K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Podpora bydlení v roce 2007

(Analýza finančních opatření státní bytové politiky)

Datum: 11. 9. 2007, zdroj: OF 3/2007, rubrika: Bydlení

Sdružení pro regeneraci bytového fondu (SRBF) usiluje mj. o zvýšení tempa regenerace veškerého bytového fondu, podporuje nové alternativy v této oblasti a chce být aktivním partnerem Ministerstva pro místní rozvoj.

Sdružení v květnu představilo ministru pro místní rozvoj svou vizi řešení problémů spojených s bydlením, přičemž byla akceptována skutečnost, že vývoj v následujícím období bude charakteristický příklonem k většímu využití tržních mechanismů a k zapojení soukromých prostředků. SRBF se vyjádřilo ke každé ze současných podpor bydlení včetně doporučení změn. Lze očekávat snižování objemu finančních prostředků poskytovaných z veřejných rozpočtů a příklon k podporám nepřímým, charakterizovaným zpřístupněním bankovních produktů. Z pohledu sociální podpory lze předpokládat udržení potřebného standardu bydlení -- tedy zachování příspěvků na bydlení. Vyšší důraz bude kladen na efektivní vynaložení finančních prostředků státu, který by měl být zejména stimulační.

V současnosti existuje více než 30 typů podpor bydlení a celkový objem finančních prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) dosáhne v roce 2007 částky převyšující 25 mld. Kč. To je neúnosná realita, vyžadující rychlé systémové řešení, které bytové politice v ČR (rozhodně netrpící apolitičností) stále chybí.

Základní charakteristika

Typologicky lze formy podpor rozdělit na přímé, nepřímé a kombinované. Podpory nepřímé ovlivňující investiční, resp. neinvestiční činnost v oblasti stavebnictví a generující finanční prostředky a na ty, které činnosti v dané oblasti ovlivňují minimálně. Integrovanému operačnímu programu se analýza věnuje samostatně.

Pro účely prezentace názorů SRBF bylo využito členění na ty, ke kterým existují určitá doporučení a na ty, ke kterým doporučení nebyla navržena. Analýza se nezabývá, s výjimkou příspěvku na bydlení podporami v sociální oblasti, opatřeními v rámci Programu EFEKT České energetické agentury a "mrtvými" nástroji, např. formami pomoci odstraňování povodňových škod, či podporou hypotečních úvěrů pro mladé.

Podpory bydlení bez zásadního doporučení změn

Příspěvek na bydlení

Nároková sociální dávka, kterou pobírá při splnění podmínek každý uživatel bytu bez ohledu na skutečnost, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví nebo bydlení ve vlastním domě. Podmínkou je přihlášení k trvalému pobytu v daném bytě. Z pohledu potřeb rozvoje bytové výstavby je její existence odůvodnitelná především nutností zachování solventnosti uživatelů bytů a tedy jejich schopnosti placení nájemného jako dílčího zdroje financování rekonstrukcí a modernizací stávajícího bytového fondu. V horizontu následujících 4 let lze očekávat zvýšené nároky na státní rozpočet.

Majetková újma

Jedná o neviditelnou podporu, která je vyplácena bankovnímu sektoru jako dorovnání do ČNB aktuálně vyhlašované diskontní sazby. Jedná se o závazky za dlouhodobé nízceúročené úvěry poskytované stavebním bytovým družstvům a fyzickým osobám do konce roku 1991 na výstavbu bytových a rodinných domů. Tato forma podpory nemá v současnosti pro potřeby rozvoje výstavby bytů žádný význam. Výše povinných výdajů státu má dlouhodobě klesající trend a v roce 2007 bude činit cca 500 mil. Kč. Závazek bude přetrvávat do dalších desetiletí a nadále lze předpokládat postupný pokles jeho výše.

Úvěry obcím na opravy a modernizace

Jedná se o úvěrový nástroj SFRB uvozený nařízením vlády č. 396/2001 Sb., na jehož základě SFRB poskytuje desetileté úvěry úročené 3 % p.a. do obecních fondů bydlení. Každoročně je alokováno cca 200 až 300 mil. Kč, což vzhledem k mechanizmu uvedeného nástroje generuje investice v oblasti oprav a modernizací bytového fondu minimálně za cca 400 až 600 mil. Kč. Jedná se o nástroj, který je prozatím jako jediný využitelný i v případě oprav bytového fondu postaveného prostřednictvím klasických technologií. I přes nízký objem finálních investic lze vzhledem k návratnosti finančních prostředků doporučit zachování tohoto nástroje při zhruba shodném objemu financí.

