K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Vývoj výdajů obecních rozpočtů

(Běžné a kapitálové výdaje ve vazbě na velikost obcí)

Datum: 21. 8. 2001, zdroj: OF 3/2001, rubrika: Ekonomika

V uplynulých letech došlo ke specifickému vývoji obecních rozpočtů. Nastalo období, kdy se mění celá řada významných finančních zákonů a dochází k reformě veřejné správy. Bude proto vhodné, pozastavit se nad charakteristikou výdajové oblasti. V posledních letech byla příjmová stránka územních rozpočtů několikrát legislativně upravena. Výdajová stránka je však ovlivňována spíše celkovým vývojem ekonomiky.

Obce a jejich financování zapadá do celkového vývoje makroekonomiky. Proto chování výdajové stránky jejich rozpočtů může být východiskem pro odhady vývoje v oblasti krajských samospráv. Vybrané údaje lze adekvátně použít pro připravované řešení financování krajských rozpočtů.

Pohled na celkové příjmy a výdaje obcí od roku 1997 ukazují uvedené tabulky. Je zřejmé, že celkové příjmy obcí v uplynulých letech rostly rychleji nežli celkové výdaje, a to tempem o 4 % vyšším. Pokud se soustředíme na výdaje, je patrné, že běžné výdaje vzrostly od roku 1997 podstatně více než výdaje kapitálové. Zatímco běžné výdaje - určené na platy zaměstnanců, nákup materiálu, sociální dávky, nákup vody, paliv, energie, služeb a ostatní nákupy - vzrostly cca o 22 % na jednoho obyvatele, kapitálové výdaje - určené na investice se zvýšily ve stejném období pouze o 6,6 %.

Tabulka příjmů a výdajů obcí
  1997 1998 1999 2000 Index 2000/1997
Celkové příjmy obcí (mld. Kč) 123 137 169 161,5 131,1
Celkové výdaje obcí (mld. Kč) 129 135 149 163 126,8
SALDO (mld. Kč) -5 2 19 -1,5 4
Běžné výdaje (Kč/ob.) 7 876 8 546 9 602 10 506 121,9
Kapitálové výdaje (Kč/ob.) 4 607 4 624 4 912 5 348 106,6

Při podrobnějším rozboru je vhodné sledovat obvyklé členění na běžné a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje

Pokud bychom hledali části jaké nejvíce ovlivnily nárůst běžných výdajů obcí a zároveň v samotném důsledku zatížily rozpočty obcí musíme z úvahy vyjmout dotované položky. Zejména jde o sociální dávky, jejichž vývoj ukazuje graf 1. Je patrné, že tyto dávky vzrostly téměř trojnásobně.

Nejvýznamnější položky, které zatěžují výdajovou část rozpočtů obcí, a přitom nejsou zahrnuty v dotačním vztahu, tvoří bezesporu náklady na vodu, palivo, energii, služby a ostatní nákupy. Je zřejmé, že na tyto položky bezprostředně způsobuje růst cen. Od roku 1997 vzrostly obcím tyto provozní výdaje o 13 %.

Při sledování výdajové stránky rozpočtů je důležité uvědomit si význam sociální situace obyvatelstva. Úroveň sociálních potřeb ovlivňuje velikost dotací ze státního rozpočtu a tento vzájemný vztah výdajů obcí a státu je nezpochybnitelný. Riziko expanze takových výdajů se tak promítá do celkového stavu veřejných financí.

Stejně tak je pro výdajovou část rozpočtů důležitá i produktivita ekonomicky činného obyvatelstva v území. Oblast s dobrou sociální situací je schopna vyšší produktivity a tím i vyšších výnosů. I sama obec může za takové situace své výdaje efektivně zhodnotit investičními aktivitami.

Počet obyvatel obce Běžné výdaje tis.Kč Běžné výdaje tis.Kč Běžné výdaje tis.Kč Běžné výdaje tis.Kč Běžné výdaje Kč/obyvatel Běžné výdaje Kč/obyvatel Běžné výdaje Kč/obyvatel Běžné výdaje Kč/obyvatel Index 1999/1997
  1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 2000/1997
100 241 401 274 875 297 533 337 625 5 712 6 569 7 207 8 178 143,2
200 818 299 904 774 987 460 1 107 894 4 800 5 192 5 694 6 389 133,1
300 1 034 293 1 067 958 1 189 157 1 318 711 4 660 4 968 5 537 6 140 131,8
1 500 8 732 507 9 698 247 10 517 082 11 721 100 4 822 5 327 5 751 6 410 132,9
5 000 8 373 601 9 158 654 10 175 307 11 125 328 5 822 6 327 6 932 7 580 130,2
10 000 6 450 898 7 159 428 7 872 171 9 175 271 6 902 7 678 8 478 9 881 143,2
20 000 7 663 123 8 030 553 8 868 142 9 552 892 8 234 8 641 9 459 10 190 123,8
30 000 5 220 261 5 396 243 6 503 285 7 255 547 7 533 8 172 9 325 10 404 138,1
40 000 2 995 595 3 381 582 3 592 355 4 192 854 8 727 9 107 10 286 12 005 137,6
50 000 2 069 979 2 283 027 2 249 650 2 615 444 7 640 8 461 9 877 11 483 150,3
100 000 9 192 893 10 994 324 12 417 239 13 388 605 7 942 8 776 9 956 10 734 135,2
150 000 1 752 853 980 662 949 361 1 032 160 8 597 9 487 9 216 10 020 116,5
a výše 10 638 112 11 567 083 12 801 369 14 580 468 12 110 13 216 14 674 16 714 138,0
Praha 15 918 973 17 022 595 20 250 461 20 555 859 13 261 14 266 17 062 17 320 130,6
  81 102 788 87 920 006 98 670 572 107 959 759 7 876 8 546 9 602 10 506 133,4

Kapitálové výdaje

Vývoj kapitálových výdajů závisí na celé řadě faktorů. Existují oblasti, kde se produkují statky méně žádané. Takový stav způsobuje primárně zhoršení sociální situace území a sekundárně neschopnost efektivního a dlouhodobého splácení vstupů vcházejících do procesu tvorby produktu.

