K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Město Orlová řeší sociálně vyloučené rómské komunity

Datum: 26. 1. 2011, zdroj: OF 5/2010, rubrika: Sociální problematika

Hlavním cílem Integrovaného plánu rozvoje města, zpracovaného pro lokalitu Orlová-Poruba, je vytvořit atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města.

Město Orlová získalo na realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Orlová dotaci z Integrovaného operačního programu. Integrovaný plán je soubor na sebe navazujících projektů v oblasti rekonstrukce veřejného prostranství a rekonstrukce bytových domů, které by měly výrazně přispět k regeneraci vybraného území.

Záměrem města Orlová je pomoci integrovaného plánu řešit problémy Orlové-Poruby jako sociálně vyloučené romské lokality. Integrovaný plán je zpracován ve spolupráci se společností RPG Byty, s. r. o., která je v lokalitě většinovým vlastníkem bytového fondu.

Dotace bude vynaložena nejen na projekty města v rámci revitalizace veřejného prostranství, ale také bude rozdělena mezi vlastníky bytových domů, kteří mohou získat 40–60 % na rekonstrukci domu. Cílem města je pomocí dalších projektů zahrnutých do integrovaného plánu dosáhnout zlepšení kvality života pro všechny občany dané zóny. Město Orlová ve spolupráci se školami, neziskových sektorem, policií, vlastníky bytových domů ale i Úřadem vlády dále připravuje realizaci projektů zaměřených na řešení problémů sociálně vyloučené romské komunity. Jedná se například o projekty na poskytování sociálních služeb terénní sociální práce, vybudování komunitního centra, provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež apod. Integrovaný přístup a spolupráce mezi všemi subjekty může lokalitě přinést potřebný synergický efekt.

Počátek realizace

Objekt v ulici Spojenců 886 a 887, Orlová-Poruba před rekonstrukcí
Objekt v ulici Spojenců 886 a 887, Orlová-Poruba před rekonstrukcí (foto archiv Města Orlová)

Realizace integrovaného plánu byla zahájena začátkem roku 2010, a to spuštěním projektu Terénní sociální práce v sociálně vyloučené romské lokalitě v Orlové-Porubě.

Formou terénní sociální práce projekt pomáhá obyvatelům řešit jejich nepříznivé situace, vede je a motivuje ke změně současného způsobu života.

Dalšími realizovanými projekty v letošním roce jsou rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví obce a společnosti RPG Byty, s. r. o. (viz obr.). Celkem bude letos rekonstruováno 108 bytů. Pro rok 2011 již jsou připravovány investice v rámci veřejných prostranství, jako je revitalizace území, rekonstrukce chodníků apod.

Objekt v ulici Spojenců 886 a 887, Orlová-Poruba po rekonstrukci
Objekt v ulici Spojenců 886 a 887, Orlová-Poruba po rekonstrukci (foto archiv Města Orlová)

Město Orlová se snaží maximálně využít všech mimorozpočtových zdrojů pro rozvoj lokality a práci s jejími obyvateli. Velmi významným přínosem je realizace projektů z národních zdrojů jako jsou např. projekty prevence kriminality, mezi něž patří vybudování kamerového systému, zaměstnání romských asistentů, organizace víkendových pobytů, sociologické průzkumy, školení v dluhové problematice nebo práce s dětmi a rodinou. Další finanční prostředky budou čerpány z ostatních operačních programů např. na rekonstrukce škol nebo z ministerstva školství na zkvalitnění výuky.

Největší potíže

A co vlastně občany v Orlové-Porubě nejvíce trápí. Zeptali jsme se přímo v terénu představitelů vybraných institucí: Co je z Vašeho pohledu největší problém dané lokality v Orlové-Porubě? Jak se tento problém snažíte řešit? Existuje nějaký systémový přístup do budoucna?

Policie České republiky

Z pohledu Policie České republiky vybraná lokalita nepředstavuje závažný problém z hlediska nápadu trestné činnosti. V Orlové-Porubě jde z hlediska kriminogenních faktorů převážně o problematiku veřejného pořádku. Zejména se jedná pouliční kriminalitu, občanské soužití a krádeže na osobách. Za zmínku určitě stojí problém alkoholové toxikomanie, včetně požívání alkoholu mládeží, popř. jejich hraní na výherních automatech. V neposlední řadě je problémem vloupání do objektů, zejména zahradních chatek.

Hledat řešení není jednoduchou záležitostí. Nicméně je snahou vysílat do lokality hlídky. Převážně jsou vyslány smíšené hlídky Policie České republiky a městské policie. Po ukončení obchůzky se však situace vrací do původního stavu. Podle názoru policie je nejvhodnější rozšíření kamerového systému na místa, kde dochází ke koncentraci těchto osob. V rámci obchůzkové služby se navazuje kontakt s občany prostřednictvím terénních pracovníků.

Řešení do budoucna je těžké specifikovat. Přínosem bude oprava domů a přilehlého okolí v lokalitě a taktéž výstavba nové policejní budovy. To bude mít za následek rychlejší a účinnější reakci na vzniklé problémové situace.

