K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Státní závěrečný účet a hospodaření územních rozpočtů za rok 2011

Datum: 9. 8. 2012, zdroj: OF 3/2012, rubrika: Ekonomika

Územní rozpočty jsou souhrnem rozpočtů územních samosprávných celků, tj. obcí a krajů, dále sem patří rozpočty dobrovolných svazků obcí a rozpočty regionálních rad regionů soudržnosti. Výsledky hospodaření územních rozpočtů v loňském roce 2011 byly ovlivněny především nižším plněním daňových příjmů veřejných rozpočtů, zpomalením čerpání transferů na úrovni regionálních rad regionů soudržnosti a také realizací úsporných opatření zapracovaných ve státním rozpočtu na rok 2011 ve vztahu k územním rozpočtům.

Jak uvádí zpráva o Státním závěrečném účtu v souhrnu se výše uvedené skutečnosti promítly nejen v nižším plnění příjmů územních rozpočtů proti předpokladům, ale současně došlo také k poklesu celkového objemu příjmů územních rozpočtů proti skutečnosti předchozího roku.

Úsporná opatření zapracovaná ve státním rozpočtu na rok 2011 ve vztahu k územním rozpočtům spočívala v částečném krácení neinvestičních i investičních dotací rozpočtovaných v různých kapitolách státního rozpočtu. Zároveň se však předpokládalo, že snížení objemu dotací bude obcím a krajům kompenzováno na straně daňových příjmů, neboť v souladu s rozpočtovým určením daní budou participovat na dodatečných daňových příjmech plynoucích z realizace opatření obsažených v programovém prohlášení vlády (například předpokládané zdanění příspěvků na stavební spoření) a z dalších opatření, která mají vliv na výši daňových příjmů obcí a krajů (například snížení slevy na dani na poplatníka).

Krácení dotací nastalo zejména v části dotací poskytovaných v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí a k rozpočtu hlavního města Prahy, které jsou rozpočtovány v kapitole Všeobecná pokladní správa. Z důvodu potřeby dosažení úspor, schválených vládou v srpnu 2010, byl oproti předchozímu roku snížen objem příspěvku na výkon státní správy zhruba o 1,9 mld. Kč. Ke snížení došlo především v části příspěvků určených pro obce.

Úsporná opatření

Úsporná opatření byla promítnuta také do dalších dotací a příspěvků poskytovaných obcím v rámci finančních vztahů. Spočívala v tom, že výše dotací a příspěvků nebyla již druhým rokem valorizována a zůstala na úrovni roku 2009, do výše příspěvku na školství, dotací na zdravotnická zařízení a dotací na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím byly promítnuty pouze vlivy vyplývající ze změny počtu obyvatel, počtu žáků, lůžkových kapacit apod.

Úsporná opatření byla ve státním rozpočtu na rok 2011 zohledněna i v části tzv. ostatních dotací poskytovaných územním rozpočtům z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Rovněž v oblasti investičních dotací rozpočtovaných kapitole Všeobecná pokladní správa byla respektována potřeba úspor. Nízkou úrovní výdajů na tyto programy ve srovnání s předcházejícími lety pokračovala úsporná opatření nastavená z důvodu ekonomické situace již ve státním rozpočtu na rok 2010. Současně se předpokládalo, že územní samosprávné celky budou využívat (zejména v oblasti financování investic) prostředky z fondů EU uvolňované prostřednictvím regionálních operačních programů.

K významnějším změnám nedošlo pokud jde o strukturu transferů poskytovaných územně samosprávným celkům z ostatních kapitol státního rozpočtu. Kapitolou s největším objemem transferů určených pro obce a hlavní město Prahu zůstává kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí, z níž jsou převáděny neinvestiční dotace určené zejména na příspěvek na péči, na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým, jejichž výplatu příjemcům zprostředkovávají obce. Pro rozpočty krajů představuje nejvýznamnější zdroj transferů kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z níž jsou převáděny dotace na přímé náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi a soukromými zřizovateli.

Bilance hospodaření

Po období každoročních nárůstů celkových příjmů územních rozpočtů (s výjimkou stagnace příjmů v roce 2009) došlo v loňském roce poprvé k situaci, kdy byl na úrovni územních rozpočtů vykázán meziroční pokles příjmů.

