K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Daň z nemovitostí

(Výnos daně by měl zvýšit příjmy obcí)

Datum: 30. 9. 2003, zdroj: OF 4/2003, rubrika: Reforma veřejné správy

V současné době se připravuje zcela nový zákon o dani z nemovitostí, který by měl od zdaňovacího období roku 2005 nahradit platnou právní úpravu daně z nemovitostí, jež byla zavedena 1. ledna 1993 zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.

Navrhované znění zákona o dani z nemovitostí lze jen přivítat. Výnos daně v roce 2002 činil 4580 mil. Kč, z toho výnos daně z pozemků byl 1900 mil. Kč a výnos daně ze staveb 2680 mil. Kč. Od zdaňovacího období roku 1993 nedošlo ke změnám sazeb daně, přičemž index spotřebitelských cen mezi rokem 1992 a rokem 2002 činí 2,142.

Daň z nemovitostí je v plném rozsahu příjmem rozpočtu obcí. Vybírané částky jsou v mnoha případech tak nízké, že se nelze divit, že již byly předloženy návrhy na zrušení daně z nemovitostí. Nové znění zákona se snaží postupně transformovat daň z nemovitostí tak, aby základ daně odrážel hodnotu nemovitostí.

Daň z nemovitostí, více než kterákoliv jiná daň, zdůrazňuje vazbu mezi obcí a poplatníkem daně. Vlastník nemovitosti, který v obci bydlí, odvádí obci daň a nejvýrazněji tak splňuje pro obce tolik potřebnou vazbu mezi poplatníkem a příjemcem daně. Pohyb vlastnických práv k jednotlivým nemovitostem není obtížné sledovat, navíc se s tímto vlastnickým právem zachází nanejvýš obezřetně.

Význam daně

Z uvedených důvodů nehrozí, že by se opakovala situace známá u daně z příjmů fyzických osob--podnikatelů, kteří mnohdy jen změnou adresy směřovali výnos z této daně jiné obci. U daně z nemovitostí je takovéto účelové jednání téměř nemožné. Navíc vlastníci nemovitostí mají většinou zájem na rozvoji obce, ve které se jejich nemovitost nachází. Jedním z průvodních jevů rozvoje obce je totiž větší poptávka po nemovitostech a tedy nárůst hodnoty majetku vlastníka nemovitosti.

Vlastník nemovitostí, pokud platí odpovídající daně, má tendenci se zajímat o osud těchto peněz, zvláště bude-li daň z pozemků vysoká. Uvedené prvky výrazně odlišují daň z nemovitostí od jiných daňových příjmů obcí (vyjma příjmů z místních poplatků). Proto by do budoucna měl být význam daně z nemovitostí, jakožto výlučného daňového příjmu obcí, ještě zvyšován.

Podle návrhu nového zákona o dani nemovitostí je daň z nemovitostí tvořena daní z pozemků a daní ze staveb. U daně ze staveb nedochází k zásadním změnám. O to více je zajímavý navrhovaný systém daně z pozemků.

Základem hodnota pozemku

Podle návrhu zákona by měla být základem daně hodnota nemovitosti u pozemků. U zemědělských pozemků nezahrnutých do současně zastavěných pozemků obce bude základ daně odvozen z cen přiřazených k bonitovaným půdně ekologickým jednotkám vedených v katastru nemovitostí. U pozemků hospodářských lesů by měl základ daně vycházet z ceny za 1 m2 uvedené ve vyhlášce Ministerstva financí č. 279/1997Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997Sb., o oceňování majetku. Ministerstvo financí předpokládá, že tímto způsobem dojde ke snížení výnosu daně u zemědělských pozemků ze současných 1 530 mil. Kč na cca 800 mil. Kč.

Základem daně u pozemků v současně zastavěných územích obce a u pozemků ostatních ploch je daňová hodnota pozemku zjištěná vynásobením výměry pozemku v m2 částkou v Kč za 1 m2 pozemku, stanovenou v mapě hodnotových zón, pokud obec nestanoví jinak. Mapu hodnotových zón pozemků obce by měly tvořit údaje o hodnotě pozemků na území obce vycházející z obvyklých cen pozemků v obci. Součástí mapy hodnotových zón budou soubory parcel pozemků v zastavěném území obce s přiřazenou částkou v Kč za 1 m2 k jednotlivému souboru parcel. V souboru pozemků budou zahrnuty pozemky, které mají stejné nebo obdobné kvalitativní vlastnosti. Soubory parcel pozemků bude obec povinna sestavit i v případě, že nezpracuje mapu hodnotových zón. Tento systém má umožnit především malým obcím, u kterých je předpoklad minimálního rozpětí hodnot pozemků, zpracovat jednoduchým způsobem podklad pro stanovení základu daně.

Rozhodování obce

O vypracování hodnotových zón pozemků bude rozhodovat obec v rámci samostatné působnosti. Hodnotu pozemků, která bude zapracována do této mapy, má stanovit výhradně obec na základě všech dostupných údajů, které má k dispozici. To bude v praxi do určité míry problematické, protože by se mělo vycházet z "obvyklých cen" pozemků v obci.

Obvyklou cenu definuje zákon o oceňování majetku (§ 2), cena obvyklá tedy není definována v návrhu zákona o dani z nemovitostí! Obvyklou cenou se tak rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností. Pokud obec nestanoví hodnotu pozemků ostatních ploch a pozemků zastavěných ploch a nádvoří, které nebudou zahrnuty v zastavěných územích obce, bude činit hodnota těchto pozemků pouze 50 % nejnižší hodnoty pozemku stanoveného pro zastavěné území obce.

Jednu sazbu daně z pozemků stanoví obec v rámci samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou v rozmezí od 0,05 % do 0,5 %. Sazba se bude stanovovat jednotně pro všechny pozemky na území obce. Takto stanovenou sazbu bude lze změnit pouze pro nové zdaňovací období.

Nároky na zastupitele

Nově navrhovaný hodnotový systém u daně z pozemků rozumným způsobem zatíží pozemky podle jejich hodnoty v daném místě. To bude znamenat zvýšenou daňovou zátěž pro vlastníky lukrativních pozemků. Místa s nižší hodnotou pozemků mohou naopak motivovat k přesunu podnikatelských aktivit do méně lukrativních lokalit.

Význam nově koncipované daně z pozemků by měl být pro obce nemalý. Například u pozemku o velikosti 1500 m2, kdy podle mapy hodnotových zón bude přiřazena částka 1000 Kč za 1 m2, činil by výnos z daně z pozemků, v závislosti na výši sazby stanovené obecně závaznou vyhláškou 750--7500 Kč.

Bezprostřední a na nemovitost vázaná spoluúčast na financování obce povede ke zvýšenému zájmu voličů o dění v jejich obci. Budou kladeny vysoké nároky na zastupitele, aby jednotlivé výdaje obce byly řádně odůvodněny, zvláště pokud by chtělo zastupitelstvo sahat do kapes svých obyvatel--vlastníků pozemků příliš hluboko. Úzká vazba mezi obcí a peněženkou obyvatel obce je více než žádoucí.

Mgr. Lukáš Váňa, Svaz měst a obcí ČR

TOPlist
TOPlist