K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zákon o veřejných zakázkách

(Zásadní politický záměr je boj s korupcí)

Datum: 2. 8. 2011, zdroj: OF 3/2011, rubrika: Veřejné zakázky

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) splnilo jeden z hlavních programových cílů současné vlády. Po rozsáhlé diskuzi v květnu předložilo vládě návrh základní novelizace zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), který vláda schválila a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Jedná se o jeden z klíčových zákonů současné české legislativy, a "…chceme, aby zákon začal platit k 1. lednu 2012, tedy na začátku nového rozpočtového období," uvedl ministr Kamil Jankovský.

Novela zákona o veřejných zakázkách přináší celou řadu změn, z nichž za klíčové lze považovat zejména snížení limitů pro veřejné zakázky, větší transparentnost a omezení možnosti kvalifikačními požadavky zakázku tzv. "ušít" na míru jednoho dodavatele.

Vznik a příprava návrhu

Připravený návrh novelizace je opravdu zásadní a při čtení Důvodové zprávy zjistíte, že se konkrétně jedná o 145 změn v textu stávající úpravy. Jak návrh zákona vznikal?

Záměr novelizovat zákon o veřejných zakázkách se stal součástí Programového prohlášení vlády a získává již v červnu loňského roku zcela novou dimenzi. Po schválení vládního programu již v srpnu, po nástupu nového ministra pro místní rozvoj do úřadu, dochází úpravám prvního zadání a v září vzniká expertní dvacetičlenná skupina, ve které je externě zastoupeno Transparency internacionál, NERV, Platforma pro transparentní VZ a Asociace pro VZ. Práce se mimo uvedené organizace účastnili zástupci ministerstev, ale i představitelé koaličních stran i opozice.

První teze nových úprav na přelomu roku prošly mediální diskuzí a novela se stala také pilířem "Protikorupční strategie", schválené vládou. V únoru bylo zveřejněno paragrafované znění novely a na základě podnětů veřejnosti byl návrh dopracován. V dubnu proběhlo řádné připomínkové řízení, ve kterém k návrhu novely zákona o veřejných zakázkách dorazilo 948 připomínek. Bylo osloveno 57 připomínkových míst, z toho 34 připomínkových míst uplatnilo zásadní připomínky (celkem 479) a šest doporučující připomínky.

Přibližně polovinu zásadních připomínek představovalo zhruba 11 tématických námětů, které byly hlediska návrhu neakceptovatelné. Na základě připomínkového řízení však byla provedena v původním znění řada úprav, které lze shrnout do zhruba deseti věcných okruhů, které přinesly kvalitativní změnu návrhu.

Hlavní navrhované změny

Jak bylo uvedeno v úvodu, novela je příliš rozsáhlá na to, abychom se zabývali jednotlivými body návrhu. Přesto se pokusíme upozornit na hlavní změny.

Zavádí se povinné předběžné oznámení. U všech zakázek totiž bude zadavatel povinně 30 dní předem odesílat k uveřejnění předběžné oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění nutnosti realizace zakázky. Dále se nastoluje přísnější postup u významných veřejných zakázek. To budou všechny vládní zakázky nad 300 mil. Kč, pro kraje a Prahu zakázky nad 200 mil. Kč, u měst nad 100 000 obyvatel zakázky nad 100 mil. Kč, u obcí nad 25 000 a do 100 000 obyvatel to budou zakázky nad 50 mil. Kč a u všech obcí do 25 000 obyvatel půjde o zakázky nad 20 mil. Kč. Všechny tyto významné zakázky bude vždy schvalovat u státu vláda, u samospráv zastupitelstvo. V návrhu novely dochází k výraznému omezení ekonomické a finanční kvalifikace, která bude nahrazena prohlášením dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku. Rovněž tak se mění omezení technické kvalifikace, kdy bude moci zadavatel požadovat pouze reference (nikoli již systém certifikátů ISO). U významných státních zakázek bude probíhat losování hodnotitelů. Ministerstvo pro místní rozvoj povede seznam hodnotitelů VZ, kteří budou losováni do hodnotících komisí u významných státních zakázek a hodnotitelé budou moci podávat podnět k prošetření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Změna limitů

Hranice pro postup podle zákona o veřejných zakázkách se snižuje na 1 mil. Kč, u dodávek a služeb a na 3 mil. Kč u staveb. Přitom se očekává, že počet zakázek vzroste z tohoto důvodu až čtyřnásobně.

Rozšiřuje se povinné uveřejňování na profilu zadavatele, a to: o zadávací dokumentaci – textová část, dále smlouvy od 0,5 mil. Kč a též skutečně uhrazenou cenu za celou zakázku.