Na těchto stránkách přinášíme přehledy za rok 2011 o hospodaření územních rozpočtů jako celku – bilance příjmů a výdajů (tabulka 1), bilanční přehled příjmů a výdajů krajů (tabulka 2) a bilanci příjmů a výdajů obcí a dobrovolných svazků obcí (tabulka 3).

Tabulka č. 1. Bilance příjmů a výdajů územních rozpočtů k 31. 12. 2011 (v mil. Kč)
Územní rozpočty celkem Stupně územních rozpočtů – skutečnost k 31. 12. 2011
Skutečnost k 31. 12. 2010 Rozpočet 2011 po všech změnách Skutečnost k 31. 12. 2011 % plnění rozpočtu Obce a DSO Kraje RRRS
Příjmy celkem 424 707,3 451 460,3 404 104,0 89,5 274 106,0 136 392,9 14 900,6
z toho: Daňové příjmy 187 984,2 200 000,0 187 160,6 93,6 141 901,4 45 259,2
Nedaňové příjmy 32 184,3 33 230,0 33 290,0 100,2 29 525,3 4 780,5 177,4
Kapitálové příjmy 13 945,7 16 060,0 9 348,7 58,2 8 836,4 512,2 0,1
Přijaté transfery 190 389,3 202 170,3 174 265,9 86,2 93 842,9 85 841,0 14 723,1
Výdaje celkem 425 895,7 462 604,2 406 804,7 87,9 275 003,1 137 888,8 15 100,6
z toho: Běžné výdaje 313 540,9 318 960,2 309 088,0 96,9 194 733,7 119 559,4 1 261,9
Kapitálové výdaje 112 354,8 143 644,0 97 716,7 68,0 80 269,4 18 329,4 13 838,7
Saldo příjmů a výdajů -1 188,4 -11 143,9 -2 700,7 -897,1 -1 495,9 -200,0
Tabulka č. 2. Bilance příjmů a výdajů krajů (v mil. Kč)
Ukazatel Skutečnost k 31. 12. 2010 Rozpočet 2011 Skutečnost k 31. 12. 2011 % plnění rozp. Index 2011/2010
schválený po všech změnách
1 2 3 4 5 6 7
I. Daňové příjmy 45 098,6 47 500,0 47 500,0 45 259,2 95,3 100,4
z toho: Daně z příjmů fyzických osob 10 921,4 12 700,0 12 700,0 11 300,2 89,0 103,5
Daně z příjmů právnických osob 11 028,5 10 800,0 10 800,0 10 221,6 94,6 92,7
Daň z přidané hodnoty 23 125,6 24 000,0 24 000,0 23 708,2 98,8 102,5
Poplatky a daně z vybr. činností 23,2 29,2 125,9
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 4 902,7 4 880,0 4 880,0 4 780,5 98,0 97,5
III. Kapitálové příjmy 1 110,3 980,0 980,0 512,2 52,3 46,1
Vlastní příjmy 51 111,6 53 360,0 53 360,0 50 551,9 94,7 98,9
IV. Přijaté transfery (po konsolidaci) 89 509,4 88 427,0 94 105,7 85 841,0 91,2 95,9
Příjmy celkem (po konsolidaci) 140 621,0 141 787,0 147 465,7 136 392,9 92,5 97,0
I. Běžné výdaje (po konsolidaci) 118 683,6 118 404,8 123 951,6 119 559,4 96,5 100,7
II. Kapitálové výdaje 20 044,7 26 494,3 26 626,2 18 329,4 68,8 91,4
Výdaje celkem (po konsolidaci) 138 728,3 144 899,1 150 577,8 137 888,8 91,6 99,4
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) 1 892,7 -3 112,1 -3 112,1 -1 495,9
Tabulka č. 3. Bilance příjmů a výdajů obcí a DSO (v mil. Kč)
Ukazatel Skutečnost k 31. 12. 2010 Rozpočet 2011 skutečnost k 31. 12. 2011 % plnění rozp. Index 2011/2010
schválený po všech změnách
1 2 3 4 5 6 7
I. Daňové příjmy 142 885,5 152 500,0 152 500,0 141 901,4 93,1 99,3
z toho: Daně z příjmů fyzických osob 32 670,9 36 800,0 36 800,0 31 786,2 86,4 97,3
Daně z příjmů právnic. osob 32 262,1 32 000,0 32 000,0 30 806,1 96,3 95,5
Daň z přidané hodnoty 57 551,1 60 400,0 60 400,0 58 751,5 97,3 102,1
Poplatky a daně z vybr. činností 11 737,1 13 600,0 13 600,0 11 947,3 87,8 101,8
Daň z nemovitostí 8 663,6 9 700,0 9 700,0 8 609,1 88,8 99,4
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 27 892,3 29 000,0 29 000,0 29 525,3 101,8,105,99 105,9
III. Kapitálové příjmy 12 835,3 15 080,0 15 080,0 8 836,4 58,6 68,8
Vlastní příjmy (po konsolidaci) 183 613,1 196 580,0 196 580,0 180 263,1 91,7 98,2
IV. Přijaté transfery (po konsolidaci) 104 500,4 89 088,3 109 155,8 93 842,9 86,0 89,8
Příjmy celkem (po konsolidaci) 288 113,7 285 668,3 305 735,8 274 106,0 89,7 95,1
I. Běžné výdaje (po konsolidaci) 199 934,3 194 836,1 200 000,6 194 733,7 97,4 97,4
II. Kapitálové výdaje 91 572,9 98 864,0 113 767,0 80 269,4 70,6 87,7
Výdaje celkem (po konsolidaci) 291 507,2 293 700,1 313 767,6 275 003,1 87,6 94,3
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) - 3 393,5 - 8 031,8 - 8 031,8 - 897,1

