K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hospodaření obcí podle velikostních skupin (příjmová část rozpočtu)

Datum: 29. 12. 2011, zdroj: OF 4/2011, rubrika: Ekonomika

Finanční krize ve světě a její vyústění v ekonomickou recesi v roce 2009 se negativně promítly i do rozpočtového hospodaření obcí. Následné uklidnění a postupná obnova ekonomického výkonu v roce 2010 se naopak v rozpočtech obcí odrazila růstem jejich celkových příjmů.

Jestliže se v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 celkové příjmy obcí (bez Prahy) snížily o 5,8 mld. Kč, v roce 2010 se jejich růst z předchozích let obnovil, a jejich přírůstek dosáhl výše 17,7 mld. Kč.

O tento růst se nejvíce „zasloužily“ dotace (jejich růst se na růstu celkových příjmů podílel téměř 80 %, konkrétně dosáhl necelých 14 mld. Kč). Daňové příjmy se meziročně zvýšily o 4,3 mld. Kč, což je ve srovnání s poklesem v roce 2009 jistě pozitivní jev, avšak ve srovnání s předchozími lety je to přírůstek relativně malý. Kapitálové příjmy se meziročně snížily o 1,2 mld. Kč a pokračovaly tak v trendu z předchozího roku. Nedaňové příjmy jsou sice nejmenší položkou ve struktuře příjmů, mají však setrvale vzestupnou tendenci. Výši jednotlivých příjmových položek v období let 2006 až 2010 ukazuje tabulka 1.

Tab. 1. Vývoj rozpočtů obcí (bez Prahy)
(mld. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010
Příjmy celkem 183,8 189,2 203,2 197,4 215,1
daňové 92,1 98,8 108,8 97,0 101,3
nedaňové 20,6 22,3 23,3 23,9 24,7
kapitálové 15,4 12,0 15,4 13,9 12,7
dotace 55,7 56,1 55,7 62,6 76,4
Výdaje 186,4 182,5 194,7 211,5 216,5
Saldo -2,6 6,6 8,5 -14,1 -1,4

Pramen: Ministerstvo financí, propočty CCB-Czech Credit Bureau, a. s.

Výrazné snížení deficitu

Vzhledem k vysokému schodku rozpočtu v roce 2009, ani výrazně pomalejší růst výdajů v roce 2010 (o 2 %) než příjmů (o 9 %) nezabránil vzniku deficitu rozpočtu, i když ten byl desetkrát nižší než v roce 2009. Úsporné hospodaření obcí, které vedlo k výraznému snížení deficitu rozpočtu v roce 2010, se odrazilo i ve snížení dynamiky růstu kapitálových výdaje. Zatímco běžně výdaje se meziročně zvýšily o 3 %, kapitálové pouze o 1 %. Podíl kapitálových výdajů na celkových se v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009 však snížil jen nepatrně (o půl procentního bodu na 30,7 %).

A nyní se podíváme na to, jak dopadly poměrně příznivé výsledky rozpočtového hospodaření obcí jako celku v roce 2010 a na jejich jednotlivé velikostní kategorie. Obce (bez Prahy) jsou podle počtu obyvatel rozděleny do pěti kategorií a tabulka 2 sumarizuje podíly jednotlivých kategorií na celkovém počtu obyvatel a na celkovém počtu obcí.

Tab. 2. Velikostní kategorie obcí
 Velikostní kategorie obcí Podíl kategorie
na počtu obcí na počtu obyvatel
do 200 25 % 2 %
200–500 32 % 7 %
500–1000 22 % 10 %
1000–5000 18 % 24 %
nad 5000 4 % 57 %

Pramen: Ministerstvo financí, propočty CCB-Czech Credit Bureau, a. s.

Celkové příjmy jednotlivých velikostních kategorií obcí (bez Prahy) se v období let 2006 až 2010 poměrně shodně, pokud jde o růst či pokles v jednotlivých letech (graf 1). Výjimkou jsou nejmenší obce, u kterých se po velmi rychlém růstu v roce 2008 neobnovil, tak jako u ostatních kategorií, růst i v roce 2010. Jsou tak jedinou kategorií obcí s poklesem dynamiky růstu příjmů v loňském roce. Druhou výjimkou jsou největší obce, u kterých zase v roce 2008 k růstu příjmů nedošlo. Rok 2008 byl rokem změny rozpočtového určení daní, na kterém nejvíce „vydělaly“ nejmenší obce a „prodělaly“ obce největší. Neúspěšnější byly v roce 2010 obce s počtem obyvatel mezi 1000 až 5000, jimž se příjmy zvýšily nejrychleji.

