K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Černobílá novela zákona o střetu zájmů

Datum: 2. 6. 2008, zdroj: OF 2/2008, rubrika: Legislativa

Dne 20. března Senát rezignoval na jakoukoliv snahu upravit novelu zákona o střetu zájmů a s jeho zamítavým stanoviskem se novela vrátila do Sněmovny, kde byla na dubnové schůzi Poslanecké sněmovny přijata. Prezident republiky 9. května vrátil novelu Poslanecké sněmovně. Aktuálně je novela navržena jako třetí bod 32. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která by měla být zahájena 3. června 2008.

Účinnost je nastavena přímo na den vyhlášení a může tak ovlivnit ještě podávání čestných prohlášení za rok 2007. Některé věci novela zlepší, jiné naopak zhorší. Jak se případné přijetí novely dotkne obcí?

1. Všichni místostarostové budou veřejnými funkcionáři

Zákon již nadále nebude rozlišovat mezi místostarosty v obcích, kde je rada obce a ostatními místostarosty. V novele však chybí přechodná ustanovení -- jaké povinnosti tedy nově začleněným místostarostům vzniknou? V úvahu je třeba vzít princip zákazu retroaktivity, kdy norma nemůže upravovat vztahy a nároky před její účinností. Nově zahrnutí místostarostové tak jsou veřejnými funkcionáři podle zákona až ode dne účinnosti novely. Na druhou stranu čestná prohlášení se podávají až v následujícím kalendářním roce. Z toho plyne, že nově zařazení funkcionáři podají poprvé čestná prohlášení až v roce 2009 a uvedou skutečnosti za období: účinnost zákona až 31. 12. 2008.

Na nově zařazované místostarosty se však vztáhnou ostatní ustanovení zákona -- např. povinnost neohrozit veřejný zájem (podle § 3) nebo podat oznámení o osobním zájmu (podle § 8). Pokud se chcete v roce 2009 vyhnout podávání čestného prohlášení, jedinou možností je vzdát se funkce místostarosty do data nabytí účinnosti novely zákona. Pokud se vzdáte až po nabytí účinnosti novely, budete muset odevzdat čestné prohlášení byť i za jediný den.

2. Někteří úředníci obecních úřadů ze zákona vypadnou

V dosavadním znění se zákon vztahoval na všechny vedoucí zaměstnance zařazené do obecního úřadu podílející se na výkonu správních činností bez rozdílu. Po účinnosti novely se na ně zákon bude vztahovat pouze pokud splňují některou ze zákonem stanovených podmínek. Výsledkem bude zúžení okruhu lidí podávajících čestné prohlášení. Než se dostaneme ke konkrétním podmínkám, je dobré zaměřit se na rozdíl mezi vedoucím zaměstnancem a vedoucím úředníkem.

Vedoucí zaměstnanec je podle § 11 zákoníku práce takový zaměstnanec, který je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Tato definice zahrnuje, co se týká obecních úřadů, všechny vedoucí odborů, oddělení a samozřejmě tajemníka. Aby byl však někdo nejen vedoucím zaměstnancem, ale také vedoucím úředníkem, musí být jeho pracovní poměr založen jmenováním, které provede vedoucí úřadu. Tato podmínka je v zákoně o úřednících až od 1. ledna 2007. V mnoha funkcích tak jsou lidé, kteří byli vedoucími už před 1. lednem 2007 a vedoucími zůstali, ačkoliv k tomu nemají žádné jmenování. Jak pohlížet na tyto zaměstnance? Doporučuji stav napravit, jmenování jim dodat a pro účely zákona na ně nahlížet i bez jmenování jako na vedoucí úředníky.

