K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Doporučení Rady Evropy k zadluženosti místních společenství

Datum: 12. 6. 2002, zdroj: OF 2/2002, rubrika: Ekonomika

Výbor ministrů Rady Evropy se problematikou rozpočtových deficitů a otázkami zadluženosti místních společenství zabýval již v roce 1996. Bylo přijato doporučení členským státům o opatřeních, která mají být učiněna za účelem zamezování vyšší zadluženosti ohrožující finanční situaci místních společenství.

Doporučení vychází z přesvědčení, že jednou z cest dosažení ekonomického a sociálního rozvoje je přijmout jednotný postup v právní a správní oblasti. Evropská charta místní samosprávy pro tuto oblast stanoví, že "Místní společenství mají v souladu s národní hospodářskou politikou nárok na přiměřené vlastní finanční prostředky, kterými mohou volně disponovat v rámci svých pravomocí."

Státy by měly při přijímání opatření uvážit, nakolik je účinné omezovat výši krátkodobých úvěrů splatných během jednoho roku. Dále by měly zvažovat, že celková výše všech úvěrů, které mohou být poskytnuty místním a regionálním orgánům má být limitována jen jako část celkového programu na snižování veřejných výdajů.

Rostoucí role obcí

Připomíná se, že úvěry ve veřejném sektoru zvyšují dlouhodobě daňovou zátěž a vyšší zadluženost může vést k nepřijatelnému snížení rozpočtu, který má zabezpečovat veřejné služby. Přitom v mnohých evropských zemích celkový finanční tlak již dosáhl úrovně považované za mez únosnosti.

Zdůrazňuje se, že místní společenství ohrožená riziky jsou někdy nucena pod tlakem bank souhlasit s podmínkami úvěrů, které omezují jejich volnost v oblasti řízení a správy a mohou vést k nadměrné finanční zátěži.

Místní samosprávné orgány nesmí dopustit financování jejich kapitálových výdajů pomocí jakýchkoliv finančních nástrojů, které jsou více nebo méně spekulativní povahy. Je to kvůli potencionálním rizikům, která hrozí a jsou v konfliktu s veřejným zájmem.

V současnosti je patrná rostoucí úloha obcí, měst a regionů v národním hospodářství. Zvyšuje se jejich zapojení do podpory místního rozvoje, zvláště během nepříznivých období hospodářského cyklu, který nevyhnutelně přináší vážná rizika. Z toho plyne někdy přehnaná soutěživost mezi územními jednotkami, které se snaží zvyšovat svoji hospodářskou přitažlivost, aniž by bylo vždy přihlíženo k návratnosti takových výdajů. Sledovat by se měl i rozsah závazků samospráv v rámci podpory podniků, ve kterých mají účast.

Preventivní pravidla

Stanovení preventivních pravidel k zamezení zadluženosti je také v zájmu zachovávání principu subsidiarity. Zadluženost může ohrožovat finanční autonomii místních společenství a také žádoucí vyhlídky udržitelného rozvoje.

Proto Výbor ministů Rady Evropy doporučuje, aby vlády členských států vytvořily ve spolupráci s místními společenstvími podle směrnic daných přílohou tohoto doporučení, rámec, který bude odpovídat možnostem zamezování vyšší zadluženosti.

Směrnice o opatřeních, která mají být učiněna za účelem zamezování vyšší zadluženosti ohrožující finanční situaci místních společenství

Doslovný překlad Směrnice k Doporučení č. R(96)3 (schváleno Výborem ministrů dne 15. února 1996 na 558. zasedání zástupců ministrů)

 1. Členské státy mají s cílem pomoci místním společenstvím zlepšit kontrolu nad jejich úrovní zadluženosti vytvořit nezbytné pokyny a směrnice, aby se předcházelo situacím, kdy se zvyšuje kritický limit zadluženosti.

 2. Státy mohou zavést ukazatele a zajišťovat pravidelné národní údaje, které umožní místním a regionálním samosprávám udržovat snadnějším způsobem normální míru zadluženosti, aniž by byla narušena účinnost nebo autonomie při provádění jejich činnosti.

  Ukazatele mohou zahrnovat například údaje, týkající se:

  • poměru zadluženosti k běžnému kapitálu;
  • poměru zadluženosti k vlastním zdrojům;
  • celkové sumy úvěrů, které jsou místní orgány schopné zabezpečovat;
  • maximálních závazků, které může místní orgán samosprávy nabídnout jednotlivému poskytovateli úvěru nebo na jednotlivou operaci.

   

 3. V členských státech, které vytvořily omezení pro celkové veřejné zadlužení (např.členské státy Evropské unie, které se chtějí účastnit měnové unie souhlasily s tím, že jejich veřejný dluh nepřekročí 60 % HDP), mají odpovědné orgány stanovit, jaké budou účinky z toho vyplývající na maximální míru zadluženosti místních orgánů samosprávy.

 4. Splácení úvěrových částek nemá být obvykle vázáno na indexy s výjimkou specifických situací v tranzitních ekonomikách, kde je taková vázanost na indexy jediným možným způsobem dosažení dlouhodobých úvěrů pro financování kapitálových výdajů.

 5. Kompetentní orgány mají jasně stanovit, jaké následky v případě insolventnosti místní orgány samosprávy ponesou.

 6. Jestliže se ukáže jako součást národní měnové politiky nezbytným stanovit limity na výši krátkodobých úvěrů (kratších než jeden rok) uzavřených místními orgány samosprávy, stropy mohou být stanoveny buď v poměru k celkovému dluhu orgánů místní samosprávy nebo v poměru k jejich celkovým běžným rozpočtům; stát má učinit všechna nezbytná opatření k zajištění toho, že tato zadluženost nebude způsobena nedodržením termínů pro transfery finančních prostředků místním samosprávám, zvláště v případech, kdy orgány místní samosprávy musí odevzdávat svoje hotovostní přebytky centrálnímu orgánu.

 7. Přístup místní samosprávy k "finančním derivátům", které nepředstavují přesně dané převody, ale odpovídají dalšímu prodeji nebo nákupu s cenou stanovenou na začátku, mají být podřízeny přísné regulaci z důvodů závažných finančních rizik, které takovéto transakce mohou představovat pro daňového poplatníka, a také z toho důvodu, že role místní samosprávy nespočívá v její účasti na finančních spekulacích.

 8. Jakýkoliv finanční závazek a záruka jakéhokoliv druhu spojená se smíšenými podniky, osobami nebo sdruženími, ve kterých mají místní samosprávy účast a který by mohl představovat finanční náklady mimo rozpočet, má být popsán v oddělené zprávě připojené k rozpočtovým dokumentům; rovněž má být připojeno prohlášení o nezaplaceném dluhu na základě uzavřených úvěrů místními samosprávami a splátkový kalendář.

- mw -

TOPlist
TOPlist