Graf 1. Vývoj celkových příjmů obcí (bez Prahy)
Graf 1. Vývoj celkových příjmů obcí (bez Prahy)
Pramen: Ministerstvo financí, propočty CCB-Czech Credit Bureau, a. s.

Příjmy na obyvatele

Poměrně rychlý růst příjmů nejmenších obcí (minimálně do roku 2009) vedl k tomu, že zatímco ještě v roce 2006 se výší příjmů na obyvatele značně odlišovaly od průměru za všechny obce bez Prahy (13 tis. Kč versus 20 tis. Kč), v roce 2010 se tento ukazatel značně sblížil (22 tis. Kč versus 23 tis. Kč), čímž tento ukazatel dosáhl 95 % průměru za všechny obce. Nejnižších hodnot vykázala v roce 2010 kategorie obcí s počtem obyvatel od 500 do 1000, a to pouze 77 % průměrné hodnoty za všechny obce. Tato velikostní kategorie přitom v roce 2006 vykazovala vyšší hodnoty, než nejmenší obce.

Celkové příjmy na obyvatele se v období let 2006 až 2010 zvýšily o 15 %, stejně jako příjmy obcí s více než 5 000 obyvateli. V případě nejmenších obcí to bylo o 65 % a u navazující velikostní kategorie obcí pak o 29 %. Nejnižší růst (pouze o 10 %) vykázaly obce, které mají mezi 1000 a 5000 lidí.

Graf 2 ukazuje, jak se rozdílný vývoj celkových příjmů promítl do jejich výše v přepočtu na obyvatele. Je z něj zřejmé, že rychlé přibližování celkových příjmů připadajících na jednoho obyvatele nejmenších obcí k veličinám největších obcí, se v roce 2010 zastavilo. I tak však nejmenší kategorie obcí vykazuje vyšší příjmy v přepočtu na obyvatele, než všechny ostatní obce s výjimkou těch největších.

Graf 2. Vývoj příjmů v přepočtu na obyvatele
Graf 2. Vývoj příjmů v přepočtu na obyvatele
Pramen: Ministerstvo financí, propočty CCB-Czech Credit Bureau, a. s.

Daňové příjmy

Nejvyšší podíl na celkových příjmech obcí (bez Prahy) mají příjmy daňové. V průměru za všechny obce se v roce 2010 podílely 47 %. Jak se vyvíjely u jednotlivých velikostních kategorií, ukazuje graf 3. Z něj vyplývá, že s výjimkou nejmenší kategorie obcí byl jejich vývoj obdobný. To znamená, že vývoj daňových příjmů nebyl tou položkou, která vedla k rozrůznění celkových příjmů v grafu 1. Je také zřejmé, že za vysokým růstem celkových příjmů nejmenších obcí v roce 2008 (v roce změny rozpočtového určení daní) byl zejména růst daňových příjmů.

Graf 3. Vývoj daňových příjmů obcí (bez Prahy)
Graf 3. Vývoj daňových příjmů obcí (bez Prahy)
Pramen: Ministerstvo financí, propočty CCB-Czech Credit Bureau, a. s.

Vyšší podíl daňových příjmů na celkových než byl průměr za všechny (47 %) dosáhly všechny kategorie obcí s výjimkou těch největších (46 %). Nejvyšší podíl nalezneme u obcí s počtem obyvatel 200–500 a 500–1000, a to shodně 52 %.

Podíl daňových příjmů na celkových se v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009 snížil u všech obcí o 2 procentní body. K největšímu poklesu podíl došlo u nejmenších obcí (o 8 procentních bodů, resp. z 56 % na 48 %), k nejnižšímu pak u obcí největších (o 1 procentní bod).

I přes výrazný pokles podílu daňových příjmů na celkových u nejmenších obcí v roce 2010, získala tato kategorie obcí v přepočtu na obyvatele 97 % průměrné hodnoty za všechny obce, konkrétně 10 576 Kč ve srovnání s 10 957 Kč. Více daňových příjmů v přepočtu na obyvatele než nejmenší obce získaly pouze největší obce (12 274 Kč). Rozdíly v daňových příjmech v přepočtu na obyvatele v roce 2010 ukazuje uvedený graf 4.

Graf 4. Daňové příjmy na obyvatele v roce 2010
Graf 4. Daňové příjmy na obyvatele v roce 2010
Pramen: Ministerstvo financí, propočty CCB-Czech Credit Bureau, a. s.

V roce 2006 byly daňové příjmy nejmenších obcí v přepočtu na obyvatele ze všech velikostních kategorií obcí nejnižší a tvořily pouze 71 % hodnoty za všechny obce. V tomto roce se hodnota tohoto ukazatele zvyšovala s rostoucí velikostí obcí. Totéž platilo i o roce 2007. Změnu přinesl až rok 2008, kdy se pořadí obcí do 5000 obyvatel úplně obrátilo. Nejméně daňových příjmů v přepočtu na obyvatele měly obce s počtem obyvatel mezi 1000 a 5000. A toto pořadí pak zůstalo stejné až do roku 2010.