U každého vedoucího úředníka je třeba zodpovědět si následující otázky (a pokud alespoň na jednu je odpověď "ano" požádat ho o dodání čestného prohlášení do 30. června 2008):

 1. nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole a přesáhla hodnota finanční operace 250 000 Kč?
  Příkazcem operace je ten, kdo je pověřen nakládat s veřejnými prostředky. Nejčastěji to bude při podpisu výplaty nebo prémií. V praxi nebude pravděpodobně příliš časté přesažení stropu 250 000 Kč, novela však používá jednotné číslo (hodnota finanční operace, nikoliv finančních operací), posuzuje se tedy každá operace zvlášť a částky v průběhu kalendářního roku se nesčítají.
 2. podílí se bezprostředně na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci veřejné zakázky?
  Obrat "bezprostředně se podílet na rozhodování" je velmi vágní. Členství v hodnotitelské komisi není podle mého názoru sporné -- dotyčný se bezprostředně podílí na rozhodování a je tak veřejným funkcionářem podle zákona. Prvek bezprostřednosti však asi chybí při přípravě podkladů hodnotitelské komisi. Tato úprava má pro obec dopad také v tom, že okruh vedoucích úředníků není ustálený. Pokud by se vedoucí úředník bezprostředně nepodílel v konkrétním kalendářním roce na rozhodování o veřejné zakázce (a nesplňoval by ani jinou podmínku), nemusí podávat čestné prohlášení. Při nahlížení do registru tak můžou vyvstat dotazy proč za poslední dva roky úředník prohlášení podal a letos ne.
 3. rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení?
  Toto bude bezesporu nejčastější důvod, proč se na vedoucí úředníky zákon vztáhne. Z vedoucích úředníků je jen velmi málo těch, kteří nerozhodují ve správním řízení (např. vedoucí IT oddělení nebo vedoucí kanceláře tajemníka či starosty.

3. Zákon se vztáhne na "ředitele škol a jejich zástupce"

Uvozovky jsou použity úmyslně. Zákon se vztáhne na členy statutárního orgánu, řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu příspěvkové organizace a rovněž na vedoucí zaměstnance 2. a 4. stupně řízení příspěvkových organizací. Nejčastějším případem na obcích budou bezesporu ředitelé základních škol, mateřských škol, ale třeba i domovů pro seniory, pečovatelské služby, a dalších příspěvkových organizací. Existence stupňů řízení pak závisí na organizačním řádu každé organizace. Zákoník práce v svém § 124 definuje obsahově jednotlivé stupně řízení. Zákon o střetu zájmů se však na tyto funkcionáře vztáhne pouze pokud splňují některou ze stejných podmínek, které jsou vyžadovány u vedoucích úředníků (příkazce operace, veřejná zakázka nebo správní řízení).

Na nové veřejné funkcionáře z řad příspěvkových organizací se vztahuje ze zákona prakticky jen povinnost podávat čestné prohlášení, a to za stejných podmínek jako u nově zařazených místostarostů -- tj. až v roce 2009 za období od účinnosti zákona do 31. 12. 2008. Důležitou informací je, že v důsledku legislativní chyby budou čestná prohlášení tito lidé podávat vždy věcně příslušnému ministerstvu (ředitelé škol MŠMT, kulturního domu MK ČR, atd.). Na obci tedy jejich čestnými prohlášeními nebudete disponovat a všechny žadatele o nahlédnutí budete muset odkázat na příslušné resorty do Prahy.

U některých organizací lze změnit formu (u škol na školskou právnickou osobu; u poskytovatelů sociálních služeb na obecně prospěšnou společnost), a tak jejich zaměstnance ze zákona o střetu zájmů vyjmout. Je otázkou, zda je pro obec výhodné měnit formu kvůli omezenému počtu lidí splňujících podmínky zákona.

4. Legislativní chyba v § 5 odst. 2

Ze zákona o střetu zájmů jsou vypouštěni někteří veřejní funkcionáři (především soudci). V § 2 odst. 1 zákona tak dochází k podstatné změně písmenek. Nebyl však upraven § 5 odst. 2, což znamená, že bude odkazovat na neexistující část zákona. Zda se tento problém vyřeší výkladem nebo se k existenci § 5 odst. 2 nebude přihlížet je v tuto chvíli těžké odhadovat.

