K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nejčastější pochybení při výkonu samostatné působnosti obcí

Datum: 25. 1. 2011, zdroj: OF 5/2010, rubrika: Legislativa

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra provádí od roku 2006 kontroly výkonu samostatné působnosti obcí. Jen za první tři roky bylo provedeno 119 kontrol a zaznamenáno 327 kontrolních závěrů dosahujících intenzity porušení zákona o obcích, porušení správního řádu či zákona o svobodném přístupu k informacím.

Na základě vyhodnocení poznatků získaných z provedených kontrol byly nejčastěji se vyskytující nedostatky zobecněny do základních okruhů a doporučen správný postup obcí v dané záležitosti. Podrobný přehled a řada dalších zajímavých informací z této oblasti je na webových stránkách www.mvcr.cz.

Informace o konání zasedání zastupitelstva

Nedostatky ve způsobu informování občanů o konání zastupitelstva obce jsou důsledkem nedodržení ustanovení zákona o obcích, konkrétně porušením § 93. Základní formy porušování tohoto ustanovení zákona jsou:

 • nezveřejnění oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce,
 • oznámení o připravovaném zasedání nemá zákonem stanovené náležitosti (místo, doba, navrhovaný program),
 • zveřejnění oznámení o konání zastupitelstva v kratší době než zákonem stanovených 7 dnů před zasedáním,
 • uspořádání zasedání zastupitelstva v jiné než oznámené době.

Před každým zasedáním zastupitelstva obce je třeba na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní předem zveřejnit informaci, v níž bude uvedeno přesné místo a čas konání zasedání zastupitelstva obce a zejména podrobný soupis všech bodů programu, které mají být na zasedání projednány.

Formální vyhotovení zápisu

Nedostatky ve formálním vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce jsou porušením zákona o obcích, konkrétně ustanovení § 95. Základními formami porušování tohoto ustanovení zákona o obcích jsou:

 • vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce v době delší než 10 dnů,
 • chybějící podpis jednoho z ověřovatelů, případně starosty (místostarosty),
 • chybějící záznam o průběhu a výsledku hlasování,
 • chybějící záznam o schválení pořadu jednání zastupitelstva obce,
 • projednávání bodů pořadu, které nebyly uvedeny ani v oznámeném programu připravovaného zasedání, ani nebyly dodatečně zařazeny na pořad jednání (§ 94, odst. 2 zákona o obcích) – nejedná se o nedostatek zápisu, ale o nedostatek samotného průběhu zasedání.

Náležitosti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce stanoví § 95 zákona o obcích. Podle něj se o průběhu zasedání pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis je nutno vyhotovit do deseti dnů po skončení zasedání a musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

O námitkách člena zastupitelstva k zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. V zápisech je nutno přesně uvádět počet přítomných členů zastupitelstva a zejména u každého přijatého usnesení výsledek hlasování, tedy uvedení počtu členů hlasujících pro přijetí daného rozhodnutí, proti jeho přijetí a počet těch, kteří se zdrželi i počet těch, kteří nehlasovali.

Nakládání s majetkem obce

Nedostatky při nakládání s nemovitým majetkem obce jsou porušením zákona o obcích, konkrétně § 39. Základními formami porušování tohoto ustanovení zákona jsou:

 • nezveřejnění záměru nakládat s nemovitým majetkem obce,
 • zveřejnění záměru po dobu kratší než 15 dnů,
 • zveřejnění záměru v době, kdy již zastupitelstvo rozhodlo o navazujících právních úkonech,
 • nedostatečná identifikace nemovitosti uvedené ve zveřejněném záměru, která neodpovídá požadavkům zákona.

Před rozhodnutím o každé smlouvě, jíž bude obec svůj nemovitý majetek (pozemky, budovy apod.) prodávat, pronajímat, směňovat, darovat nebo poskytovat jako výpůjčku, je třeba na úřední desce obecního úřadu zveřejnit po dobu alespoň 15 dní informaci o této zamýšlené dispozici, tzn. zveřejnit tzv. záměr obce nakládat se svým majetkem.

V záměru je třeba označit nemovitost způsobem stanoveným katastrálním zákonem (§ 5 zákona č. 344/1992 Sb.) a dále označit zamýšlený způsob nakládání s nemovitostí (darování, prodej apod.).

Právo občana podílet se na veřejné správě

Nedostatky při naplňování práv občana podílet se na správě věcí veřejných jsou porušením ustanovení zákona o obcích, konkrétně § 16 odst. 2. Základní formy porušení tohoto ustanovení zákona se projevují jako:

 • omezení práva občana vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce k projednávaným věcem (buď jednacím řádem, nebo řídícím zasedání zastupitelstva obce),
 • omezení možnosti vyjádřit se nebo nahlížet do návrhu rozpočtu obce a schváleného rozpočtu,
 • omezení možnosti nahlížet do zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, usnesení rady atd.,
 • nedodržování lhůt při vyřizování podání občanů dle § 16 odst. 2 písm. f) a g) zákona o obcích – lhůta 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva je lhůta 90 dnů,
 • neprojednání, resp. nevyřízení návrhů, připomínek a podnětů (§ 16 odst. 2 písm. f) a g) zákona o obcích).

Občanovi obce, fyzické osobě vlastnící nemovitost na území obce a osobě oprávněné dle § 17 zákona o obcích (dále jen občan obce), kteří dosáhli věku 18 let, je třeba dát na zasedání zastupitelstva obce možnost vyjádřit své stanovisko ke každé projednávané otázce, a to dříve, než zastupitelstvo o této otázce rozhodne, tj. dříve než bylo přijato příslušné usnesení. Občan má právo vyjádřit se při projednávání každého bodu. Jednací řád může výkon tohoto práva pouze "usměrnit", nemůže však právo občana zcela vyloučit nebo stanovit taková omezení, která výkon občanského práva zcela znemožní (např. omezit délku vystoupení na 30 vteřin).

V případě podání, adresovanému radě nebo zastupitelstvu obce, které se týká jejich samostatné působnosti (a je-li k jeho vyřízení nutné věc těmto orgánům předložit), bude třeba vždy postupovat podle zákona o obcích (§ 16 odst. 2 písm. f). Vždy je třeba, aby byl příslušný orgán (rada či zastupitelstvo) s uplatněným požadavkem seznámen na svém zasedání.

V případě takového podání zákon sice nestanoví povinnost informovat občana obce o způsobu projednání (zápisy i usnesení jsou každému občanovi obce přístupné k nahlédnutí). Z hlediska požadavků dobré správy lze však takové informování doporučit (např. dopisem starosty obce).

Podle materiálů odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.

TOPlist
TOPlist