Významná role dotací

Druhým nejvýznamnějším zdrojem příjmů obecních rozpočtů byly dotace. V roce 2010 se na celkových příjmech v průměru za všechny obce (bez Prahy) podílely 38 %. V roce 2010 se meziročně zvýšily o 22 %, o rok dříve to bylo pouze o 12 %.

Mezi lety 2006 až 2010 se objem dotací obcí zvýšil o 37 %. Největší zvýšení zaznamenaly nejmenší obce, a to o 188 %!. Podstatně nižší pak navazující velikostní kategorie obcí (68 %). Pouze o necelých 20 % se dotace zvýšily u obcí s počtem obyvatel od 1000 do 5000.

Objem dotací se v roce 2010 meziročně zvýšil u všech kategorií obcí. Nejvyšší tempo růstu vykázaly nejmenší obce (o 54 %) a pokračovaly tak v relativně vysoké dynamice nastoupené v roce 2008. Naopak ty největší obce dosáhly nejnižšího růstu (pouze o 17 %). Tempo růstu dotací se v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009 zpomalilo u obcí od 200 do 4999 obyvatel (viz graf 5). Dotace největším obcím se vyvíjely poměrně plynule v celém období. Největší změny se staly u obcí od 1000 do 4999 obyvatel. Vůbec nejrychleji se zvyšovaly dotace nejmenší kategorii obcí, rychle se zvyšovaly u navazující velikostní skupiny, ovšem s výjimkou roku 2010.

Graf 5. Vývoj dotací obcím bez Prahy
Graf 5. Vývoj dotací obcím bez Prahy
Pramen: Ministerstvo financí, propočty CCB-Czech Credit Bureau, a. s.

Jak se vývoj dotací obcím odrazil v jejich rozložení v přepočtu na jednoho obyvatele mezi velikostní skupiny obcí, vypovídá graf 6.

Graf 6. Dotace na obyvatele v roce 2010
Graf 6. Dotace na obyvatele v roce 2010
Pramen: Ministerstvo financí, propočty CCB-Czech Credit Bureau, a. s.

Nejmenší kategorie obcí získala v roce 2010 na dotacích na obyvatele 94 % průměrné hodnoty za všechny obce, v roce 2006 to bylo pouze 45 %. Pro navazující velikostní kategorii platí 55 % průměrné hodnoty v roce 2006 a 65 % v roce 2010. V tomto případě růst nebyl až tak markantní. V dalších dvou velikostních kategorií došlo k opačnému trendu. Jejich podíl na průměru byl naopak vyšší v roce 2006 ve srovnání s rokem 2010.

Zbývají již jen dvě kategorie příjmů, které jsou sice co do objemu nejmenší, ale poskytují obcí největší prostor pro rozhodování o jejich výši. Jedná se o nedaňové a kapitálové příjmy. I když v případě kapitálových příjmů je jejich výše limitovaná objemem majetku obce a jejím rozhodnutím, jak s ním naložit.

Nedaňové příjmy

S výjimkou největších obcí vykazují nedaňové příjmy velmi obdobný trend zbývajících obcí, viz graf 7. Podobný obrázek jsme viděli u vývoje daňových příjmů, kde však výjimkou byly nejmenší obce. Nedaňové příjmy vykázaly v roce 2010 poměrně značnou dynamiku, nejvyšší byla u obcí, které mají do 499 obyvatel (růst o 22 %), zde však došlo v předchozích letech i ke značnému propadu. Nedaňové příjmy největších obcí se stabilně zvyšovaly v letech 2007 až 2009, zatímco u všech ostatních se jejich tempo snižovalo až do záporných hodnot. Tento vývoj se u největších obcí objevil až v roce 2010. Příliš však jejich celkové příjmy neovlivnily, protože se na nich podílejí jednou desetinou.

Graf 7. Vývoj nedaňových příjmů obcí bez Prahy
Graf 7. Vývoj nedaňových příjmů obcí bez Prahy
Pramen: Ministerstvo financí, propočty CCB-Czech Credit Bureau, a. s.

Mezi lety 2006 až 2010 se objem nedaňových příjmů všech obcí zvýšil o 20 %. Největší růst v tomto období zaznamenaly obce s počtem obyvatel od 200 do 500, a to o 34 %, jen o jeden procentní bod nižší růst měly nejmenší obce.

