K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Optimalizace výkonu veřejné správy

(Řada analytických materiálů připraví návrhy na řešení)

Datum: 31. 5. 2004, zdroj: OF 2/2004, rubrika: Reforma veřejné správy

Ukončením činností okresních úřadů k 31. prosinci 2002 došlo k dalšímu rozvinutí decentralizačních procesů, což mimo jiné znamenalo převedení velkého rozsahu působností výkonu státní správy na orgány územních samosprávných celků a to buď do samostatné nebo přenesené působnosti.

Převedení působností na samosprávné celky znamenalo zvýšení rozsahu dosud vykonávaných činností a zvýšených nároků na kvalifikaci pracovníků. Finanční příspěvek ze státního rozpočtu na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti je poskytován pro některé obce jako příspěvek na 100 obyvatel, pro jiné v závislosti na počtu převedených funkčních míst. Výpočet funkčních míst pro samosprávné územní celky přitom důsledně respektoval jako určující nezávislý parametr velikost správního obvodu, vyjádřený počtem obyvatel a porovnávaný v rámci celé republiky.

Na základě poznatků získaných ze setkání obcí i krajů, z dozorové činnosti a dalších podnětů lze již v současné době konstatovat, že administrativní zatížení obecních samospráv je vysoké a z dřívějších rozhodnutí vyplynuly i některé rozdíly ve výši finančních prostředků vynakládaných na zajištění výkonu veřejné správy.

Pracovní skupiny

Z uvedených poznatků vyplývá, že ke zlepšení právního a ekonomického prostředí bude potřebné provést revizi správních agend vykonávaných orgány územních samosprávných celků a stanovit odpovídající rozsah finančních prostředků, které jsou určeny na úhradu výkonu veřejné správy.

K tomuto účelu byly již v průběhu loňského roku vytvořeny na ministerstvu vnitra pracovní skupiny, složené ze zástupců obcí a měst, odborníků a pracovníků resortu. Jejich činnost se zaměřila třemi směry:

 1. Pracovní skupina pro "Příspěvek na výkon státní správy" se zabývá metodikou výpočtu příspěvku na přenesený výkon státní správy a zohledněním podrobnějších parametrů při jeho stanovení
 2. Pracovní skupina pro "Analýzu působností orgánů územních samosprávných celků" provádí revizi působností za účelem zjednodušení a zefektivnění odborně garantovaného výkonu veřejné správy pro občana
 3. Pracovní skupina pro "Problematiku malých obcí" se zabývá se komplexním pojetím činnosti obecních samospráv, vytvořením motivačních podmínek k rozvoji meziobecní spolupráce, usiluje o zvýšení míry zainteresovanosti obcí na vytváření podmínek pro podporu hospodářského a sociálního rozvoje.

Mají-li být splněny uvedené záměry, bude nezbytné analyzovat rozsah činnost svěřených orgánům územních samosprávných celků jak v přenesené, tak i v samostatné působnosti.

Finanční náklady

Při analýze rozsahu činnosti územní samosprávy půjde zejména o posouzení finančních nákladů na výkon veřejné správy podle jednotlivých kategorií obcí.

Příspěvek na výkon státní správy je pro jednotlivé úrovně výkonu přenesené působnosti stanoven různě. Jiný systém výpočtu příspěvku platí pro pověřené obce a odlišný způsob platí pro obce s rozšířenou působností. Účelem analýzy tudíž bude zjistit náklady na výkon veřejné správy různých kategorií obcí podle rozsahu vykonávaných působností, tedy obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností. Následně bude provedeno vyhodnocení a vytipovaní problémů včetně návrhů jejich řešení.

Analýza bude vycházet z dotazníkového šetření objemu výdajů a příjmů na výkon veřejné správy za rok 2003. Dále budou zkoumány specifické výdaje obcí, související s výkonem státní správy, které bude prováděno na obcích s pověřeným obecním úřadem, obcích s rozšířenou působností a na vybraných ostatních obcích.

Vzhledem k tomu, že stávající výše příspěvků je často kritizována zástupci územních samosprávných orgánů, je nutné rychlé sjednání nápravy. Z tohoto důvodu se navrhuje zpracovat změny příspěvků do 31. května 2004 tak, aby mohly být zahrnuty ještě do návrhu rozpočtu na rok 2005.

Kompetence samosprávy

Druhý okruh analyzovaných problémů se bude dotýkat působnosti orgánů územních samosprávných celků. Tuto problematiku lze rozdělit v zásadě do dvou bloků.

 1. První blok bude zaměřen na vytipování aktuálních problémů, které vznikají při výkonu působností orgány územních samosprávných celků. Každý problém bude doložen návrhem na řešení s vyčíslením dopadů na veřejné rozpočty. Vzhledem k naléhavosti řešení některých známých otázek bude nutné tuto část analýzy zpracovat do 30. června 2004 a předložit vládě návrh řešení do 31. prosince 2004.
 2. Druhý blok bude obsahovat analýzu všech působností, vykonávaných orgány územních samosprávných celků, s ohledem na nutnost zjednodušení a dosažení větší efektivity výkonu veřejné správy územních samosprávných celků. Analýza bude provedena do 31. prosince 2004.

Program vlády

Následně se provede vyhodnocení analýz a budou předloženy materiály, které budou řešit dále uvedené oblasti:

 1. Vytvoření příznivého právního prostředí pro výkon veřejné správy přesunem působností:
  • z přenesené do samostatné či naopak
  • zrušením působnosti případně vytvořením působnosti nové
  • z jedné úrovně na úroveň jinou (vyšší případně nižší)
 2. Vymezení základních působností všech obcí jak v samostatné tak přenesené působnosti
 3. Vytipování působností, které by bylo možné vykonávat formou meziobecní spolupráce
 4. Navržení vhodných forem meziobecní spolupráce se zaměřením na rozvoj obcí a to zejména venkovského typu.

Jednotlivé materiály řešící problematiku výše uvedených oblastí budou předloženy vládě v průběhu roku 2005 jako samostatné materiály řešící úkoly vyplývající z "Programového prohlášení vlády".

Z materiálů Ministerstva vnitra

TOPlist
TOPlist