K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kompenzace daňových příjmů po stabilizaci veřejných rozpočtů

Datum: 17. 6. 2008, zdroj: OF 2/2008, rubrika: Ekonomika

Přijetím první fáze ekonomické reformy došlo k řadě změn v oblasti daňové, na úseku sociálním i ve zdravotnictví. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů (č. 261/2007 Sb.), kterým se měnila téměř padesátka právních norem, přinesl také změnu daňových zákonů. Tím se změní výnosy téměř všech sdílených daní, což se projeví v příjmové části rozpočtů obcí i krajů.

Odborná veřejnost a představitelé územních samosprávných celků jsou obeznámeni s tím, že představitelé vlády v době schvalování uvedených norem garantovali, že negativní dopady do územních rozpočtů budou v následných letech kompenzovány.

Je nutno zdůraznit, že i po přijetí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, se u obcí a krajů očekávají meziroční nárůsty daňových příjmů. Konkrétní údaje jsou patrné z tabulky 1.

Tab. 1: Predikce daňových příjmů po novelizaci zákona o RUD (mld. Kč)
Typ daně 2008  2009 2010
Sdílené daně celkem Obce (21,40 %) Kraje (8,92 %) Sdílené daně celkem Obce (21,40 %) Kraje (8,92 %) Sdílené daně celkem Obce (21,40 %) Kraje (8,92 %)
Daň z přidané hodnoty 272,2 58,3 24,3 290,1 62,1 25,9 306,4 65,6 27,3
DP právnických osob 174,2 42,3 15,3 167,7 40,6 14,9 159,6 38,6 14,1
  DP PO 167,3 35,8 14,9 161,1 34,5 14,4 153,4 32,8 13,7
DP PO (obce) 6,9 6,5 0,4 6,6 6,1 0,5 6,2 5,8 0,4
DP FO celkem 134,4 33,8 11,4 140,2 35,0 12,0 147,8 36,8 12,7
  zvláštní sazba 5,5 1,2 0,5 5,4 1,2 0,5 5,4 1,2 0,5
podnikání celkem 15,8 6,7 0,8 14,7 6,3 0,8 14,9 6,4 0,8
  podnikání 11,1 2,0 0,8 10,3 1,9 0,8 10,4 1,9 0,8
motivace 30 % 4,7 4,7 - 4,4 4,4 - 4,5 4,5 -
ZČ celkem 113,1 25,9 10,1 120,1 27,5 10,7 127,5 29,2 11,4
  ZČ 111,4 24,2 10,1 118,3 25,7 10,7 125,6 27,3 11,4 -
motivace 1,5 % 1,7 1,7 - 1,8 1,8 - 1,9 1,9 -
Daň z nemovitostí 5,5 5,5 - 5,5 5,5 - 5,5 5,5 -
Místní a spr. poplatky 7,2 7,2 - 8,1 8,1 - 8,3 8,3 -
Poplatky za znečištění 6,7 5,4 - 6,7 5,4 -6,8 5,5 -  
Daňové příjmy celkem 600,2 152,5 51,0 618,3 156,7 52,8 634,4 160,3 54,1

Pokud se hovoří o negativních dopadech do rozpočtů, jedná se o částky, které by obce a kraje získaly navíc proti situaci, kdyby nedošlo přijetí reformy veřejných financí resp. ke změnám daňových zákonů. Nejedná se tedy o reálný meziroční pokles objemů daňových příjmů převedených územním rozpočtům.

Jaké budou kompenzace

Již na Kongresu starostů a primátorů v dubnu loňského roku v Brně ministr financí veřejně deklaroval, že plně budou kompenzovány veškeré propady, plynoucí ze změn daňových zákonů vlivem reformy veřejných financí v letech 2009 a 2010. V roce 2008 bude totiž dopad reformy na daňové příjmy územních rozpočtů pozitivní.

