K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nové předpisy v energetice

(Máte již licenci, připravujete audit a energetickou koncepci?)

Datum: 28. 11. 2001, zdroj: OF 4/2001, rubrika: Ostatní

V loňském roce byly přijaty významné zákony z oblasti energetiky. Zdánlivě odtažité odvětví však má také úzkou vazbu na činnost měst a obcí. Problematika úspor energie totiž hýbá celým světem a ovlivňuje především ekonomickou náročnost všech provozních činností. Pro obce a města je tedy důležité mít svou energetickou koncepci, využívat energetický audit, dbát na to, aby provozování energetických zařízení bylo v souladu se zákonem.

Schválení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a zákona č. 458/2000 Sb., o podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) bylo důvodem pro přijetí řady prováděcích předpisů, které tyto normy uvádí do života. Přehled těch nejdůležitějších uvádíme, podrobněji se však zmíníme jen o některých z nich.

Energetické koncepce

Termín územní energetické koncepce (ÚEK) zavádí právě zákon o hospodaření s energií. Předpokládá se, že ÚEK vychází ze státní energetické koncepce a zpracovává se podle zákona na úrovni kraje a statutárních měst. Koncepce vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií na daném území, je závazným podkladem pro územní plánování a tvoří se na období 20 let. V souladu se státní koncepcí má právo zpracovat svou energetickou koncepci každá obec.

Nařízení vlády č. 195/2001 Sb. z letošního května stanovuje podrobnosti obsahu územní energetické koncepce. Pokud obec využije svého práva pořídit ÚEK pro svůj územní obvod nebo jeho část, může postupovat podle tohoto nařízení. Obsah koncepce je pevně stanoven a má v podstatě pět částí:

  1. rozbor vývojových trendů,
  2. rozbor možností a způsobů nakládání s energií,
  3. hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů,
  4. hodnocení ekonomicky využitelných úspor a
  5. řešení energetického hospodářství daného území.

Podrobný postup a obsah, stanovený pro zpracování tohoto významného dokumentu, je zárukou jeho kvality a přínosu pro perspektivní rozvoj území. Rozbor trendů vývoje poptávky po energii obsahuje analýzu území i analýzu spotřebitelských systémů. Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií vychází z analýzy dostupnosti paliv a energie a dále ze zhodnocení, zda je dodržen územní plán z hlediska ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby.

Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů je v auditu opřeno o analýzu, zaměřenou na místní možnosti užití obnovitelné energie a o zjištění možností využívat druhotné suroviny na území. Hodnocení ekonomicky využitelných úspor obsahuje potenciál úspor a jejich realizaci u spotřebitelských systémů. Obdobně se využívá zhodnocení potenciálu úspor a jejich realizace u výrobních a distribučních systémů.

Velmi náročné a podrobné je stanovení podrobností koncepce, pokud jde o řešení energetického hospodářství. Tato část auditu obsahuje zabezpečení energetických potřeb územních obvodů a formulaci variant technického řešení. Ty musí vycházet z metody integrovaného plánování zdrojů, musí zajišťovat spolehlivou dodávku energie, maximální efektivnost a splňovat požadavky na ochranu ovzduší a klimatu. Všechny varianty se vyčíslují z hlediska účinků i nároků.

Komplexní vyčíslení variant rozvoje územního energetického systému je konečnou fází řešení energetického hospodářství obsaženém v koncepci. Představuje v podstatě rozhodování o optimální variantě budoucího vývoje. V rámci komplexního vyčíslení se rovněž posuzuje míra rizika spojeného s realizaci jednotlivých variant. Závěrem se stanoví pořadí výhodnosti variant z hlediska nejvyššího stupně efektivnosti.

Náležitosti auditu

Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství. Jeho součástí je návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor. Závěrečná zpráva auditora musí obsahovat hodnocení úrovně, výši technicky dosažitelných úspor energie, návrh varianty doporučené k realizaci úspor a závěrečný posudek.

Důležité je, že zákon stanoví povinnost podrobit energetické hospodářství a budovu energetickému auditu. Povinnost platí pro všechny, kdo žádají o dotaci v rámci Státního programu úspor energie. Organizační složky státu, krajů a obcí, příspěvkové organizace a další instituce jsou povinny do tří let ode dne nabytí účinnosti zákona (tj. do 1. ledna 2004) nechat si vypracovat energetický audit. U každé nové stavby, která má energetickou spotřebu vyšší než udává vyhláška, je stavebník povinen zajistit zpracování energetického auditu.