Zveřejňují se rovněž odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky a odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele. Odůvodnění budou u významných státních zakázek předkládána ke schválení vládě (součástí bude i odborné vyjádření) či zastupitelstvům (v případě významných zakázek samospráv).

Další změnou je povinné zrušení při malém počtu hodnocených. Pokud by zadavatel měl hodnotit méně než tři nabídky, musí zadávací řízení zrušit. To však neplatí, pokud dopředu zadavatel prohlásí, že počet relevantních subjektů na trhu je méně než 5 a toto oznámení zašle na ÚOHS.

Pokud jde o revizi užšího řízení, odstraňuje se možnost omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace nebo losování. Dochází rovněž ke zpřísnění sankcí, neboť všechny sankce ze strany ÚOHS jsou v návrhu dvojnásobné. Návrh obsahuje také zpřesnění podmínek pro stavební práce, když prováděcí právní předpis MMR stanoví podrobnosti zadávací dokumentace pro stavební práce.

K zadávací dokumentaci bude dávat vyjádření osoba se zvláštní způsobilostí, což je zaměstnanec veřejného zadavatele, a tato osoba bude povinně absolvovat vzdělávací program MMR k veřejným zakázkám. Dále tato osoba bude povinným členem hodnotících komisí. U veřejných zakázek na stavební práce bude vyjádření poskytovat u nadlimitních veřejných zakázek osoba s odbornou způsobilostí, což je osoba mající autorizaci podle zákona o autorizovaných inženýrech. U dodávek vymezených prováděcím předpisem bude zadavatel povinen provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce.

Veřejní zadavatelé, kteří zadávají veřejné zakázky v souvislosti s relevantní činností v oblasti vodárenství nebo vodního hospodářství, budou povinni postupovat podle ustanovení zákona o veřejných zakázkách, která se týkají veřejného zadavatele a nikoli v mírnějším režimu sektorového zadavatele. Tím dochází k zpřísnění souběhu činností u veřejného zadavatele.

Každý, kdo obdrží většinu finančních prostředků na realizaci určitého projektu z veřejných zdrojů, bude ze zákona považován za zadavatele. Ustanovení by mělo nabýt účinnost v souvislosti s novým programovacím obdobím, čímž zákon rozšíří definici dotovaného zadavatele.

V návrhu novely zákona je výslovně stanoveno, že zadavatel je povinen poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Data o veřejných zakázkách

Pro přehled o uvedené problematice veřejných zakázek uvádíme některá vybraná data o zakázkách v roce 2010. Pramenem jsou zakázky uveřejňované v Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovací subsystém ("ISVZ-US"), který slouží k uveřejňování informací o veřejných zakázkách podle podmínek stanovených zákonem. Uveřejňují se zde všechny veřejné zakázky nadlimitní a podlimitní s výjimkou těch, které jsou zadávány ve zjednodušeném podlimitním řízení (ty se uveřejňují na profilu zadavatele).

Tabulka 1 udává počty a finanční objem veřejných zakázek, tříděných podle předmětu a druhu zadávacího řízení. Ročně se realizuje 8700 veřejných zakázek o celkovém objemu téměř 250 mld. Kč. Tabulka 2 porovnává veřejné zakázky zadávané veřejnými a sektorovými zadavateli. Z uvedených skutečností mj. vyplývá, že ačkoliv je veřejných zakázek zadávaných sektorovými zadavateli podstatně méně, finanční objem těchto veřejných zakázek tvoří více než třetinu uveřejňovaného objemu veřejných zakázek.

Tab. 1. Počty a finanční objem veřejných zakázek v roce 2010
Druh zadávacího řízení Předmět veřejných zakázek Soutěž o návrh Celkem Fin. objem Počet VZ
Dodávky Služby Stavební práce % %
Otevřené řízení Cena 32 851 540 832 29 878 745 384 62 243 721 021 x 124 974 007 237 51
Počet 1 059 1 186 947 x 3 192 37
Užší řízení Cena 2 506 244 174 767 281 452 21 663 111 701 x 24 936 637 327 10
Počet 28 31 281 x 340 4
Jednací řízení s uveřejněním Cena 8 382 209 532 26 443 509 513 19 353 046 793 x 54 178 765 838 22
Počet 593 792 1 463 x 2 848 33
Jednací řízení bez uveřejnění Cena 12 639 981 381 11 917 809 128 12 771 971 351 x 37 329 761 860 15
Počet 329 767 917 x 2 013 23
Soutěžní dialog Cena 86 332 500 37 699 000 1 254 098 910 x 1 378 130 410 0,6
Počet 2 2 1 x 5 0,1
Neuvedeno Cena 214 561 599 132 357 000 1 101 660 467 67 851 663 1 516 430 729 0,6
Počet 62 80 119 41 302 3
Celkem Cena 56 680 870 018 69 177 401 477 118 387 610 243 67 851 663 244 313 733 401 100
Počet 2 073 2 858 3 728 41 8 700 100

