K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozpočtové určení daní – návrh SMS ČR na konstrukci nového zákona

Datum: 17. 6. 2009, zdroj: OF 2/2009, rubrika: Ekonomika

Rozsáhlá diskuze se již několik let věnuje problematice zákona o rozpočtovém určení daní. V návaznosti na dokončení analýzy financování obcí se rozprava chýlí k rozhodnutí, jak postupovat v dalším období. Na Dnech malých obcí představil návrh Sdružení místních samospráv na konstrukci nového zákona člen předsednictva SMS ČR a starosta městyse Osvětimany Ing. Josef Bartoněk.

SMS ČR

Sdružení místních samospráv (SMS) považuje zpracovanou analýzu financování za výchozí dokument pro konstrukci nového zákona. Analýza je obsáhlý materiál, který má více než šest set stránek, z toho téměř 250 stran tabulkových a grafických příloh. Ve svém návrhu SMS často argumentuje odkazem na příslušné stránky analýzy, která však nebyla dosud zveřejněna.

Východiskem pro návrh nové konstrukce zákona je analýza výdajů obcí, které jsou zpracovány v celém materiálu podrobně v členění na celkové výdaje, jednotlivé oddíly i paragrafy rozpočtové skladby. Návrh dále vychází ze závěrů analýzy typologie obcí a role spádovosti při jejich financování, přičemž přiznává, že v dotazníkovém šetření malé obce málo spolupracovaly se zpracovateli dokumentu. Respektují se závěry rozboru mandatorních výdajů obcí i závěry, pokud jde o financování přenesené působnosti vykonávané samosprávnými orgány. Podle SMS analýza neprokázala výrazné postavení velkých magistrátních měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. Zkoumané oblasti, ze kterých se vycházelo jsou také výdaje obcí, ve vztahu k jejich majetku.

Výstupy z analýzy

Sdružení místních samospráv považuje některé závěry zpracovatelů za nejednoznačné či dokonce protichůdné. Například pokud jde o prezentaci stimulačního principu, zpracování evropských zkušeností, efektivnost výkonu veřejné správy v malých obcích či vliv velikosti katastru.

Na druhé straně se SMS ztotožňuje a považuje některé závěry analýzy za zásadní a důležité. Především je to zpracování typu a výše výdajů s největší váhou v rozpočtech podle velikostních kategorií. Dále je to kvalifikace a kvantifikace role spádovosti (co dělají malé obce pro velké a velké obce pro malé). Rovněž zpracování údajů o postavení velkých měst je hodnoceno kladně, neboť dle SMS se neprokázala z hlediska působnosti jejich specifická role v systému financování. Důležité je zjištění zpracovatelů analýzy o financování výkonu přenesené působnosti, kdy náklady obcí se základní působností jsou kryty z 20 %, obce s pověřeným úřadem dostávají cca 50 % nákladů na výkon státní správy, ale obce s rozšířenou působností v zásadě mají své náklady uhrazeny v plné výši.

V souhrnu SMS podporuje některá doporučení zpracovatelů a s jejich využitím také formuluje principy návrhu konstrukce nového zákona:

  1. základním dokumentem je analýza,
  2. oddělit financování přenesené působnosti a samostatné působnosti obcí,
  3. rozšířit spektrum sdílených daní a zařadit sem i spotřební a ekologické daně,
  4. změnit kategorizaci obcí a zrušit výsadní postavení měst Praha, Brno, Ostrava a Plzeň,
  5. nově stanovit kritéria rozdělování (jejich váha a rozšíření o počet žáků ve školách.

Navrhované změny a jejich dopad

Analýza financování obcí ukázala na rozdíly ve výdajích obcí u jednotlivých položek mandatorních výdajů v dopravě, školství, kultury, bytového i odpadového hospodářství. Rozdíly byly i v hospodaření s majetkem a ve výdajích jednotlivých oddílů rozpočtové skladby (průmysl, služby, bezpečnost, správa). Na základě srovnatelných výdajů a posouzení jejich váhy se navrhuje v novém zákoně členit podle počtu obyvatel obce do sedmi nových kategorií (viz tabulka).

Tab.: Srovnatelné výdaje na obyvatele v členění podle velikostních skupin
Současné kategorie Mand. Mdop. Mškol. Mkult. Mbyt. Modp. Maj. Prům. Služby Bezp. Správa Nové kategorie Poč. obyv. (tis.)
Č. Obyvatel Č. Obyv.
1 do 100                       1 do 300  
2 101–200            
3 201–300       413
4 301–1500         2 301–1500 1911
5 1501–5000             3 1501–10 000  
6 5001–10 000         2471
7 10 001–20 000       4 10 001–30 000  
8 20 001–30 000     1626
9 30 001–40 000         5 30 001–100 000  
10 40 001–50 000        
11 50 001–100 000   1736
12 100 001–150 000               6 100 000–1 000 000  
13 150 001 a výše             939
14 Praha                       7 1 000 001 a výše 1181
  77 % 5 % 8 % 5 % 4 % 4 %   24 % 42 % 2,6 % 21 %   10 284

Na základě výsledků a závěrů analýzy se přihlíží k názorům obcí, které v dotazníkovém šetření označily obecní školství, po technické infrastruktuře, za druhé nejvýznamnější odvětví. Proto je zařazeno v návrhu na konstrukci zákona nové kritérium počet žáků na školách.

Sdružení místních samospráv dále navrhuje podle součtu vah jednotlivých výdajů a podle principů navržených v analýze stanovit váhu jednotlivých kritérií. Předběžné propočty uvažují s následujícím rozdělením váhy kritérií takto:

  1. počet obyvatel dle koeficientu – 46,62 %
  2. prostý počet obyvatel – 43,06 %
  3. počet žáků – 9,32 %
  4. rozloha – 1,00 %

Předběžný nástin dopadu návrhu SMS do daňových příjmů obcí a měst hovoří o tom, že návrhem získají všechny obce a města do 100 tisíc obyvatel. Sníží se příjmy Prahy, Brna, Ostravy a Plzně – řádově asi o 16 miliard korun. Průměrný daňový příjem na obyvatele by se pohyboval od 9175 Kč u nejmenších obcí až po 22 918 Kč v Praze. Poměr mezi největším a nejmenším daňovým příjmem na občana by byl v rozmezí 2,5–3.

Signalizovaný dopad do rozpočtu největších měst v republice je nereálný a takové řešení nemá ani mizivou naději na politickou podporu. Vytvořit optimální způsob rozdělování výnosů daní pro více než 6000 obcí, vylepšit situaci jedné skupiny a nepoškodit skupinu druhou, to vše je při zachování stanoveného objemu zdrojů neřešitelný úkol. Buď se do systému musí přidat zdroje nebo jedna ze skupin obcí ustoupí. A zkušenost praví, že pravda je vždy někde uprostřed.

-as-

TOPlist
TOPlist