K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Finanční správa měst a obcí

(6. celostátní konference SMO k financování územních rozpočtů)

Datum: 4. 12. 2003, zdroj: OF 5/2003, rubrika: Reforma veřejné správy

Počátkem října se uskutečnila již šestá celostátní konference zaměřená na problém financování. Ve vystoupení předsedy Ing. Vlasáka na úvod také zazněly hlavní požadavky obcí a měst zaměřené na oblast jejich financování.

Podstatná část vystoupení předsedy SMO ČR je uvedena v souhrnu v samostatném článku. Po delší době se této konference zúčastnil osobně také ministr financí. Základní myšlenky projevu Bohuslava Sobotky nyní publikujeme s nepatrnými redakčními úpravami.

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí přináší řadu změn zákonů, z nichž většina má své dopady do územních rozpočtů, a to jak na jejich příjmovou, tak výdajovou stránku. V prvé řadě jde o novelu zákona o změně daně z přidané hodnoty, rozpočtů se také dotkne novela zákona o dani z příjmů. Dalším návrhem je novela zákona o spotřebních daních. Všechny změny mají vliv na příjmy i výdaje obecních rozpočtů.

Schválení novely o dani z přidané hodnoty a dani z příjmů má obcím přinést v příštím roce dodatečný příjem v celkové výši 2,2 mld. Kč. Novela zákona o spotřebních daních i novela DPH se ovšem dotkne také výdajů obcí, které jsou významným spotřebitelem prací a služeb. Nelze popřít, že přeřazení některých služeb do zvýšené sazby DPH i růst spotřební daně z paliv a maziv bude mít vliv na zvýšení výdajů. Projeví se to také ve výdajích krajů i státního rozpočtu. Reforma veřejných financí zohledňuje v objemech navrhovaných příjmů a výdajů státního rozpočtu všechny navrhované změny, jejichž účinnost je stanovena na 1. leden 2004.

Valorizace příspěvku

U rozpočtů obcí v příštím roce nedochází k žádným změnám ve struktuře státního rozpočtu včetně jednotlivých dotačních titulů. Součástí vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí je i nadále příspěvek na výkon státní správy, dotace na ústavy sociální péče, domovy důchodců, příspěvek na školství, dotace na vybraná zdravotnická zařízení, dotace na dávky sociální péče a dotace na výkon zakladatelských funkcí.

Obce s rozšířenou působností budou nadále příjemcem příspěvku na výkon státní správy. Vzhledem k rostoucí náročnosti na výkon státní správy v přenesené působnosti vláda navrhuje v návrhu státního rozpočtu pětiprocentní valorizaci tohoto příspěvku. Pro obce se jedná o navýšení v úhrnu o částku 418 mil. Kč.

Návrh rozpočtu zároveň navrhuje navýšení příspěvku na žáka základní a mateřské školy na 1221 korun, tj. na úroveň roku 2000. Rovněž dochází k navýšení příspěvku na jedno lůžko v ústavech sociální péče a v domovech důchodců o 5,5 % proti roku 2003. Provedená navýšení pravděpodobně nebudou dostatečná, uvážíme-li všechny vlivy navrhovaných daňových změn. Je však nutno vidět, že návrh rozpočtu je striktně úsporný, snaží se dosáhnout snížení deficitu státního rozpočtu. Navýšení příspěvků je snahou vlády kompenzovat obcím a městům určité dopady do výdajové stránky jejich rozpočtů.

Rozpočtové určení daní

Návrh RUD, který je nyní projednáván ve sněmovně se týká rozpočtového určení výnosů daní pro kraje. Obcí se dotýká pouze zprostředkovaně. Pro obce dosud není připravena žádná novela, to však neznamená, že se o těchto otázkách nediskutuje. Diskuse se vede v souvislosti s motivačními prvky stávajícího systému. V roce 2002 obce získaly do svých rozpočtů příjem z motivačních prvků ve výši 7,1 miliardy, meziročně to bylo zvýšení o téměř 2 miliardy. Na tomto nárůstu se 74 % podílel nový motivační prvek, daný 1,5 % podílem na výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.

Analýza prokázala, že v roce 2002 došlo u malých obcí oproti roku 2001 k poklesu výnosu z motivace dané 30 % podílem v výnosu daně z příjmu fyzických osob z podnikání. Pokles je kompenzován u obcí v kategorii do 100 obyvatel výnosem z motivační složky. Obdobná je i situace u obcí do 200 obyvatel. U ostatních kategorií již nedochází k situaci, že by byl výnos z motivace navzájem kompenzován, ale dochází k jednoznačnému nárůstu výnosu z obou motivačních prvků.

Existují dvě možnosti posílení motivační složky výnosů z daní z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. První je zvýšení této motivace na úkor daňových příjmů státního rozpočtu. To je v současné době s ohledem na vážnou situaci ve státním rozpočtu vyloučeno. Další možností tedy je posílit motivační prvek v rámci stávajícího systému na úkor snížení procenta sdílených daní obcí. Po provedených propočtech se ukázalo, že by na tomto principu ztratilo finanční zdroje 69 % obcí, a to zejména obce v kategorii od 300 do 1500 obyvatel. Dalším zvyšováním tohoto motivačního podílu na úkor procenta účasti obcí na sdílených daních se tato ztráta u uvedené kategorie obcí bude dále prohlubovat.

Ministerstvo financí se nebrání tomu, aby byl systém rozpočtového určení daní pro obce novelizován. Domníváme se ovšem, že pro objektivní hodnocení je nutný ještě alespoň jeden rok. Dalším argumentem pro odložení je fakt, že není stále definitivní systém financování krajů.

Nutnost komunikace

Je třeba stanovit jasný harmonogram zvyšování podílu daňových příjmů krajů a snižování objemu jejich příjmů z dotací státního rozpočtu. Současně by měla pokračovat analýza možností posílení motivačního prvku příjmové části rozpočtů obcí. Vhodným obdobím pro diskusi bude rok 2004, aby se mohly připravit v roce 2005 legislativní změny, které by mohly platit od 1. ledna 2006. Dodržíme-li tento harmonogram a budou-li všechna opatření provázána, dokážeme najít vhodný systém motivačního určení daní, aniž by došlo k rozkolísání systému financování územních rozpočtů.

Navrhujeme, aby byl vytvořen vládní výbor pro veřejné finance, který by se stal platformou pro diskusi zástupců jednotlivých segmentů veřejných financí v ČR -- zástupců měst a obcí, zástupců krajů i ministerstva financí. Naším cílem není zasahovat do hospodaření obcí a krajů, ale chceme si vyměňovat informace a přispívat k určité koordinaci rozpočtové politiky. Předpokládáme, že do výboru budou delegováni zástupci Svazu měst a obcí.

TOPlist
TOPlist