Základní škola

Z pohledu základní školy ve Slezské ulici tvoří největší problém vysoká, nejčastěji omluvená absence žáků (rodinné důvody, neustálé nemoci), pozdní příchody, nedostatečná domácí příprava (téměř žádná), nezájem rodičů o vzdělání (děti nemají motivaci), zapomínání pomůcek, sešitů a učebnic. Problémy se škola snaží řešit pořádáním kroužků v komunitním centru, doučováním asistenty i učiteli, spoluprácí s terénními sociální pracovníky, návštěvami v rodinách, v problémových případech hlášením na oddělení sociálně-právní ochrany dětí při MěÚ Orlová. A co by pomohlo? Určitě změny v legislativě a působení na rodiče dětí, aby pochopili nutnost jejich vzdělávání.

Vlastník bytového fondu

Co je z pohledu vlastníka bytového fondu (společnost RPG Byty, s. r. o) největší problém lokality v Orlové-Porubě? Je to riziko, že velké investice vložené do revitalizace bytových domů a veřejných prostranství mohou být znehodnoceny vandalismem a krádežemi. Navzdory několika komunitním aktivitám v loňském i letošním roce a zapojení obyvatel do úklidu a drobných oprav je aktivizace místních obyvatel a jejich osobní účast v programech na zlepšení podmínek, ve kterých žijí, stále nedostatečná. Při řešení těchto problémů se uplatňuje model, který se osvědčil v jiných lokalitách, například v lokalitě Slezská Ostrava-Liščina. Je to úzká spolupráce s neziskovou organizací, která sociálně vyloučené komunitě pomáhá, radí, stmeluje ji, ale neřeší za ni problémy. Pokud samotní obyvatelé nepřispějí vlastním úsilím ke zvelebení této lokality a stále budou spoléhat na stát, obec či soukromého vlastníka bytových domů, tak se zlepšení nedočkáme.

Pravděpodobně neexistuje nějaké univerzální systémové řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit. Každá lokalita má svá specifika, která je nutné zohlednit při koncipování postupu začleňování. Zásadní podmínkou úspěchu je aktivní účast samotných obyvatel na zlepšení podmínek, ve kterých žijí: pravidelný úklid lokality a bytových domů, dobrovolná účast na menších svépomocných opravách domů a bytů i účast na komunitních aktivitách, které pomáhají budovat zdravé sousedské vztahy a atmosféru důvěry, která v těchto lokalitách chybí. To vše v úzké spolupráci vlastníka domů, neziskové organizace, obce i příslušných státních orgánů.

Terénní sociální práce

Podle názoru pracovníků v přímé péči (terénních pracovníků) je problémem v lokalitě velká nezaměstnanost jejich obyvatel. Vzhledem k jejich nepříznivé sociální a ekonomické situaci, pak dochází k problémům neplacení nájemného, služeb spojených s nájmem apod. Tyto situace řeší půjčkami, které pak nezvládají splácet a dostávají se do "bludného kruhu" zadlužení. Dalším problémem je nízká vzdělanost těchto obyvatel a nulová možnost uplatnit se na trhu práce. V mnoha rodinách jsou již generace, které žijí pouze ze sociálních dávek a ztrácí se motivace ke změně způsobu života.

Problém je také v malé šanci přestěhovat "bezproblémovou rodinu" z nevyhovujícího prostředí do vhodnější lokality. Umožnit tak motivovat obyvatele lokality k tomu, aby se snažili hledat řešení pro svou situaci sami a dokázat být kompetentní k tomu ji řešit. V rámci naší sociální práce terénní pracovníci poskytují uživatelům informace o rizicích spojených se zadlužením, upozorňují je na podvodně uzavřené smlouvy o úvěrech a pojištěních. V případě, kdy se uživatel dostane do dluhů nebo exekuce, pomáhá se mu s řešením kauzy např. sepsáním splátkových kalendářů, uzavřením dohody s exekutorem, odvoláním soudu proti exekuci, konsolidací půjček (pouze u bankovních půjček). Informujeme uživatele o povinnosti být veden na úřadu práce (spolupracujeme s touto institucí), vykonávat veřejnou službu nebo nastoupit na rekvalifikačních kurzy.

Systémové řešení do budoucna je v možnosti vytvoření pracovních míst u těch firem, které mají působnost ve městě Orlová a jejichž činnost je zaměřena např. na úpravu zeleně, úklid města, výkopové práce. Dále v rámci spolupráce s RPG (vlastník bytů) by bylo vhodné zřídit kontaktní osobu, se kterou bude možno individuálně posoudit možnost přestěhování rodiny do lepší lokality (samozřejmě při splnění jasně stanovených pravidel). V neposlední řadě je nutná kvalitní komunikace se všemi stranami, veřejností i médii.

Závěrem

Díky společné mravenčí práci všech zainteresovaných se možná podaří zajistit pro místní obyvatele lepší život a investicím udržitelnost. A za místní obyvatele to v rámci ankety nejlépe vystihly samy děti:

"Jak to bude nové, bude to tady lepší. Před tím to nebylo dobré, byly tady popraskané domy a tak. Teď, když někdo pojede kolem, tak si řekne, že tady bydlí lidé…"

Ing. Martina Szotkowská, manažer Integrovaného plánu rozvoje města

TOPlist
TOPlist