zásluze opuštěn. Důvodů je mnoho, především však rozdílná metodika a některé gubernátorské přístupy, které vedou spíše k tomu, že peníze budeme vracet než dostávat. Osobně budu usilovat o to, aby čerpání prostředků bylo daleko víc nárokové. Aby si obce a města vytvořily své integrované plány rozvoje a na základě tohoto plánu a v rámci svých priorit dostaly v zásadě některé dotační tituly už nárokově. Diskuze teprve ukáže, zda tento navrhovaný princip bude či nebude schválen. Reference zatím ukazují, že návrh může být příznivě přijat.

JUDr. Stanislav Polčák, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

TOPlist
TOPlist