Podpory bydlení s doporučenými změnami

Hypoteční úvěry

V současné době není u nově uzavíraných smluv poskytována ze strany státu žádná přímá podpora ke splátkám úroků z hypotečních úvěrů s výjimkou možnosti jejich odečtu od daňového základu. Výše je limitována. Z pohledu potřeb výstavby bytů se jedná o velmi důležitý prvek, který zvyšuje bonitu žadatelů a výrazně zpřístupňuje byty i středně příjmovým skupinám obyvatelstva. V souvislosti se snahou snížení výdajů státního rozpočtu, resp. zvýšení jeho příjmů, lze připustit úpravu horní hranice odečitatelného limitu, nelze však doporučit úplné zrušení možnosti odpočtů.

Podpora ke splátkám úroků z hypotečních úvěrů je vyplácena pouze u starých smluv a u smluv nových, uzavíraných pod spodní hranice limitu stanoveného nařízeními vlády. Pro rok 2007 počítá státní rozpočet s částkou ve výši 100 mil. Kč. 

Hypoteční úvěry lze z pohledu finančních nároků na státní rozpočet hodnotit jako jeden z nejefektivnějších nástrojů bytové politiky. Znovuzavedení státní podpory splátek úroků z úvěrů by vedlo k dalšímu rozšíření spektra uživatelů tohoto nástroje a tím také ke zvýšení stavební produkce v oblasti bytové výstavby, znamenalo by však další zatížení výdajů státního rozpočtu.

Mezi doporučené změny navrhuje SRBF zvážit snížení horního limitu odečitatelné daňové položky, snížení limitu pro přiznání státní podpory ke splátkám úroků z úvěrů a v souvislosti s trendem v oblasti hospodaření s energiemi, lze doporučit určitou intervenci v případě finančně náročnějších nízkoenergetických staveb pro bydlení. Další možnost širšího zpřístupnění hypoték by umožnil vznik "garanční agentury" (případně využití SFRB) k poskytování placené bankovní záruky za hypoteční úvěry (např. holandský, kanadský, případně americký model).

Stavební spoření

I přes výrazný nárůst objemu čerpaných úvěrů ke stavebnímu spoření v posledních letech se stále jedná o velmi neefektivní nástroj bytové politiky. Jeho neefektivita vychází především z dikce původního zákona, kdy bez nutnosti investovat naspořené finanční prostředky do bydlení, je fakticky stavební spoření nejlepší (a nejbezpečnější) "občanský" spořící nástroj, který dokonce u starších osob supluje spoření důchodové. Státní rozpočet v roce 2007 pro potřeby dotace stavebního spoření počítá s 13,7 mld. Kč, odhady hovoří o potřebě 15,6 mld. Kč. K 31. 12. 2006 činil poměr úvěrů k naspořeným částkám 37,6 %.

Pro potřeby rozvoje stavebnictví v oblasti bytové výstavby a rekonstrukcí stávajícího bytového fondu je stavební spoření (vedle hypotečních úvěrů) přesto jedním z nejdůležitějších nástrojů, který je nutno, i přes potřebu určitých úprav, zachovat. Je důležitým doplňkovým nástrojem v případě čerpání jiných forem podpor a umožňuje financování potřeb bydlení i nižším příjmovým vrstvám.

Program Panel

K Programu Panel má SRBF řadu připomínek, i když především pouze technických, protože se jedná o efektivní a potřebný nástroj. Je zacílen na podporu oprav, rekonstrukcí a modernizací panelových bytových domů a vedle technické pomoci je poskytovaná i finanční podpora ve formě částečných splátek úroků z úvěru a bankovní záruka za nesplacenou část jistiny úvěru až do výše 80 %. Garantem je SFRB a administrativou je pověřena ČMZRB a.s. Podporovány jsou úvěry poskytované bankami a stavebními spořitelnami se sídlem v Evropské unii a OSWO. Doba podpory je limitována 15 lety a výší maximálně do 4 procentních bodů. Do poloviny roku 2004 byla poskytována bez omezení, od poloviny roku 2005 do poloviny roku 2006 byla poskytována pouze v tzv. v institutu de minimis. To se negativně promítlo především ve vztahu k velkým subjektům, tedy obcím a větším bytovým družstvům, protože tyto mohly čerpat podporu maximálně do výše 100 tis. € jednou za 3 roky. Od 1. 1. 2007 je maximální hranice stanovena v případě veřejné podpory na 200 tis. € jednou za 3 roky.