Rok 2011 je prezentován jako špatný rok především z hlediska vývoje příjmů. Ty byly nižší nejenom ve srovnání s předpokládaným rozpočtem, ale také ve srovnání s rokem minulým (2010). U krajů byly příjmy proti roku 2010 na úrovni 97 % a u obcí a dobrovolných svazků dokonce na úrovni 95,1 %.

To se odrazilo pochopitelně na výdajové straně rozpočtů. Ve srovnání s rokem 2010 byl index výdajů krajských samospráv 99,4 % a index výdajů obcí poklesl na úroveň 94,3 % oproti roku 2010.

Po konsolidaci tedy skončilo hospodaření obcí schodkem 897 mil. Kč a saldo příjmů a výdajů krajů bylo – 1 495 mil. Kč.

Celková zadluženost obcí se nepatrně snížila na 82,4 mld. Kč a dluh krajských samospráv dosáhl v roce 2011 dosud nejvyšší hodnoty 22,3 mld. Kč.

Dobrovolné svazky obcí

Ve sledovaném roce působilo na území republiky celkem 756 dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO). DSO představují specifickou a nejčastější formu spolupráce mezi obcemi, vznikají za účelem prosazování společných zájmů obcí.

V loňském roce hospodařily DSO s celkovými příjmy ve výši 5,5 mld. Kč, což je o 1,0 mld. Kč více než v předchozím roce. Zdrojem příjmů jsou především transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů (z rozpočtů členských obcí, ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů krajů a rozpočtů regionálních rad), jejichž celkový objem dosáhl 4,3 mld. Kč. Jednalo se především o prostředky investičního charakteru (82 % celkového objemu), což souvisí s účelem, pro který jsou DSO především zřizovány. Vlastní příjmy DSO činily 1,2 mld. Kč.

Výdaje DSO činily 5,2 mld. Kč a hospodaření skončilo s přebytkem ve výši 0,3 mld. Kč (rozpočet předpokládal mírný schodek 0,1 mld. Kč). Výdaje DSO byly směrovány především na realizaci investičních akcí (zhruba 86 % celkových výdajů).

Z hlediska odvětvového zaměření působí největší počet DSO v oblasti vodního hospodářství, dále jsou to aktivity v oblasti komunálních služeb, územního rozvoje, sběru a svozu komunálních odpadů, údržby místních komunikací.

podle materiálů MF ČR

TOPlist
TOPlist