Jelikož obce jsou bezprostředně spjaty s územím, projeví se v určitém časovém horizontu i u nich útlum schopnosti platit za vstupy.

Nesmíme zapomenout na důležitý vztah mezi potřebami investic a možností jejich efektivního využití. Území České republiky je z pohledu obecního hospodářství v tomto ohledu velice nerovnoměrné. Vybavenost obcí je na různé úrovni a rozdíly jsou často velké. Přesto existují obecná pravidla jaká souvisí s aktuálními potřebami.

Palčivý je problém investic malých obcí, kde se postupem let kumuluje velká potřeba investování do základní vybavenosti a zároveň jsou zde velmi omezené možnosti realizace takových potřeb. Nebudeme-li v tomto článku přistupovat ke kritice vícezdrojového financování obecních investic, stojí za povšimnutí struktura vývoje kapitálových výdajů podle velikosti obcí. Ta do jisté míry dokladuje větší nárůsty investičních výdajů u malých obcí.

Počet obyvatel obce Kapitálové výdaje tis.Kč Kapitálové výdaje tis.Kč Kapitálové výdaje tis.Kč Kapitálové výdaje tis.Kč Kapitálové výdaje Kč/obyvatel Kapitálové výdaje Kč/obyvatel Kapitálové výdaje Kč/obyvatel Kapitálové výdaje Kč/obyvatel Index
  1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 2000/1997
100 124 342 122 289 142 403 194 150 2 942 2 923 3 449 4 703 159,84494
200 460 458 488 298 677 010 709 713 2 701 2 802 3 904 4 093 151,52775
300 743 618 712 970 918 746 1 031 074 3 350 3 316 4 278 4 801 143,30663
1 500 6 204 312 6 536 849 8 111 744 8 631 493 3 426 3 590 4 436 4 720 137,77793
5 000 6 321 524 6 028 167 7 016 106 6 980 948 4 395 4 164 4 780 4 756 108,21613
10 000 3 940 765 3 822 646 3 889 797 4 521 492 4 216 4 100 4 189 4 869 115,49128
20 000 4 303 668 4 334 728 4 395 500 4 567 397 4 624 4 664 4 688 4 872 105,35867
30 000 2 440 941 2 798 377 2 386 218 3 427 903 3 522 4 238 3 422 4 915 139,54464
40 000 1 285 577 1 498 854 1 233 899 1 360 670 3 745 4 037 3 533 3 896 104,01745
50 000 921 082 920 701 743 491 1 070 315 3 400 3 412 3 264 4 699 138,22343
100 000 3 824 379 4 492 997 4 460 385 5 162 560 3 304 3 586 3 576 4 139 125,27886
150 000 982 793 339 968 448 323 519 183 4 820 3 289 4 352 5 040 104,55661
a výše 4 774 397 4 696 164 6 047 779 5 898 301 5 435 5 365 6 933 6 761 124,39957
Praha 11 105 781 10 772 183 9 999 595 10 875 160 9 251 9 027 8 425 9 163 99,0455
  47 433 636 47 565 193 50 470 995 54 950 358 4 607 4 624 4 912 5 348 116,08366

Jak je vidět z tabulky, úroveň kapitálových výdajů u malých obcí se výrazně zvýšila. Jsou to však právě malé obce, které jsou nuceny často přijímat rizikové úvěry, aby zabezpečily nutné investiční potřeby do svého území.

Velikost obce

K doplnění představy uveďme podobnou tabulku v souvislosti s takovými výdaji. Zde je patrné, že vazba mezi velikostí obce a nárůsty běžných výdajů není příliš těsná. Je tím do jisté míry potvrzena domněnka, že zvyšování cen vstupů se dotýká všech obcí přibližně shodně, bez rozdílu velikosti nebo momentální hospodářské situace.

Výše celkových výdajů, zejména kapitálových, ve výsledku potvrzuje jejich vazbu na velikost obce. Právě z takové skutečnosti vzešlo i nové rozdělení daní. Velikost obce však rozhodně nemůže zůstat jediným ukazatelem. Svou úlohu zde sehrávají i momenty aktuální potřeby výdajů, které by měly být řešeny mimo systém rozdělování daní, ale komplexně a účinně, nikoli rozptýleně a sekundárně.

Závěr

Výdaje každé jednotlivé obce jsou specifické a navzájem se odlišují. V celkových číslech je přesto možné sledovat základní momenty charakterizující výdaje obcí. Pokud jde o celkovou výši výdajů jsou rozhodující běžné výdaje, kde působí vliv růstu cen materiálu, vody, energií, služeb apod.

Dalším momentem, promítajícím se do výdajů obcí, je struktura kapitálových výdajů. Ta se za poslední roky výrazně mění s velikostí obcí. Uplatňuje se tlak na nutnost realizace investic u malých obcí. Projevem je výrazný nárůst kapitálových výdajů právě u těchto obcí, což však přináší riziko zadluženosti. V této oblasti je třeba provést podrobný rozbor a navrhnout opatření v zájmu vyrovnaného rozvoje našeho osídlení.

Ing. Luděk Tesař

TOPlist
TOPlist