5. Zrušuje se podávání oznámení o majetku za manžela

Bezesporu přínosem novely je snížení zatížení rodiny veřejného funkcionáře. Nebudete muset nadále zjišťovat potřebné údaje od svých manželů či manželek. Není bez zajímavosti, že původně v novele bylo rozšíření povinnosti i na oznámení o činnostech a o příjmech, darech a závazcích (a to i za registrovaného partnera či družku), ale aktivitou Svazu měst a obcí České republiky v Poslanecké sněmovně byla nakonec tato povinnost místo jejího rozšíření zrušena.

Vyčkejte proto s podáváním čestného prohlášení k nejzazšímu termínu a možná nebudete muset přikládat informace o majetku, který za rok 2007 nabyl manžel a který patří do společného jmění manželů.

6. Porušením zákona nově spácháte přestupek

Po novele veřejný funkcionář spáchá přestupek, pokud:

 1. nepodá oznámení o osobním zájmu podle § 8
 2. nedodrží lhůtu k podání prohlášení podle § 9 až 12 a nepodal jej ani v dodatečné lhůtě
 3. uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2

Sankce je jednotná, a to až do výše 50 tis. Kč (podle správního uvážení orgánu, který přestupek projednává). Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu a okolnostem jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho následků, době trvání protiprávního jednání a ke skutečnosti, zda jste se přičinili o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků. Přestupky projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má veřejný funkcionář trvalý pobyt.

Pro veřejné funkcionáře je důležité si uvědomit pravomoci oprávněných úředních osob projednávající přestupek (přestupková komise, zaměstnanci obecního úřadu). Ty jsou značně limitované (v poměru k pravomocem soudu) především ve vztahu k získávání důkazů. Přestupková komise Vám musí dokázat, že jste se přestupku dopustili a podložit svá tvrzení důkazy. Obviněný však nemá povinnost přispívat ke svému usvědčení, a tak velmi často skončí řízení s veřejným funkcionářem ve fázi "tvrzení proti tvrzení" a bude třeba projednávání přestupku zastavit. Důležitý je také § 20 přestupkového zákona, kde je stanoveno, že přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. Nejpozději 30. června 2009 tak vlastně zaniká Vaše odpovědnost za případné chyby v čestných prohlášeních za rok 2007 a nemůžete za ně již být stíháni.

Příklad: Podle zákona o střetu zájmů máte povinnost uvést výši své hypotéky (a dluhů obecně pokud přesahují 100 000 Kč) ve stavu k 31. 12. kalendářního roku. Pokud je s Vámi zahájeno (např. na podnět nahlížejícího občana) řízení o nepřesném uvedení výše hypotéky, nemůže Vás přestupková komise donutit předložit výpis z banky, abyste se sám usvědčil. Zároveň finanční instituce neposkytnou přestupkové komisi jakékoliv informace s poukazem na bankovní tajemství. Přestupková komise je tak v důkazní nouzi a řízení vedené proti Vám by měla zastavit.

7. Centrální registr v elektronické podobě nebude na MV ČR

Při projednávání v Poslanecké sněmovně bylo ve hře ještě zřízení centrálního registru elektronických čestných prohlášení na ministerstvu vnitra. Návrh schválil Ústavně právní výbor, ale plénum Poslanecké sněmovny po intervenci ministerstva vnitra nikoliv. Hlasování dopadlo tak, že pro zřízení centrálního registru bylo 27 poslanců, proti 24 a 132 poslanců se zdrželo. Díky tomuto alibismu si tak každá obec bude muset pořídit vlastní registr oznámení v elektronické podobě a poprat se s jeho správným vedením.

Mgr. Jakub Pôbiš, legislativně právní oddělení SMO ČR

TOPlist
TOPlist