K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dotační programy ministerstva pro místní rozvoj

Datum: 28. 4. 2009, zdroj: OF 2/2009, rubrika: Ekonomika

Představitelé ministerstva pro místní rozvoj představili na Dnech malých obcí souhrnný přehled o vývoji dotačních programů, které jsou realizovány v působnosti resortu. Jde o programy v oblasti regionální politiky, bytové politiky, na úseku územního plánu a programy podporované ze strukturálních fondů Evropské unie.

V oblasti regionálního rozvoje resort podporuje především Program obnovy venkova (POV), který převážně dotují kraje, ovšem v rozpočtu MMR je pro program rezervována částka 160 mil. Kč, z které je podporována soutěž Vesnice roku, dále projekty zapojení dětí a mládeže do života obce, podporují se i projekty spolupráce obcí, drobné sakrální stavby a projekty zapojení romské komunity do života obce. V rámci POV bylo předloženo 1061 žádostí o podporu v celkovém objemu 275 mil. Kč.

Podpora úprav bývalých vojenských areálů zahrnuje dva dotační tituly -- infrastruktura a rekonstrukce, na který bylo podáno 55 žádostí, druhým titulem je aktualizace územně plánovací dokumentace, kde je jen jedna žádost. Úhrnem požadavky představují 429 mil. Kč, přičemž v rozpočtu resortu je vyčleněna částka 130 mil. Kč.

Obnova majetku postiženého živelní pohromou se člení na lokality podle toho, zda zde byl či nebyl v důsledku nebezpečí vyhlášen stav nebezpečí nebo nouze. V loňském roce bylo z tohoto titulu vynaloženo 370 mil. Kč, rozpočet letošního roku počítá s částkou 94 mil. Kč. Požadavky jsou předloženy v celkovém úhrnu 148 mil. Kč.

Program bezbariérové obce rozpočtuje částku 10 mil. Kč, předložené projekty obcí činí v celkovém objemu 14 mil. Kč. 

Z přehledu je patrné, že ve všech programech v oblasti regionálního rozvoje existuje značný převis poptávky nad možnostmi resortu uspokojit všechny žadatele. Hodnotitelské komise nyní provádějí vyhodnocení žádostí a do 30. dubna budou vydána příslušná rozhodnutí ministra o přidělení dotace.

Bytová politika

V oblasti bytové politiky jde o programy v působnosti MMR a programy realizované prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení. Resortní program Podpora bydlení obsahuje několik podprogramů.

Podpora regenerace panelových sídlišť eviduje 78 žádostí v celkovém objemu 246 mil. Kč. Návrh rozpočtu zahrnuje částku 150 mil. Kč.

Podpora výstavby technické infrastruktury zahrnuje 135 žadatelů, kteří požadují úhrnem 133 mil. Kč, přičemž rozpočet předpokládá částku 145 mil. Kč. Jde o jediný program, kde vyčleněné prostředky nejsou překročeny požadavky měst a obcí.

Podpora výstavby podporovaných bytů vykazuje 67 žadatelů, jejichž projekty obsahují úhrnem 209 mil. Kč. V rozpočtu je vyčleněna částka 115 mil. Kč.

Podpora oprav olověných rozvodů má rozpočtem vyčleněný objem 10 mil. Kč. Celkem 137 žádostí však představuje více než 15 mil. Kč.

Na ministerstvu se tedy pracuje s celkem 417 požadavky v oblasti podpory bydlení, které úhrnem představují bezmála 604 mil. Kč. Hodnotitelská komise tudíž musí do května připravit návrhy na rozhodnutí, přičemž má k dispozici pouhých 420 mil. Kč.

Státní fond rozvoje bydlení v rámci Programu rozvoje bydlení disponuje částkou 4,1 mld. Kč na podporu rekonstrukcí panelových bytových domů (PANEL), když v loňském roce byl tento program dotován částkuo 2,0 mld. Kč. Oproti tomu podpora na Úvěry mladým domácnostem na pořízení bytu zůstává stejná jako v roce 2008, a to 1,5 mld. Kč.

Program PANEL sleduje cíl celkové rekonstrukce, zateplení a modernizace bytových domů a v podstatě představuje úrokovou dotaci ve výši 2 % po dobu max.15 let, přičemž bankovní záruku za splácení přebírá Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Úvěry mladým domácnostem se poskytují až do výše 300 tis. Kč se splatností 20 let a fixním úrokem 2 % po celou dobu splácení -- za narozené dítě se snižuje jistina o 30 tis. Kč.

Dotace na územní plány pro obce nad 500 obyvatel v rámci Integrovaného operačního programu jsme již podrobně představili. Žádosti o dotace se přijímají od 30. ledna 2009.

Strukturální fondy

Souhrnné údaje o individuálních projektech podle jednotlivých tematických i regionálních operačních programů, dotovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, uvádíme v samostatné přehledné tabulce.

Tab.: Údaje o individuálních projektech podle operačních programů
Operační program Alokace na výzvy Podané žádosti o podporu Projekty vyřazené z administrace Projekty ve schvalování Schválené projekty
mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč
Tematické operační programy Doprava 180 229 132 138 132 10 336 54 42 805 68 94 989
Životní prostředí 01 3 556 83 240 971 26 047 1 134 22 988 1 451 34 204
Podnikání a inovace 34 8382 2 850 21 256 716 6 868 713 7 738 1 421 6 649
Výzkum a vývoj 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Vzdělávání pro konkurenceschopnost 20 126 1 060 15 084 172 2 418 840 11 909 48 756
Lidské zdroje a zaměstnanost 44 463 128 16 524 14 1 503 99 7 336 15 7 683
Integrovaný OP 16 813 547 4 894 10 97 332 3 856 205 940
Technická pomoc 3 733 39 1 574 0 0 18 982 21 592
Praha Adaptabilita 840 1 182 7 222 219 1 232 811 5 115 152 873
Praha Konkurenceschopnost 4 697 186 3 615 125 1 836 23 1 577 38 202
Regionální operační programy Severozápad 13 665 324 15 979 183 6 837 46 2 666 95 6 475
Moravskoslezský kraj 9 248 423 8 987 114 1 510 251 4 807 58 2 670
Jihovýchod 15 382 868 19 710 305 5 361 348 8 127 215 6 221
Střední Morava 7 564 655 12 956 218 4 328 354 6 277 83 2 350
Severovýchod 10 061 721 21 883 223 6 652 362 10 640 136 4 590
Jihozápad 10 117 1 330 21 537 989 14 675 118 1 938 223 4 923
Střední Čechy 8 984 593 12 672 230 3 796 216 5 183 147 3 692
Poznámky
  1. Řídící orgán postupuje při vyhlašování výzev specifickým způsobem a nevyhlašuje alokace na jednotlivé výzvy.
  2. Finanční částka zahrnuje pouze alokaci na projektové žádosti, nejsou zde započítány alokace na úvěry programů PROGRES, START a ZÁRUKA.
TOPlist
TOPlist