Pro rok 2007 disponuje SFRB pro účely programu 1,5 mld. Kč, nutno však podotknout, že významný podíl tvoří depozit za bankovní záruky poskytované ČMZRB, a. s. Od 1. 1. 2007 je nově stanoven limit čerpání dotací pro malé podnikatele a fyzické osoby 35 %, pro střední podnikatele a obce s méně než 5 tisíci obyvateli 25 % a pro velké podnikatele a ostatní obce 15 % z celkových nákladů projektu. V oblasti rekonstrukcí panelových bytových domů se jedná o nosný program, který má pro rozvoj stavebnictví v této oblasti největší význam. Zachování programu a potřeba navýšení finančních prostředků je neoddiskutovatelnou nutností i v souvislosti s předpokládanou velice nízkou, regionálně vymezenou a pro příjemce komplikovanou podporou Evropské unie v rozpočtovém období 2007 až 2013. Další zpřístupnění širšímu spektru uživatelů je možné na základě zvýšení konkurence, a to např. umožněním poskytování podporovaných úvěrů i mimobankovním subjektům, např. investičním fondům realizujícím se v oblasti bydlení. Zvýšení konkurence by přineslo liberálnější přístup ze strany poskytovatelů úvěrů a současně s vhodnou úpravou právních předpisů by mohlo vést i k částečnému odstranění nutnosti získání bankovní záruky a tím k zlevnění úvěrů a také ke snížení zatížení SFRB. Zvýšení objemu disponibilních finančních prostředků v kapitole SFRB by umožnilo realizovat původní záměr implementovat program na veškeré bytové domy v ČR, kde by bankovní záruky byly vyžadovány minimálně.

Jen v oblasti panelových bytových domů činí potenciál pro stavebnictví stále cca tři čtvrtiny veškerého počtu bytů, tedy cca 870 tisíc bytů, které by měly být v horizontu 15 let rekonstruovány. Do roku 2015 by při zachování aritmetické řady mělo být rekonstruováno cca 522 tisíc bytů a objem investic (úvěrů) by mohl dosáhnout téměř 115 mld. Kč (předpoklad na 1 bytovou jednotku bez rekonstrukce bytového jádra 220 tis. Kč). Multiplikační efekt je ještě výraznější. Doposud stále platí nařízení vlády, které umožňuje získat podporu ve výši pěti procentních bodů v případě, že panelový dům byl postižen povodněmi v roce 2002.

Podpora výstavby podporovaných bytů

Je zacílena na výstavbu bytů pro specifické skupiny obyvatelstva a je v současnosti překvapivě zatížena institutem de minimis. Ve třech podtitulech je umožněna podpora výstavby tzv. chráněných bytů, bytů na půl cesty a bytů vstupních. V roce 2003 nahradil tento nástroj Program výstavby domů s pečovatelskou službou a jako takový byl následně investory, tedy obcemi bohužel i pochopen. S výjimkou chráněných bytů nebyl o ostatní formy přílišný zájem a dotace se tak pohybovala na jednu bytovou jednotku ve většině případů mezi 600 až 800 tis. Kč. Ve většině případů generovala dotace minimum dalších využitých zdrojů a její výše byla dostačující pro hrazení investičních nákladů.

Pro rok 2007 disponuje MMR objemem 550 mil. Kč a nově byla stanovena maximální hranice výše dotace na 600 tis. Kč na jeden byt a vložení dalších investičních zdrojů je již reálné. Při úvaze nutnosti dofinancování akcí zahájených v uplynulém roce 2006 lze předpokládat, že objem finančních prostředků pro nové akce bude cca 300 až 350 mil. Kč, tedy cca 1100 až 1200 nových bytových jednotek.

Přínos tohoto nástroje je především v oblasti řešení sociální situace v obcích. Zvýšení objemu finančních prostředků v dalších letech nelze předpokládat. Doporučením je zvážení možnosti postupného zvyšování výše dotace o koeficient míry inflace, příp. index růstu cen stavebních prací a zachování podpory při zhruba stejném objemu finančních prostředků do roku 2015.

Podpora oprav domovních olověných rozvodů vody

Je poskytována ve výši až 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku a pro potřeby roku 2007 je vyčleněno 20 mil. Kč. Tato částka koresponduje s objemem roku 2006. V případě rozšíření Programu Panel by podpora ztratila částečně své opodstatnění a je proto navrhováno jeho následné zrušení. Agenda spojená s administrací tohoto nástroje (platy, režie) činí odhadem jen ze strany správce nejméně 5 % objemu cílených finančních prostředků.