Rozsah následných propadů v letech 2009 a 2010 vychází z rozdílů mezi daňovou predikcí, která v prvém případě zahrnuje vliv zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů a v druhém případě s ním nepočítá. Rozdíly se pohybují v řádech miliard korun následně:

  2008 2009 2010
Kraje +0,6 -1,8 -3,9
Obce +0,8 -5,1 -10,4

Úvaha o rozsahu kompenzací územních rozpočtů má tudíž několik aspektů. Především je to časové hledisko. Nutno zdůraznit, že kompenzace se bude týkat pouze roku 2009. V roce letošním, jak je zřejmé, jsou uvažované dopady do rozpočtů pozitivní, není tedy co řešit. Pro rok 2010 má být připraven zcela nový zákon o rozpočtovém určení daní, který navrhne systémově nový model rozdělování daní, který bude respektovat všechny souvislosti včetně přerozdělení kompenzací a jejich rozsahu.

Druhý aspekt představuje způsob kompenzace. Pracovní skupina, která se zabývá přípravou nového zákona o rozpočtovém určení, se shoduje v tom, aby kompenzace byla územním rozpočtům převedena prostřednictvím neinvestičních dotací. Vzhledem k rozsahu a objemu uvedených částek (1,8 mld. Kč pro kraje a 5,1 mld. Kč pro obce) bude nutné, aby záležitost schválila vláda ČR.

Třetím hlediskem je forma přerozdělení kompenzace krajům a obcím. Na rozdíl od krajů, kde je způsob jasný, bude u obcí třeba volit z několika alternativ.

Kraje a obce

Kompenzace jednotlivým krajům, z celkového objemu 1,8 mld. Kč, by se měla počítat podle procentního podílu v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Kraje získávají pouze schválené procentní podíly na přidělených sdílených daních, tj. 8,92 % jejich celkové části. Konkrétní návrh je patrný z tabulky 2.

Tab. 2: Kompenzace pro jednotlivé kraje (výchozí částka 1,8 mld. Kč)
Kraj Podíl kraje (%) Kompenzační částka (Kč)
Praha 3,183684 57 306 312
Středočeský 13,774311 247 937 598
Jihočeský 8,607201 154 929 618
Plzeňský 7,248716 130 476 888
Karlovarský 3,772990 67 913 820
Ústecký 8,242502 148 365 036
Liberecký 4,681207 84 261 726
Královéhradecký 6,442233 115 960 194
Pardubický 5,555168 99 993 024
Vysočina 7,338590 132 094 620
Jihomoravský 9,526055 171 468 990
Olomoucký 6,751705 121 530 690
Zlínský 5,251503 94 527 054
Moravskoslezský 9,624135 173 234 430
Celkem   1 800 000 000

Kompenzace jednotlivým obcím, podle materiálů Ministerstva financí, nelze v předstihu řešit systémem, který by operativně reagoval na vznikající propady daňových příjmů. Stejně tak není vhodný systém, který by se zpožděním propady daňových příjmů redukoval (vzhledem ke složitosti vztahů, finančních převodů záloh, nedoplatků, přeplatků během roku, apod.)

U obcí je situace navíc komplikována tím, že "propady" vyvolané reformou veřejných financí se projeví i u tzv. motivačních složek, které u jednotlivých obcí představují různě významnou část jejich celkových daňových příjmů.

V úvahu tedy zřejmě přichází pouze předem jednoznačně stanovit transparentní způsob přerozdělení dané částky mezi jednotlivé obce, na kterém bude dosažena určitá shoda.

Samostatnou otázkou, kterou je třeba v této souvislosti rozhodnout, je zda úhrnnou částku kompenzací rozdělit i pro město Olomouc, které jako jediné prostřednictvím usnesení vlády č. 1203/2007 získalo jednorázovou kompenzaci v částce 250 mil. Kč vzhledem k neúměrnému dopadu opatření do jeho rozpočtu. V našich úvahách je město zahrnuto.

Varianty řešení

První varianta navrhuje částku 5,1 mld. Kč rozdělit dle podílu počtu obyvatel obce a počtu obyvatel ČR. Toto řešení je jednoduché, transparentní, rovnoměrné a nediskriminační ovšem částečně nevýhodné pro obce s mnoha zaměstnanci. Řada obcí získává příjmy prostřednictvím "motivace 1,5 % ze závislé činnosti", u níž dojde k celkové ztrátě –0,4 mld. Kč.