Podrobnosti a náležitosti energetického auditu, mimo základní vymezení v zákoně č. 406/2000/Sb., obsahuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 213/2001 Sb., ze dne 14. června. Hodnota od níž vzniká pro organizační složky státu, krajů a obcí i pro příspěvkové organizace povinnost zajistit zpracování energetického auditu se stanoví ve výši 1500 GJ celkové roční spotřeby.

Celkovou roční spotřebou se rozumí součet všech forem energie ve všech místnostech provozovatele. Pro jednoduchý přepočet se používají následující vztahy:

  1. elektrická energie 1 MWh = 3,6 GJ
  2. plyn 1000 m3 = 34,05 GJ
  3. tuhá či kapalná paliva se přepočítávají podle údajů výhřevnosti, udávaném dodavatelem.

Každý energetický audit obsahuje hodnocení současné úrovně provozovaného energetického hospodářství a budov. Hodnocení sestává z identifikačních údajů, popisu výchozího stavu a z hodnocení tohoto stavu. Dále je to celková výše technicky dosažitelných energetických úspor, obsažených v návrhu opatření ke snížení spotřeby energie. Pro realizaci energetických úspor se předkládají varianty, které obsahují vyhodnocení ekonomické a ekologické. Závěrečný posudek auditora obsahuje závazné výstupy energetického auditu včetně evidenčního listu.

Energetický auditor je fyzická osoba zapsaná do seznamu auditorů, který vede Ministerstvo průmyslu a obchodu. Náležitosti a předpoklady pro zapsání do seznamu stanoví zákon v § 10.

Licence

Jednou ze změn, kterou s sebou přinesl nový energetický zákon, který vstoupil v platnost počátkem letošního roku, je i udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích. Licence uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ). Vydáním vyhlášky č. 154/2001 Sb. z května t.r. stanovil ERÚ podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích a vytvořil tak předpoklady pro jejich vydávání.

Licence se uděluje na dobu určitou, nejméně na 25 let, a to na výrobu elektřiny, výrobu plynu, přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, uskladňování plynu, výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie. Právě poslední dvě položky -- výroba a rozvod tepelné energie se nejvíce dotýkají řady obcí a měst, které provozují teplárny a kotelny, zásobují teplem obecní byty, případně další uživatele.

Energetický zákon rovněž hovoří o postupném otevírání trhu s elektřinou od 1. 1. 2002 a s plynem od 1. 1. 2005. V této návaznosti Energetický regulační úřad uděluje licence na obchod s elektřinou a na obchod s plynem, které se udělují rovněž na dobu určitou, a to nejméně na 5 let. Licence na přenos elektřiny a přepravu plynu jsou vydávány jako výlučné pro celé území České republiky.

Licence je základním předpokladem pro podnikání v energetických odvětvích. V současné době sekce licencí eviduje asi 6 tisíc autorizací, které byly v minulosti vydávány podle zákona č. 222/1994 Sb. K 15. srpnu vydal Energetický regulační úřad zatím pouze 138 licencí z 263 došlých žádostí. Na výrobu elektřiny 55, na distribuci elektřiny 14, na přenos elektřiny 1, na obchod s elektřinou 16, na obchod s plynem 3, na výrobu tepelné energie 25 a na rozvod tepelné energie 23 licencí.

Energetický regulační úřad zpracoval na základě konzultací s nejvýznamnějšími subjekty v energetice, profesními svazy a dalšími žadateli harmonogram vydávání licencí a rovněž byly upřesněny a vyjasněny požadavky, které je třeba pro udělení licence splnit. Úřad rovněž vytvořil všechny předpoklady, technické, personální i administrativní, pro úspěšné zvládnutí procesu udělování licencí pro podnikání. Podnikatelské subjekty, tedy i obce a města -- pokud provozují výrobu a rozvod tepla či jiné licencované činnosti -- si musí zvážit v jakém časovém horizontu a o jakou licenci chtějí požádat. Je nutno upozornit, že podle správního řádu je lhůta na vyřízení kompletní žádosti o licenci 60 dní a pokud si podnikatelé nechají podání žádosti na konec roku, vystavují se riziku sankcí za nedovolené podnikání, neboť mohou v energetických odvětvích podnikat tehdy až licence nabude právní moci.

TOPlist
TOPlist