Výší nedaňových příjmů v přepočtu na obyvatele se dostaly nejmenší obce na první místo (viz graf 8). Patří sem zejména příjmy z vlastní činnosti, odvody přebytku příspěvkových organizací a příjmy z pronájmu majetku. Vykázaly o 5 % vyšší příjmy než největší obce a o 11 % více než byl průměr za všechny obce bez Prahy. Je to jediná příjmová kategorie v přepočtu na obyvatele, ve které nejmenší obce překonaly ty největší. Nejnižší hodnoty u nedaňových příjmů na obyvatele dosáhly obce s počtem obyvatel od 500 do 999, a pouze 78 % průměru za všechny obce.

Graf 8. Nedaňové příjmy na obyvatele v roce 2010
Graf 8. Nedaňové příjmy na obyvatele v roce 2010
Pramen: Ministerstvo financí, propočty CCB-Czech Credit Bureau, a. s.

Kapitálové příjmy

Vývoj kapitálových příjmů v období let 2006 až 2010 ukazuje graf 9. Od roku 2008 se vývoj kapitálových příjmů nejmenších obcí výrazně odchyloval od všech ostatních. Nejmenší obce, jako jediná kategorie obcí zvýšila jejich tempo růstu v roce 2009, tedy v roce silně poznamenaném ekonomickou recesí a poklesem příjmů obcí jako celku. Ostatní obce v tomto roce nekompenzovaly propad příjmů kapitálovými příjmy. Naopak, jejich objem byl ve srovnání s rokem 2008 dokonce vesměs nižší. O co rychleji se kapitálové příjmy nejmenších obcí zvýšily v roce 2009, o to rychleji se snížily v roce 2010.

Graf 9. Vývoj kapitálových příjmů obcí bez Prahy
Graf 9. Vývoj kapitálových příjmů obcí bez Prahy
Pramen: Ministerstvo financí, propočty CCB-Czech Credit Bureau, a. s.

Ještě v roce 2009 byly kapitálové příjmy v přepočtu na obyvatele u nejmenších obcí nejvyšší a přesáhly o 22 % průměr za všechny obce a o 4 % částku vykázanou největšími obcemi. O rok později však již byly v rámci všech kategorií obcí nejnižší (graf 10), a tvořily jen necelých 60 % průměru za všechny obce.

Graf 10. Kapitálové příjmy na obyvatele v roce 2010
Graf 10. Kapitálové příjmy na obyvatele v roce 2010
Pramen: Ministerstvo financí, propočty CCB-Czech Credit Bureau, a. s.

Závěr

V období let 2006 až 2010 se celkové příjmy obcí bez Prahy zvýšily o 17 %. Nejrychleji rostly nejmenší kategorii obcí, a to o 70 %. Poloviční, avšak stále poměrně rychlý růst pak zaznamenala navazující kategorie obcí. V roce 2010 to však byly právě nejmenší obce, které vykázaly nejnižší dynamiku růstu celkových příjmů (6 %), v průměru za všechny obce to bylo 9 %. Největší obce vykázaly poměrně nízkou dynamiku růstu celkových příjmů, a to jak v celém období, tak i v roce 2010 (15 %, resp. 7 %).

Daňové příjmy, které tvoří podstatnou část příjmů všech kategorií obcí, se v daném období zvýšily podstatně pomaleji než celkové příjmy (o 10 %) a v roce 2010 to byla pouhá 4 %. O 50 % se zvýšily daňové příjmy nejmenších obcí v roce 2010 ve srovnání s rokem 2006, avšak meziročně došlo v roce 2010 k jejich snížení o 9 %. Nadprůměrně se daňové příjmy v daném období zvýšily i obcím s počtem obyvatel od 200 do 499 a od 500 do 999 (28 %, resp. 24 %). V roce 2010 pak obě tyto kategorie vykázaly nejvyšší tempo růstu (shodně 7 %). Nejnižší růst daňových příjmů nalezneme u největších obcí, a to jak v celém období, tak i v roce 2010 (shodně 4 %).

Vývoj dotací ukazuje, že i u této položky došlo k nejrychlejšímu růstu v celém období u nejmenší kategorie obcí (o 188 %), a to zejména zásluhou jejich velmi vysokého růstu v roce 2010 (o 54 %). V tomto roce se přitom dotace zvýšily v průměru o 22 %, nejméně u největších obcí (pouze o 17 %).

Výsledkem uvedeného vývoje je skutečnost, že celkové příjmy na obyvatele v roce 2010 u nejmenší kategorie obcí dosáhly 95 % průměru za všechny obce (23 260 Kč), 80 % pak docílily obce s počtem obyvatel od 1000 do 4999. Nejméně (77 % průměru) měly obce s počtem obyvatel od 500 do 999).

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CCB-Czech Credit Bureau, a. s.

TOPlist
TOPlist