Dotace na výstavbu nájemních bytů

Podpora, která je poskytována na základě nařízení vlády č. 146/2003 Sb. o použití prostředků SFRB ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby. Dotace je poskytována ve výši 550 až 630 tis. Kč na 1 bytovou jednotku, jejíž velikost je omezena stanovenou výměrou podlahové plochy bytu. Je stanovena maximální výše nájemného, což znamená, že investoři se snaží náklady snižovat. Budeme-li předpokládat pro rok 2007 vyčlenění zhruba 800 mil. Kč (v roce 2006 bylo k dispozici 1,4 mld. Kč), pak existuje potenciál pro výstavbu minimálně 1360 nových bytů. Uvedený objem finančních prostředků by mohl generovat v horizontu dvou až tří let stavební práce v rozsahu cca 1,6 mld. Kč. 

Potenciál let 2008 až 2015 závisí od možností SFRB. Nástroj pokrývá řešení bytové potřeby skupiny obyvatelstva, která si nemůže vlastními silami trvale, příp. dočasně zajistit vlastnické bydlení. Doporučením je podporu ve stávající podobě zachovat maximálně do konce roku 2010 a zvážit následné nahrazení zákonem o neziskové bytové výstavbě, případně podporou úroků z úvěrů čerpaných za účelem výstavby nájemních bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Veškeré tyto aktivity je však nutno provázat se změnami občanského a obchodního zákoníku.

Program regenerace panelových sídlišť

Jedná se o humanizaci sídlištního (pouze panelového) exteriéru, tedy území od paty bytového domu k patě domu dalšího. Lze předpokládat a doporučit jeho zachování, a to především proto, že obdobné nástroje umožňující čerpat finanční prostředky z fondů EU, budou zacíleny pouze na určitá sídla (rozvojová jádra o velikosti 20 tisíc obyvatel a více). Stavební práce vznikají u akcí zacílených na výstavbu propojovacích komunikací, cyklostezek a parkovišť.

Objem finančním prostředků pro rok 2007 je 100 mil. Kč a dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů. Pro zachování programu hovoří také skutečnost, že působí stimulačně v oblasti oprav panelových bytových domů. Zregenerované plochy evokují potřebu provedení komplexní humanizace -- tedy také rekonstrukcí a modernizací panelových bytových domů.

Podpora výstavby technické infrastruktury

Podpora MMR, která podporuje zainvestování stavebních pozemků pro následnou bytovou výstavbu. Dotace ve výši 80 tis. Kč na každou budoucí jednotku, pozemky musí být ve vlastnictví obce a teprve po kolaudaci infrastruktury mohou být prodány za cenu v místě obvyklou budoucímu stavebníkovi. Podporována je výstavba komunikací, kanalizace a vodovodu. Od roku 2003 prošel tento nástroj řadou každoročních změn, do roku 2005 většinou restriktivních, v roce 2006 pak výraznou liberalizací (reakce na skutečnost, že v roce 2005 byl objem žádostí, z objektivních příčin nesplňujících podmínky, více jak 80 %). Podmínky pro rok 2007 jsou opět stanoveny v tvrdší formě a bylo by velmi zajímavé sledovat poměr podaných a vyřazených žádostí. Skutečnost, že od roku 2005 je implementován institut de minimis není závadou.

I když objem vyčleněných finančních prostředků je pro rok 2007 pouze 190 mil. Kč, nástroj svým stimulačním vlivem výrazně podporuje individuální bytovou výstavbu a je významným přínosem pro rozvoj stavebnictví a stavební výroby. Uvedená částka umožní v horizontu 10 let vznik téměř 2400 nových bytů, převážně v rodinných domech. Využíván je především malými a středními městy a obcemi.

Při průměrné investici na bytovou jednotku ve výši 1,5 mil. Kč lze odhadovat roční potenciál v horizontu 10 let pouze z objemu roku 2007 (bez generování vložených zdrojů v dalších letech) ve výši více jak 345 mil. Kč. Tuto formu podpory lze hodnotit jako velmi přínosnou. Analýza dat ukazuje, že finanční prostředky vynaložené ze státního rozpočtu se vracejí zpět v několikanásobné výši.

