K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Podpora bydlení pro mladé

(MMR připravuje nové nástroje v oblasti podpory bydlení)

Datum: 4. 2. 2002, zdroj: OF 5/2001, rubrika: Bydlení a stavby

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době připravuje nařízení vlády, která vymezí podmínky poskytování veřejných finančních prostředků na podporu bydlení mladých osob. Cílem navrhovaných podpůrných nástrojů je zvýšení dostupnosti bydlení pro mladé lidi a usnadnění jejich vstupu na trh s byty. Jde o to, umožnit mladým lidem osamostatnit se, pořídit si vlastní bydlení, případně zlepšit kvalitu svého stávajícího bydlení

Podpora bude realizována jednak formou nízkoúročeného úvěru na výstavbu a pořízení nového vlastnického a družstevního bydlení od jehož kolaudace uplynuly maximálně 2 roky, a jednak formou úrokové dotace k hypotečnímu úvěru na pořízení staršího vlastnického bydlení, které bylo kolaudováno minimálně před dvěma lety.

Nízkoúročený úvěr bude poskytován z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, úroková dotace k hypotečnímu úvěru na pořízení staršího vlastnického bydlení bude poskytována z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.

Základní podmínky

jsou pro oba nástroje společné. Žadateli nesmí být více než 35 let a v případě, že žadateli budou manželé, nesmí tuto věkovou hranici překročit ani jeden z nich. Podpora může být poskytnuta fyzické osobě pouze jednou za život, a na pořízení jednoho bytu není možné použít souběžně dvě stejné podpory (tzn., že v případě, kdy si budou bydlení pořizovat nesezdaní partneři, může podporu v podobě nízkoúročeného úvěru či úrokové dotace k hypotečnímu úvěru využít jen jeden z nich).

Nízkoúročený úvěr, který bude poskytován maximálně do výše 200 tis. Kč, bude úročen 3 %, přičemž doba splatnosti bude činit 10 let. Navrhuje se omezení velikosti pořizovaného bytu, a to ve výši 80 m2 v případě bytu v bytovém nebo rodinném domě a 120 m2 v případě pořizování rodinného domu s jedním bytem. Na nízkoúročený úvěr nebude právní nárok; žadatelé budou uspokojováni podle časového podání žádosti a podle výše prostředků, které bude mít Státní fond rozvoje bydlení na tyto účely k dispozici. Nízkoúročený úvěr bude možno kombinovat s úrokovou dotací k hypotečnímu úvěru na pořízení nového bytu, která je době poskytována z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.

Úroková dotace k hypotečnímu úvěru na pořízení staršího bytu do vlastnictví se navrhuje ve výši 3 procentních bodů s dobou poskytování nejdéle do 10 let. Podpora bude poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, jehož maximální výše bude omezena. Úroková dotace k hypotečnímu úvěru na pořízení staršího bytu do vlastnictví bude nároková, tzn. bude poskytnuta každému žadateli, který splní stanovené podmínky -- obdobně jako u již poskytované úrokové dotace k hypotečnímu úvěru na novou výstavbu.

Realizace obou podpůrných opatření se očekává od roku 2002. Předmětem řešení je v současné době ještě podpora pořízení starších družstevních bytů, na kterou nelze poskytnout nízkoúročený úvěr z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ani není možné využít hypoteční úvěr, neboť se nejedná o investici do nemovitosti

Program výstavby podporovaných bytů

Cílem tohoto připravovaného Programu je rozšíření nabídky obecních nájemních bytů pro osoby, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení nejen příjmově, ale také z dalších důvodů. Například zdravotní stav, či věk a z něj plynoucí zdravotní a sociální důsledky, ale také nepříznivé životní okolnosti znemožňující daným osobám zajistit si adekvátní bydlení. Takto poskytovaná pomoc má vedle zajištění adekvátního bydlení, i funkci preventivní, neboť brání vzniku sociálního vyloučení.

Cílová skupina osob je velmi diferencovaná. Základní rozdíly mezi osobami a jejich potřebami vymezují čtyři základní typy podporovaných bytů (samostatné dotační tituly).

Upravitelné byty

Pod pojmem upravitelný byt se rozumí byt, který je určen k uspokojování bytových potřeb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a který splňuje základní stavebně technické požadavky uvedené v Programu. Upravitelný byt, u něhož se předpokládá nižší pořizovací cena, je bytem připraveným pro další doplnění zařizovacími předměty či kompenzačními pomůckami podle konkrétního postižení a individuálních potřeb nájemce.

Chráněné byty

Pod pojmem chráněný byt se rozumí byt v domě zvláštního určení užívaný právem nájmu, který je určen k uspokojování bytových potřeb osob se sníženou soběstačností, jejíž příčinou je zdravotní stav či pokročilý věk. V těchto bytech jsou poskytovány služby sociální péče (podle § 73 zákona č. 100/1988). Stavebně-technické uspořádání chráněného bytu musí splňovat technické požadavky upravitelného bytu. Obec musí uzavřít smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb o jejich poskytování.

Byty na půl cesty

Pod pojmem byt na půl cesty se rozumí byt užívaný právem podnájmu v domě zvláštního určení, který je určen k uspokojování bytových potřeb osob vyžadujících zvláštní potřeby v oblasti bydlení, ve kterém jsou poskytovány služby sociální péče. Za tyto osoby se považují zejména osoby nalézající se v nepříznivé sociální situaci zapříčiněné konfliktním způsobem života nebo rizikovým prostředím, ve kterém žijí, případně absencí rodinného zázemí (např. děti odcházející z dětských domovů, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby v posledním stupni azylového řízení).

Nájemní smlouvu k bytu na půl cesty lze uzavřít pouze s poskytovatelem sociálních služeb.

Vstupní byty

Pod pojmem vstupní byt se rozumí nájemní byt, který je určen k uspokojování bytových potřeb osob znevýhodněných v přístupu k bydlení z důvodu svého sociálního postavení. Oprávněná osoba nesmí mít uzavřenou nájemní smlouvu, ani byt ve vlastnictví, ani jiný užívací titul a není schopna si obstarat bydlení. Kromě toho musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek: (1) patří do kategorie lidí obtížně umístitelných na trhu práce, (2) má statut uprchlíka (3) prokázala schopnost samostatného vedení domácnosti např. v bytě na půl cesty nebo v azylovém zařízení.

Nájemní smlouvu ke vstupnímu bytu uzavírá obec pouze s oprávněnou osobou, a to na dobu určitou, nejdéle však na dva roky.

-av-

TOPlist
TOPlist