K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zadluženost obcí roste

(Jejich ekonomické zdraví se však mírně zlepšuje)

Datum: 10. 1. 2007, zdroj: OF 5/2006, rubrika: Ekonomika

Stále rostoucí státní dluh je varující a jeho vývoj volá po urychlení reformy veřejných financí. Jedním z ukazatelů stavu ekonomiky ČR je nepochybně také finanční úroveň municipální sféry. Přestože celková zadluženost obcí stoupá, ekonomicka jednotlivých obcí se dokonce mírně zlepšuje.

Vyplývá to z analýzy společnosti CCB-Czech Credit Bureau, a. s., která dlouhodobě hodnotí ekonomický stav všech českých měst a obcí komplexně. Na základě posouzení stavu municipalit v ČR analytici CCB soudí, že obce dokáží reagovat na snížení svých příjmů omezením výdajů. Přestože objem cizích zdrojů (zejména úvěry a obligace) v bilanci municipalit rok od roku roste, a to i v přepočtu na jednoho obyvatele, celková úvěrová kapacita municipální sféry není zdaleka vyčerpána. Je to ovšem závěr, který se týká celkového hospodaření municipalit a samozřejmě neplatí pro všechny jednotlivé obce. Ekonomická situace municipalit však v souhrnu zůstává stabilní.

Společnost CCB využívá pro komplexního hodnocení obcí (iRating) celkem 27 různých finančních a nefinančních ukazatelů. Na jejich základě stanoví stupně rizika hospodaření jednotlivých obcí -- viz tabulka 1. 

Tab. 1: Stupně rizika dle ratingu CCB
Rating Stupně rizika
A Bez rizika
B+ Téměř bez rizika
B Velmi nízké riziko
B- Nízké riziko
C+ Střední riziko
C Vyšší riziko
C- Vysoké riziko

Objektivní analýza

Stoupající zadluženost (viz tab. 2) by proto měla být podnětem k trvalému monitoringu měst a obcí, i když to rozhodně není jediné kriterium. Zdravou obec od problémové rozliší až komplexní hodnocení.

Tab. 2: Vývoj zadluženosti obcí ČR
Rok Zadluženost (mld. Kč)
1993 3,4
1994 14,3
1995 20,3
1996 28,3
1997 34,4
1998 39,0
1999 40,0
2000 41,0
2001 48,3
2002 55,8
2003 70,4
2004 74,8
2005 79,0
2006* 90,0

*) předběžný odhad

Ukazatel dluhové služby, s jehož pomocí stát posuzuje zadluženost obcí, často neodráží skutečný stav jejich hospodaření a případné finanční problémy obcí navíc zpravidla identifikuje se zpožděním.

V roce 2005 bylo ministerstvem financí do bezrizikové skupiny s nulovou hodnotou ukazatele dluhové služby zařazeno celkem 2884 obcí. Rating CCB -- Czech Credit Bureau však 145 z nich řadí do skupiny středně až vysoce rizikových. Naopak téměř polovinu ze 194 obcí, jejichž ukazatel dluhové služby převýšil kritickou hranici 30 procent, vyhodnotil rating společnosti jako obce s nízkým rizikem, i když mnohdy v roce předchozím riziko vysokých splátek signalizoval.

Hodnocení umožňuje obcím objektivně analyzovat své hospodaření, lépe porozumět vlastní finanční situaci a díky tomu také předcházet nadměrnému zadlužování. Rating municipalit využívají při posuzování úvěrových žádostí i některé české banky a podobnou metodiku využívá při žádostech o podporu ze strukturálních fondů vládní agentura Czechinvest. Rozložení ratingu obcí v roce 2005 ukazuje tab. 3. Z tabulky 4 je zase patrná zadluženost obcí podle velikostních kategorií.

Tab. 3: Rozložení ratingu obcí v roce 2005
Rozložení Rating
B 25 %
B- 46 %
C+ 9 %
C 9 %
C- 2 %
A 4 %
B+ 5 %
Tab. 4: Zadluženost obcí podle velikostních kategorií (2005)
Velikostní kategorie obcí Počet obcí v kategorii Počet zadlužených obcí Podíl zadlužených obcí v kategorii (%) Zadluženost (mil. Kč) Podíl na celkové zadluženosti (%)
1--100 557 94 16,9 49,3 0,06
101--200 1 086 312 28,7 292,3 0,3
201--500 2 000 893 44,7 1 686,4 2,1
501--1000 1 293 849 65,7 3 006,5 3,7
1001--2000 671 528 78,7 3 534,4 4,5
2001--5000 368 336 91,3 5 026,8 6,4
5001--10 000 137 133 97,1 4 221,4 5,3
10 001--20 000 68 66 97,1 3 486,3 4,4
20 001--50 000 42 40 95,2 4 773,1 6,0
50 001--100 000 16 14 87,5 3 690,2 5,0
nad 100 000 5 5 100 49 280,6 62,3
Celkem ČR 6 243 3 270 52,4 79 047,2 100

Předcházejme problémům

Monitoringem obcí se tudíž dá předcházet ekonomickým problémům v budoucnosti. Je proto vhodné při tvorbě koncepčních materiálů a dlouhodobějších plánů, ale i při hledání všech finančních zdrojů, vycházet v každé obci i městě z odborného posouzení schopností vlastní ekonomiky. Analýza by se měla opírat o komplexní hodnocení řady ukazatelů. To by si měli představitelé zastupitelstev nyní, po volbách, zvláště připomínat.

Zadluženost obcí v ČR se blíží k částce 100 mld. Kč. Její převážnou část (více než 60 %) tvoří dluhy velkých měst. Téměř polovina obcí nemá žádný dluh a v kritické situaci, kdy byla překročena mezní hodnota zadluženosti se dotýká snad jen desítky obcí. Pro celou soustavu municipalit v České republice tudíž platí, že je ekonomicky stabilní. Nová zastupitelstva by měla tento zdravý trend udržet, přestože zadluženost zřejmě poroste i nadále.

Antonín Eliáš, s využitím materiálů MF ČR a CCB, a. s.

TOPlist
TOPlist