K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Plány odpadového hospodářství

(Závažné rozpory nové právní úpravy)

Datum: 31. 1. 2002, zdroj: OF 5/2001, rubrika: Regiony

Dne 1. ledna 2002 nabývá účinnosti nový zákon o odpadech (zákon č.185/2001 Sb.). Mezi řadou změn přináší i tzv. plány odpadového hospodářství, které budou zpracovávat Ministerstvo životního prostředí, kraje a původci odpadů, kteří ročně produkují více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Za původce odpadů pokládá zákon i obec, a to v případě odpadu komunálního.

Plány odpadového hospodářství se mají vytvářet podmínky pro předcházení vzniku odpadů a zpracovávají se s cílem nakládat se vzniklými odpady podle režimu, který nový zákon stanoví. Nemají být jen doporučujícími dokumenty, ale závaznými akty. Budou obsahovat závazné a směrné části řešení.

Závazná část plánů

Závazné části plánů odpadového hospodářství mají podle zákona vytvářet jakousi hierarchii. Plán odpadového hospodářství kraje má být v souladu s plánem ČR a plán odpadového hospodářství původce odpadů (tedy též plán obce) má být v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje. Závazné části plánu odpadového hospodářství ČR i kraje mají být závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství (§ 42, 43).

Součástí závazné části řešení plánu odpadového hospodářství ČR mají být mj. opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, a zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady. Součástí závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje mají být mimo jiné zásady pro nakládání s komunálními odpady a nebezpečnými odpady a zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady.

Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství ČR má být po schválení vládou vyhlašována ve Sbírce zákonů formou sdělení. Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství kraje má být vyhlašována jako obecně závazná vyhláška kraje.

Problémy právní úpravy

Popsaná právní úprava však není zcela bez problémů pokud jde o vzájemné vztahy plánů odpadového hospodářství. Samostatná působnost obce (§ 17 a 44) se překrývá se samostatnou působností kraje podle § 43. Součástí plánu odpadového hospodářství kraje mají být mj. i zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady (např. také skládky nebo spalovny). Povinnosti obce upravuje zákon v § 16 a 17. Není proto jasné, jaké další "zásady pro nakládání s komunálními odpady" by plán odpadového hospodářství kraje měl obsahovat, aby do samostatné působnosti obce nezasahoval. Zákon také neurčuje, jaké konkrétní "zásady pro vytváření sítě zařízení" by plán odpadového hospodářství kraje měl obsahovat, aby byly pro obce závazné.

Dále kraj ve své samostatné působnosti nemůže rozhodovat o opatřeních, která by nad rámec stanovený zákonem omezovala v těchže záležitostech samostatnou působnost obcí. Takový postup vylučuje čl. 104 Ústavy. Není možné, aby o jedné a téže věci rozhodovala v samostatné působnosti současně obec i kraj, protože mezi nimi neexistuje vztah podřízenosti a nadřízenosti. Právě to však nový zákon o odpadech předpokládá.

Podle zákona o krajích (§ 14), spolupracuje kraj při výkonu samostatné působnosti s obcemi a nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné působnosti. Toto ustanovení rovněž vylučuje, aby kraj při výkonu své samostatné působnosti ingeroval do samostatné působnosti obcí. Zákon o odpadech předpokládá pravý opak.

Závazný je zákon

Nová právní úprava ale přináší i další rozpory. Podle zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) se obec při vydávání obecně závazných vyhlášek řídí jen zákonem. Plán odpadového hospodářství kraje proto nemůže být pro obce závazný, neboť bude vydán ve formě krajské vyhlášky. Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky má být pro územní samosprávné celky závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti. Ministerstvo životního prostředí jej zveřejní formou sdělení ve Sbírce zákonů, a plán tak nebude mít formu právního předpisu, ale bude pouze tzv. dalším aktem státního orgánu (viz zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů).

Kraje se při vydávání obecně závazných vyhlášek řídí (stejně jako obce) také jen zákonem. Vzhledem k tomu se kraje nemusí závaznou částí plánu odpadového hospodářství ČR, která nemá formu právního předpisu, řídit. Ustanovení zákona o krajích navazující ústavní princip lze sotva lze obcházet tím, že se v zákoně o odpadech řekne, že se kraj musí řídit pravidly, která zákon vůbec neobsahuje, a která teprve budou vydána.

Samostatná a přenesená působnost

Pro kraje i pro obce platí zásada, že při výkonu samostatné působnosti se řídí (nejde-li o vydávání obecně závazných vyhlášek) kromě zákonů jen jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Proto nemůže být plán odpadového hospodářství České republiky pro územní samosprávné celky při výkonu jejich samostatné působnosti závazný. (Ustanovení zákona o odpadech se tak může jevit jako nepřímá novela zákonů o obcích a o krajích připouštějící zásah výkonné moci do výkonu samostatné působnosti samosprávy).

Při rozhodování o právech a povinnostech v rámci přenesené působnosti se obce i kraje řídí jen zákony a jinými právními předpisy. Plán odpadového hospodářství ČR nemá být vydáván ve formě právního předpisu, nemůže proto být pro územní samosprávné celky při výkonu jejich přenesené působnosti, když rozhodují o právech a povinnostech fyzických a právnických osob (typicky jde o rozhodování ve správním řízení), závazný. I v tomto případě lze ustanovení zákona o odpadech označit jako pokus o nepřímou novelu citovaných ustanovení zákona o obcích, resp. o krajích.

Předcházet sporům

Výše uvedené výhrady nejsou polemikou s plány odpadového hospodářství, ale s formou, jakou jim zákon o odpadech dává. Svaz měst a obcí ČR na tyto rozpory při projednávání návrhu zákona o odpadech v obou komorách Parlamentu upozorňoval, jeho námitky však zůstaly nevyslyšeny.

Budou-li dotčená ustanovení zákona o odpadech v této podobě ponechána, hrozí při zpracovávání a schvalování plánů odpadového hospodářství, ale zejména při jejich uvádění v život, vznik konfliktů mezi kraji a obcemi, resp. mezi územními samosprávnými celky a státem. Tyto konflikty mohou vyústit ve zcela zbytečný kompetenční spor ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy ČR, kterému bylo možné již při tvorbě zákona předejít.

JUDr. Josef Vedral, PhD.

TOPlist
TOPlist