Dotace na opravy panelového bytového fondu

Podpora poskytovaná SFRB na základě nařízení vlády č. 63/2006 Sb. na úhradu části nákladů spojených s opravami panelového domu. Jedná se o mírně pozměněný Program podpory oprav vad panelové bytové výstavby, který od roku 1997 do konce roku 2005 poskytovalo MMR. Podpora je zacílena pouze na panelové domy a dotace se poskytuje do výše 40 % rozpočtových nákladů opravy, max. 55 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Institut de minimis silně diskvalifikuje žadatele (vlastníky) většího množství bytových domů.

V současné době je podpora využívána velmi často v kombinaci s Programem Panel, což zvyšuje efektivitu vynaložených finančních prostředků. V roce 2006 disponoval SFRB 400 mil. Kč. Při maximálním čerpání tak tato částka umožňuje opravy maximálně 7300 bytů a generuje tak stavební činnost (neinvestičního charakteru) ve výši minimálně 1,0 mld. Kč. V roce 2007 disponuje SFRB však pouze 130 mil. Kč. 

Doporučením je podporu prozatím zachovat a preferovat propojenost s Programem Panel (komplexita, efektivita), vzhledem ke slučitelnosti této podpory s právem EU novelizovat nařízení vlády, tedy zajistit přinejmenším přechod do systému regionální podpory.

Podpora výstavby družstevních bytů

Poskytovatelem podpory je SFRB na základě zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze SFRB, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) a nařízení vlády č. 465/2005 Sb. Je zatížen institutem de minimis a je tak umožněna (při maximální výši dotace a podporovaného úvěru) jednomu subjektu výstavba cca 34 až 40 bytových jednotek jednou za 3 roky. Vzhledem ke složitosti zákona a řadě omezení je téměř nevyužíván a jeho přínos pro rozvoj bydlení je nulový. Doporučením je zrušení zákona. V případě novely doporučuje SRBF rozšíření spektra investorů.

Úvěry 150, 200 a 300

Soubor tří nástrojů SFRB z let 2002 až 2006 je poslední skupinou podpor v oblasti bydlení, kterými se analýza detailněji zabývala, jedná se o:

  1. Úvěr na novou bytovou výstavbu pro osoby mladší 36 let ve výši až 200 tis. Kč, úročený 3 % p.a. a splatný do 10 let. Je uvozen nařízením vlády č. 97/2002 Sb.,
  2. Úvěr na pořízení bydlení pro osoby mladší 36 let ve výši až 300 tis. Kč, úročený 2 % p.a. a splatný do 20 let. Je uvozen nařízením vlády č. 616/2006 Sb.,
  3. Úvěry na modernizaci bytu i družstevního osobám mladším 36 let ve výši až 150 tis. Kč, úročený 2 % p.a. a splatný do 10 let. Je uvozen nařízením vlády č. 96/2006 Sb.

Zatímco podpory uvozené nařízeními vlády č. 97/2002 Sb. a č. 616/2006 Sb. přímo souvisejí s možností získání bydlení, podpora uvozená nařízením vlády č. 96/2006 Sb. je zacílena na podporu oprav a rekonstrukcí bytů -- je tedy nástrojem jednoznačně suplujícím stavební spoření, příp. okrajově také Program Panel a význam je téměř nulový.

V případě úvěrů zacílených na pořízení bydlení existuje v současnosti provázaný systém mezi SFRB, stavebními spořitelnami a hypotéčními bankami. Okamžité zastavení těchto nástrojů proto není vhodné, lze však doporučit jejich postupný útlum. Rychlost útlumového procesu závisí na rychlosti vytvoření garančního hypotečního fondu. Doporučením je také zrušení diskriminačního prvku, kterým je dle názoru SRBF stanovená věková hranice.

Integrovaný operační program (IOP)

V období let 2007 až 2013 bude v rámci IOP k dispozici celkem 5,25 mld. Kč, tedy ročně cca 750 mil. Kč, které bude možno investovat do oprav panelových domů (s největší pravděpodobností pouze ve vlastnictví obce), na rekonstrukce sídlišť a jejich infrastruktury a mimo jiné také na zajištění nového sociálního bydlení. Využít tyto finanční prostředky budou však moci pouze tzv. rozvojové póly, tedy sídla s 20 tisíci a více obyvateli, která naplní poměrně tvrdá výběrová kriteria (indikátory výběru).