Zdroj: ISVZ-US

Tab. 2. Veřejní zadavatelé a sektoroví zadavatelé
Druh zadavatele Předmět veřejné zakázky Finanční objem Počet VZ
Dodávky Služby Stavební práce Celkem % %
Veřejný zadavatel Cena 25 304 858 436 35 769 844 673 108 380 383 846 169 455 086 955 63,1
Počet 1 889 2 739 3 756 8 384 94,4
Sektorový zadavatel Cena 31 560 431 004 38 012 451 364 29 536 058 246 99 108 940 614 36,9
Počet 211 237 49 497 5,6
Celkem Cena 56 865 289 440 73 782 296 037 137 916 442 092 268 564 027 569 100,0
Počet 2 100 2 976 3 805 8 881 100,0

Zdroj: ISVZ-US

Rizika návrhu

Stávající zákon vede k nehospodárnému vynakládání veřejných prostředků vinou příliš vysokých limitů. Skýtá také nedostatek transparentních opatření zajišťujících dostatečnou kontrolu veřejnosti a s tím související vysokou míru korupčního potenciálu v oblasti veřejného investování.

Při nastavování nových parametrů je však třeba vidět také finanční a procesní stránku veřejných zakázek. Transparentnost s sebou nese své finanční náklady, větší regulace s sebou nese větší administrativní zátěž. Příliš komplikovaná a nepřehledná pravidla mohou být problematická zvláště pro menší zadavatele (menší obce, jiné právnické osoby, dotované zadavatele).

Podle současného zákona je veřejný zadavatel povinen postupovat při zadávání veřejné zakázky v případě, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH na dodávky nebo služby překračuje 2 mil. Kč nebo na stavební práce překračuje 6 mil. Kč. Předmětem novelizace je snižování limitů s ohledem na vyšší transparentnost a veřejnou kontrolu při nakládání s veřejnými prostředky.

Největším nákladem návrhu budou náklady na administraci zadávacích řízení. Stanovit průměrné náklady na administraci zadávacích řízení je složité. Dostupné údaje ukazují, že průměrné náklady na administraci jedné nadlimitní veřejné zakázky jsou více než 90 000 Kč. Lze předpokládat, že náklady na administraci podlimitních veřejných zakázek budou nižší. Nárůst nákladů při přechodu postupů dotčených VZ do režimu podlimitních VZ byl pro potřeby odhadu stanoven na 10 až 50 tisíc Kč s DPH na jedno zadávací řízení.

Nárůst zadávacích řízení

V případě snížení limitu pro veřejné zakázky na dodávky a služby na 1 milion Kč bez DPH lze očekávat podle propočtů nárůst zadávacích řízení v podlimitním režimu o cca 14 000 řízení na dodávky a služby ročně.

V případě snížení limitu pro veřejné zakázky na stavební práce na 1 milion Kč bez DPH lze očekávat nárůst zadávacích řízení v podlimitním režimu o cca 11 500 zadávacích řízení ročně.

Za předpokladu zvýšení nákladů na administraci na jedno zadávací řízení ve výši 10 až 50 tis. Kč s DPH, dojde na základě kvalifikovaného odhadu k celkovému nárůstu nákladů veřejných zadavatelů pro tyto veřejné zakázky v rozmezí od 240 do 1200 mil. Kč s DPH.

Zvýšení počtu zadávacích řízení se promítne i do zvýšení agendy ÚOHS, přičemž náklad na efektivní zabezpečení požadovaných činností ze strany ÚOHS činí 70 mil. Kč ročně (jde o navýšení systemizovaných míst o 72).

Na druhé straně lze snížením limitu dosáhnout dle kvalifikovaného odhadu přímé úspory ve výši cca 5 mld. Kč. Nepřímou úsporu lze očekávat ve zvýšení efektivity při veřejném zadávání ve prospěch hodnoty při stejném objemu finančních prostředků.

Navrhované snížení limitů přinese náklady v podobě zvýšené administrativní zátěže spojené s navýšením nákladů na soutěž – zadávací řízení. Tyto náklady jsou však několikanásobně nižší než očekávané přínosy. Velkým přínosem je ovšem protikorupční rozměr tohoto opatření.

MMR

TOPlist
TOPlist