K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nastávající problémy reformy

(Sjednocení správních obvodů a postavení malých obcí)

Datum: 23. 5. 2003, zdroj: OF 2/2003, rubrika: Reforma veřejné správy

Reforma veřejné správy představuje širokou škálu problémů, které se dotýkají s různou intenzitou obcí, krajů i ústředních orgánů. Její časové rozdělení na jednotlivé fáze zdaleka neznamená, že započetím nové etapy skončily problémy té předcházející.

Počátek letošního roku je ve znamení realizace druhé fáze reformy, kdy skončila činnost okresních úřadů a jejich působnost zabezpečují převážně obce s rozšířenou působností. Část činností však přešla na kraje a na některé ústřední orgány. Po období příprav, zejména legislativních a organizačních nastává nyní doba, ve které obce s rozšířenou působností zabezpečují své nové úkoly. Přitom vzniká mnoho problémů, které se však průběžně řeší.

Vedle toho doznívá stále nedořešený problém první fáze reformy, která souvisí s ustavením a fungováním krajů. Především stále není odpovídajícím způsobem vyřešeno jejich financování. Zejména vlastní příjmy krajů, jejich daňová složka neodpovídá významu a postavení vyšších územních samosprávných celků. Zákon o rozpočtovém určení daní, který by měl tyto otázky definitivně řešit od 1. 1. 2004 bude pravděpodobně opět jen krátkodobým provizoriem a k zásadnímu dořešení všech otázek financování krajů dojde pravděpodobně až v roce 2005 v souvislosti s reformou veřejných financí.

Obce s rozšířenou působností

"Změny ve veřejné správě, které nastaly v minulých týdnech jsou velmi výrazné. Zásadním způsobem mění celý systém územní organizace veřejné správy. Jsou to přitom změny, které nevznikly nařízením shora, ale které byly vyvolány a upřesněny konkrétními požadavky obcí. Především je nutno ocenit, že tyto změny v žádném případě nevedly ke zhroucení státní správy v území a nenastaly žádné chmurné vize, které někdy zaznívaly. Je nutno za tento výsledek poděkovat všem, kteří se o to zasloužili." To jsou slova, která vyslovil náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy RNDr. Josef Postránecký na Dnech malých obcí v Brně.

Pouze 42 obcí s rozšířenou působností využilo institutu veřejnosprávní smlouvy, kdy některá ze sousedních obcí pro ně zabezpečuje výkon státní správy v některé oblasti. Je to důsledek určité personální nebo materiální nepřipravenosti některých obcí a zpravidla po určitém čase budou tyto obce vykonávat svěřenou působnost v plném rozsahu.

Určitý problém vzniká v případech, kdy do obvodu obcí s rozšířenou působností přešly některé obce z území sousedního okresu. "Tyto případy v celé České republice se týkají asi 150 obcí a související otázky chceme řešit v nejbližší době. Je připraven materiál do vlády, který se uvedenou problematikou zabývá", řekl dále náměstek Postránecký.

Správní obvody

Činnost okresních úřadů byla sice ukončena, ale okres jako územní jednotka zůstal zachován. Územím okresů má řada specializovaných územních orgánů státní správy vymezenou svoji územní působnost (např. katastrální úřady, úřady práce, okresní správa sociálního zabezpečení aj.). Vytváření správních obvodů obcí s rozšířenou působností však vycházelo především z přirozených spádových poměrů v území a nebylo tak omezeno okresními hranicemi.

Výsledkem je stav, kdy správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou skladebné (totožné) jak s územím okresů, tak se správními obvody specializovaných územních orgánů státní správy, jejichž územní působnost vychází z území okresů (např. okresní správa sociálního zabezpečení funguje v hranicích stávajících okresů, ale výplata sociálních dávek bude probíhat na obcích s rozšířenou působností).

Do budoucna je potřeba tento nesoulad odstranit, přičemž je nutné vycházet z toho, že správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou základními správními obvody v území, kterým se budou územní obvody specializovaných orgánů státní správy a území okresů přizpůsobovat. Požadavek skladebnosti přichází přímo z území od občanů, kterým se oprávněně jeví stávající systém veřejné správy složitý.

Sladění územní působnosti specializovaných územních orgánů státní správy a území okresů se správními obvody obcí s rozšířenou působností se navrhuje provést v horizontu dvou let.

Pozn. red.: Tyto teze již vláda schválila na svém zasedání koncem března a na základě analýzy rezortů má být první návrh řešení připraven do 30. září 2003.

Sdružování obcí

Řešení problematiky venkovských obcí bude obsahem další fáze reformy veřejné správy. Je to v souladu s programovým prohlášením vlády, která se zavazuje zajistit zlepšení právních a ekonomických podmínek fungování venkovských tj. převážně malých obcí.

Jednou z možností je sdružování venkovských obcí do podoby mikroregionů. Stát by měl vytvořit právní podmínky pro jejich práci, např. daňové výhody, dotační programy apod. Obce samotné by si měly uvědomit výhodnost takové vzájemné spolupráce, která by jim přinesla vyšší ekonomický profit než individuální působení.

Zákon o obcích sice jejich sdružování umožňuje, ale neřeší uvedené zvýhodnění. Proto se uvažuje o zahájení prací na zákoně o sdružování obcí, který by ve všech souvislostech zvýhodnil společnou činnost obcí při zachování stávající venkovské sítě obcí, které se starají o více než 80 % území naší republiky.

V některých státech se uplatňuje i další přístup -- vytváření společných obecních úřadů, které se starají o státní správu a zabezpečují servis pro volené orgány obcí.

Rozhodně se nebude podporovat cesta administrativního řešení, které také v některých zemích bylo použito (Německo, skandinávské země). Stanovil se maximální počet obyvatel obce a termín vytvoření takových celků. Tento technokratický přístup Ministerstvo vnitra odmítá, stejně jako ekonomický tlak na slučování obcí cestou snižování jejich příjmů.

"Chceme podporovat demokratické principy rozvoje malých obcí na takových základech, které umožní tuto síť zachovat", řekl doslova náměstek Postránecký.

Uvážlivý postup

Představitelé malých obcí zastávají stanovisko, že jakékoliv materiály, které se budou dotýkat uvedené problematiky, je třeba řešit v úzké součinnosti, ve spolupráci a za účasti zástupců venkovských obcí. Zkušenosti obcí obecně lze shrnout do závěru, že dosud při projednávání všech zásadních změn byli zpravidla vždy postaveni před hotovou věc a mnohdy ostrou kritikou a připomínkami museli obhajovat zájmy samosprávy. Takový postup se obcím příčí. Řešení uvedených otázek je velmi citlivé. Proto je nutno postupovat uvážlivě, na základě objektivních analýz a po vyslechnutí a posouzení všech názorů a návrhů.

Uvedený text je redakčním zpracováním názorů, které zazněly na Dnu malých obcí v Brně dne 2. března 2003.

TOPlist
TOPlist