Detailnější přehled aktivit, které budou podporovány z prostředků EU v oblasti bydlení v letech 2007--2013 je následující:

  • úpravy sídlištního prostoru -- např. zeleň, parkové úpravy, chodníky, předzahrádky, lavičky, zlepšení životního prostředí,
  • budování či modernizace rekreačních ploch jako součástí sídlišť,
  • zlepšení infrastruktury v rámci sídlištních celků -- parkovací plochy na sídlištích,
  • ekologické a energeticky efektivní sanace panelových domů,
  • odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce panelových domů,
  • opravy, rekonstrukce technického vybavení domů,
  • zajištění nového sociálního bydlení při renovacích stávajících budov včetně řešení problematiky bydlení pro Romy.

Pro rozvoj bydlení, ale i stavebnictví a stavební výroby je odhad vlivu začlenění prostředků EU obtížný. Rozhodující bude poměr mezi prostředky vyčleněnými pro opravy a rekonstrukce bytových domů, humanizací sídlištních ploch a zajišťováním nového sociálního bydlení formou renovací. Možný objem využitých investic bude také záviset na podílu dotací na celkových uznatelných nákladech akcí, případně na stanovení maximálních limitů. Lze předpokládat nutnost existence strategických rozvojových dokumentů města (Integrované plány rozvoje měst) a také nutnost zastřešit celý projekt jedním subjektem -- městem -- jako příjemcem dotace. Vlastnická roztříštěnost a související riziko nedohody v takovém případě bude zásadní překážkou využití finančních prostředků EU. Vzhledem ke složitosti schvalovacích procedur pro implementaci prováděcích dokumentů lze předpokládat, že v roce 2007 nebudou zahájeny žádné akce.

Určitou nadějí pro rozvoj bydlení je také skutečnost, že v současné době v rámci přípravy IOP pro období 2007 až 2013 jsou opuštěné vojenské areály klasifikovány jako brownfields a skutečnost, že oblast bydlení je považována za podnikatelskou aktivitu, by naopak mohla posloužit případnému rozšíření již běžícího nástroje MMR Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití, který však není v současnosti zacílen na bytovou výstavbu, ale pouze na doplnění územních plánů a rozvoj infrastruktury pro podnikání. Tento nástroj byl k dispozici již v roce 2004 a z důvodu nezařazení vojenských areálu mezi území typu brownfields byl pro domnělou neslučitelnost s komunitárním právem EU zastaven. Původně bylo možno rekonstruovat bývalé vojenské objekty také na nájemní byty ve dvacetiletém vlastnictví obcí. Na druhé straně lze zvážit úplné zrušení této formy podpory v případně schválení návrhu aktivit agentury CzechInvest pro následující plánovací období.

Hodnocení jednotlivých forem podpory bydlení v ČR z pohledu přínosu pro stavebnictví a efektivity pro rozvoj bydlení (kladné body 0--5).
Forma podpory Přínos pro rozvoj stavebnictví Efektivita
Příspěvek na bydlení 1 2
Hypoteční úvěry 5 5
Stavební spoření 4 2
Program Panel 5 5
Podpora výstavby podporovaných bytů 3 3
Podpora regenerace panelových sídlišť (plochy) 2 3
Podpora oprav domovních olověných rozvodů vody 2 2
Podpora výstavby technické infrastruktury 4 5
Dotace na opravy 3 4
Podpora družstevní bytové výstavby 0 0
Dotace na výstavbu nájemních bytů 4 4
Dotace obcím na opravy a modernizace 3 4
Úvěr 150 1 1
Úvěr 200 3 3
Úvěr 300 3 3
Finanční prostředky EU (odhad) 2--4 2--4

V nejbližší době bude mít SRBF k dispozici strukturovaný přehled rozmístění nové bytové výstavby v obcích ČR v letech 1997 až 2006. Výsledky již nyní však ukazují na řadu negativních jevů, na pozastavení bytové výstavby v marginalizovaných územích, výrazné územní disproporce při výstavbě bytových domů a také na dílčí zkreslení celkové situace díky prudkému nárůstu druhého (rekreačního) bydlení v posledních pěti letech. V souvislosti s tím, je také otázkou, zda již nenastala příhodná doba pro zrušení patnáctiletého osvobození u daně z nemovitosti v případě nové bytové výstavby.

SRBF si uvědomuje, že řada doporučujících návrhů není pouze v kompetenci MMR, ale také jiných resortů, domníváme se však, že v souladu s platným Programovým prohlášením vlády, je při tvorbě nové strategie v oblasti bytové politiky spolupráce resortů nezbytná.

RNDr. Jiří Klíma, ředitel úseku regionálního rozvoje a bydlení, ÚRS PRAHA, a. s.

TOPlist
TOPlist