K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Oznámení o střetu zájmů po volbách

Datum: 13. 1. 2011, zdroj: OF 5/2010, rubrika: Legislativa

Dnem 15. října 2010 skončilo již 5. volební období členů zastupitelstev obcí a měst, voliči splnili svou povinnost a nyní se tvoří nové koalice a vedení na radnicích. Při všem tom nadšení a chuti do nové práce nově či opětovně zvolených členů zastupitelstva obcí je ovšem třeba dbát na to, aby se již na počátku svého působení ve veřejných funkcích nedopustili prohřešku proti zákonu.

Vlastní výkon funkce člena zastupitelstva obce je usměrňován mnoha právními předpisy a je v zájmu "nováčků" na radnicích se buď přijít radit se zkušenějšími kolegy, nebo absolvovat speciálně zaměřené školení pro členy zastupitelstev pořádané mnoha institucemi, např. Svazem měst a obcí České republiky nebo Vzdělávacího centra pro veřejnou správu České republiky.

Dosluhující či opakovaně zvolení členové zastupitelstva obce mají kromě jiných práv a povinností jednu zásadní povinnost vztahující se k jejich funkci a konci funkčního období. Jde o podání oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona veřejný funkcionář, kterým je mj. na úrovni měst a obcí podle § 2 odst. 1 písm. m) zákona o střetu zájmu každý člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn (viz § 70 a § 71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Člen zastupitelstva je po dobu výkonu své funkce v pracovním poměru vůči svému původnímu zaměstnavateli, ale je pro výkon příslušné funkce dlouhodobě uvolněn z tohoto pracovního poměru ve veřejném zájmu; může jít i o člena zastupitelstva, který nebyl před svým dlouhodobým uvolněním do funkce v pracovním poměru, ale vykonává funkci ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn. Prakticky může jít o jakoukoliv funkci, pro jejíž výkon zastupitelstvo svého člena dlouhodobě uvolní (§ 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích), nejčastěji jde o funkce starosty, místostarosty, člena rady, předsedy výboru, předsedy komise zřízené starostou nebo radou.

Bez ohledu na to, zda jsou pro funkci dlouhodobě uvolněni či ji neuvolněni, někteří členové zastupitelstva podléhají zákonu střetu zájmů, pokud vykonávají některou z následujícíh funkcí – starosta, místostarosta, člen rady.

Oznámení o střetu zájmů

Pokud tedy byl člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn pro výkon své funkce nebo vykonával ke dni voleb funkci starosta, místostarosta či člen rady je podle § 12 odst. 1 povinen učinit oznámení podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce. Dnem ukončení funkce je u dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva obce okamžik, kdy přestane být dlouhodobě uvolněným členem zastupitelstva obce, což je na konci volebního období v souvislosti se ztrátou mandátu člena zastupitelstva obce uplynutím prvního dne voleb (tj. úderem půlnoci 15. října 2010).

U funkce starosty a místostarosty bez ohledu na uvolněnost je tímto okamžikem den, kdy bude zvolen nový starosta, a není-li zvolen, tak den zvolení nového místostarosty. U funkce člena rady jde o den, kdy bude zvolena celá nová rada (pokud by se rada nevolila na nové volební období 2010–2014 z důvodu snížení počtu členů zastupitelstva pod 15, pak rada končí ke dni, kdy je zvolen nový starosta nebo nový místostarosta viz § 102a odst. 1 zákona o obcích). U těchto funkcí je totiž ze zákona předvídána povinnost je vykonávat i po ukončení funkčního období zastupitelstva obce až do zvolení nového starosty, resp. nové rady obce (viz § 102a odst. 1 a § 107 zákona o obcích). Tyto funkce jsou ze zákona o obcích označovány pro toto období od voleb do zvolení nových orgánů obce s přívlastkem "dosavadní", čímž je zřejmé, že se jejich působnost vztahuje k předcházejícímu volebnímu období. Z toho důvodu je odůvodnitelné, aby oznámení podle zákona o střettu zájmu podali tito dosavadní funkcionáři (dosavadní starosta, dosavadní místostarosta, dosavadní člen rady) ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy budou zvoleni noví funkcionáři, a nikoliv ve lhůtě 30 dnů už od okamžiku, kdy skončí první den voleb.

Čestné prohlášení

Jen pro doplnění je třeba zmínit, že veřejný funkcionář podává podle zákona o střetu zájmů formou čestného prohlášení celkově čtyři oznámení:

  • o osobním zájmu (podává se průběžně při výkonu funkce ústně nebo písemně nejpozději před hlasováním o věci viz § 8 zákona o střetu zájmů),
  • o jiných vykonávaných činnostech (písemně např. o podnikatelská činnost viz § 9 zákona o střetu zájmů),
  • o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (písemně např. nabytí vlastnictví viz § 10 zákona o střetu zájmů) a
  • o příjmech, darech a závazcích (písemně § 11 zákona o střetu zájmů).

Po skončení funkčního období veřejného funkcionáře (viz výše) je tak nutné připravit a předat oznámení registračnímu orgánu obce (tajemník; na obcích kde není tajemník starosta viz § 14 odst. 1 písm. h) zákona o střetu zájmů). V případě, že taková oznámení nepředají veřejní funkcionáři ve lhůtě 30 dnů od dne ukončení veřejné funkce, tak se dopouští přestupku podle § 23 odst. 1 písm b) zákona o střetu zájmů a může mu být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Mgr. Pavel Drahovzal, legislativně-právní odbor SMO ČR

TOPlist
TOPlist