Druhá varianta předpokládá, že částku kompenzace pro obec bude tvořit podíl na částce 0,4 mld. Kč, vypočtený dle poměru počtu zaměstnanců v obci k celkovému počtu zaměstnanců v ČR a dále podíl na částce 4,7 mld. Kč, vypočtený podle poměru prostého počtu obyvatel obce a počtu obyvatel ČR. I toto řešení je jednoduché, transparentní, rovnoměrné, nediskriminační, navíc zohledňuje počet zaměstnanců v obci a bere v úvahu váhu propadu u sdílených daní i u závislé činnosti

Varianta 3 a 4 vychází ze systému RUD, který platil do konce minulého roku a prostřednictvím koeficientů stranil převážně větším městům.

Třetí varianta celou částku 5,1 mld. Kč rozdělí podle starého systému, což je relativně jednoduché, ale opět částečně nevýhodné pro obce s mnoha zaměstnanci.

Čtvrtá varianta částku 0,4 mld. Kč přidělí podle podílu počtu zaměstnanců a počtu zaměstnanců ČR, a dále přičte podíl z částky 4,7 mld. Kč, který by obci náležel podle starého systému RUD. To je opět relativně jednoduché a navíc zohledňující počet zaměstnanců. Výsledky jsou patrné z tabulek 3 a 4.

Tab. 3: Kompenzace pro jednotlivé velikostní skupiny obcí (Kč)
Velikostní kategorie Počet obcí Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4
0--100 539 19 035 122 18 007 945 8 083 653 7 915 325
101--200 1067 79 106 234 75 252 147 42 819 549 41 811 417
201--300 878 106 769 342 101 790 424 60 591 825 59 234 705
301--1500 2888 947 435 167 911 174 917 561 638 316 555 636 672
1501--5000 600 755 766 443 738 534 224 455 332 029 461 663 349
5001--10 000 140 469 692 182 467 420 546 291 168 741 302 898 961
10 001--20 000 69  477 479 863 484 201 623 337 676 508 355 363 416
20 001--30 000 27 328 780 312 334 761 043 235 365 612 248 672 996
30 001--40 000 10 172 762 029 174 761 820 129 718 755 135 094 487
40 001--50 000 5 114 708 577 118 024 833 94 142 073 99 071 385
50 001--100 000 16 573 537 926 583 567 318 490 651 263 507 181 567
Olomouc 1 49 669 430 52 101 363 52 033 923 54 280 407
Plzeň, Brno, Ostrava 3 416 111 893 429 762 165 701 088 942 692 388 074
Praha 1 589 145 655 610 639 626 1 639 688 811 1 578 787 239
Celkem   5 100 000 000 5 100 000 000 5 100 000 000 5 100 000 000
Tab. 4: Kompenzace v přepočtu na jednoho obyvatele (Kč)
Velikostní kategorie Počet obyvatel Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4
0--100 38 338 496 469 211 206
101--200 159 533 496 472 268 262
201--300 215 321 496 473 281 275
301--1500 1 910 686 496 478 294 291
1501--5000 1 524 149 496 485 299 303
5001--10 000 947 225 496 494 307 320
10 001--20 000 962 930 496 503 351 369
20 001--30 000 663 049 496 505 355 375
30 001--40 000 348 408 496 502 372 388
40 001--50 000 231 332 496 510 407 428
50 001--100 000 1 156 650 496 504 424 438
Olomouc 100 168 496 520 519 542
Plzeň, Brno, Ostrava 839 170 496 512 835 825
Praha 1 188 126 496 514 1 380 1 329

Závěrem

Negativní dopady plynoucí z reformy veřejných financí na daňové příjmy obcí a krajů se týkají roku 2009 a 2010.

Pro rok 2009 se navrhuje poskytnutí neinvestiční dotace, která bude uvolněna obcím a krajům ze státního rozpočtu na rok 2009. Mechanismus přerozdělení dotace mezi jednotlivé obce a kraje musí schválit vláda. V současné době je možné započít diskusi o principech, na základě kterých budou prostředky přerozděleny mezi obce a mezi kraje. Ministerstvo financí se přiklání k volbě druhé varianty.

Od roku 2010 se předpokládá, že bude platit nové RUD, z tohoto důvodu by jakékoliv kompenzace dopadů reformy pro kraje a obce měly být součástí rozpočtového určení daní a je otázkou dalšího postupu, jaké přístupy budou pro nové RUD použity.

podle materiálů Ministerstva financí

TOPlist
TOPlist