K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Reforma postupuje podle schválené koncepce

(Rozhovor s náměstkem ministra vnitra Dr. Postráneckým)

Datum: 18. 7. 2001, zdroj: OF 3/2001, rubrika: Regiony

Realizace probíhá v souladu se schválenou koncepcí celé reformy, která byla přijata na úrovni vlády i poslanecké sněmovny v roce 1999. V loňském roce byla završena první etapa přijetím celé řady legislativních norem v oblasti veřejné správy -- zákony o krajích, o obcích, okresních úřadech, hlavním městě Praze i v oblasti finančně-ekonomické -- zákon o majetku státu, o majetku územních samospráv, rozpočtová pravidla, rozpočtové určení daní atd. Uskutečnily se volby do krajských zastupitelstev, která začala pracovat a již v loňském roce byly zahájeny některé práce při výběru středisek, která převezmou výkon veřejné správy po okresních úřadech. V letošním roce byla zahájena celá řada dalších kroků. Z hlediska věcného a časového postupuje reforma podle schválené koncepce.

Nastaly však jisté problémy v souvislosti se zahájením činnosti krajských orgánů, myslím připravenost materiální i personální.

Uváděné problémy souvisí s příliš krátkým časem, který byl k dispozici z hlediska přípravy na zahájení fungování krajů a jejich orgánů. Nicméně v letošním roce předpokládáme že většina krajů převezme potřebné objekty pro výkon krajské správy. Dnes již v podstatě fungují krajské úřady v objektech v Liberci, minulý týden byl otevřen krajský úřad v Českých Budějovicích, rovněž proběhla kolaudace budovy krajského úřadu v Ústí nad Labem a v Karlových Varech (rozhovor se uskutečnil koncem května tr.). Takže s výjimkou města Zlína, což je specifický problém, předpokládáme, že kraje budou mít své úřady z větší části připraveny v průběhu tohoto roku.

Stejným způsobem se řeší otázka vybavenosti budov. Finanční prostředky, které byly vyčleněny ze státního rozpočtu mají kraje plně k své dispozici. Pro zabezpečení informatizace vláda rozhodla o vyčlenění dodatečných prostředků ve výši 190 mil. Kč a projekt připraví společný pracovní tým. Některé problémy se řeší průběžně, avšak personální otázky kraje vyřešily během několika málo týdnů, i když problém mnohdy způsobuje probíhající výběrové řízení. Pokud jde o plnění úkolů, v naprosté většině kraje plní úkoly, jak v rámci státní správy, tak regionální samosprávy.

Podle ohlasů denního tisku se někdy zdá, že otázky komunikace mezi kraji a centrálními orgány nejsou na nejlepší úrovni.

Komunikace probíhá v několika rovinách. Jak je všeobecně známo, vláda se dohodla s představiteli krajů, že zhruba jednou za půl roku, v čele s premiérem, se bude setkávat s hejtmany. Ministr vnitra se s nimi schází každé dva měsíce a na nižších úrovních probíhá v podstatě permanentní komunikace. Z pozice ministerstva vnitra mohu uvést pravidelné porady s řediteli krajských úřadů a uskutečňují se i porady se zástupci ostatních ústředních orgánů, kde se snažíme koordinovat zájmy, jednotlivé kroky a řešení úkolů ve vztahu ke krajům. Každý týden na ministerstvu vnitra zasedá operační štáb, který je složen z manažerů pro reformu veřejné správy v jednotlivých rezortech.

Snad nejvíce vyžadují kraje, aby se změnil způsob jejich financování. Na internetovém Deníku veřejné správy to vidí jako nejdůležitější 53 % respondentů v anketě, kde hlasovalo přes 6000 účastníků.

Tato otázka se Ministerstva vnitra velmi úzce týká jako garanta celé reformy veřejné správy. Pokud kraje nebudou mít své vlastní finanční prostředky, tak ztěží můžeme mluvit o regionálním naplnění smyslu celé reformy. V současné době Ministerstvo financí zpracovalo návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, který je předložen vládě k projednání. S koncepcí této novely naše ministerstvo nesouhlasí. Je sice založena na určitém vytvoření podmínek pro vlastní příjmy krajů v příštím roce, ovšem pouze do výše maximálně 15 % daňových příjmů určených pro potřeby krajů. Domníváme se, že mají-li kraje spravovat své území, tak ten podíl musí být nejméně 25 %. Toto je určitý rozpor mezi námi a Ministerstvem financí, který bude nutno řešit.

Na druhé straně je třeba zdůraznit že financování krajů se bude postupně řešit několik let a ta přechodnost je dána celou řadou objektivních problémů, neboť zavedení krajů znamená obrovský zásah do systému veřejných financí.

Jaké jsou hlavní problémy druhé fáze reformy?

Druhá fáze územní reformy veřejné správy je spojována

především s předpokládaným ukončením činnosti okresních úřadů k 31.prosinci 2002. Výsledkem by mělo být nové uspořádání veřejné správy na stávající místní a okresní úrovni.

Okresní úřady jsou už po desítky let stabilně fungujícím článkem a ukončení jejich činnosti bude krokem, který přinese řadu otázek. Proto je nezbytné určit, kam se převedou činnosti vykonávané okresními úřady. Pokud jde o státní správu, jsou v podstatě dvě možnosti. Působnosti, které mají velmi úzkou vazbu k občanům, by měly být převedeny směrem na obce. Ty působnosti, které se dotýkají spíše regionální politiky, by měly přejít na kraje.

Obdobně, i když s přihlédnutím k místním podmínkám by se mělo postupovat při převodu zřizovatelských funkcí.

Jak se díváte na otázku rozdílného uspořádání správních obvodů v jednotlivých odvětvích státní správy. Souvisí to s územním členěním státu, se vznikem nových krajů i s připravovanými obvody pověřených obcí třetího stupně.

To je otázka, které zatím v rámci celého dosavadního vývoje reformy byla věnována, to bych chtěl zdůraznit, minimální pozornost. Našim záměrem je, i když se to asi nepodaří v rámci druhé etapy vyřešit, zajistit územní skladebnost jednotlivých správních obvodů. Nejenom z hlediska celkového všeobecného výkonu veřejné správy, ale i z hlediska spádových obvodů různých specializovaných pracovišť. Těchto různých typů správních institucí je v současné době více než čtyřicet. Nejrychleji by se měla řešit skladebnost základních správních obvodů (finanční úřady, živnostenské úřady, úřady práce) a dosáhnout souladu se spádovými obvody navrhovaných obcí s pověřením třetího stupně.

Jak je daleko návrh těchto pověřených obcí třetího stupně?

V současné době, po vyhodnocení druhého postupného kroku, kdy se mohly obce vyjádřit k návrhům na základě svých původních požadavků a přání, nyní dokončujeme výběr. Zdá se, že konečný počet z hlediska přijatých kritérii se bude pohybovat kolem 190 středisek. Je zde ještě několik menších nevyřešených problémů, které se týkají pražských příměstských okresů. Na základě expertíz, o které jsme požádali dvě renomovaná pracoviště Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity, nyní v podstatě to zpřesnění dokončujeme. Návrh bude také diskutován s resorty i s kraji a konečný výběr středisek pověřených výkonem státní správy třetího stupně bude po rozhodnutí ministra vnitra předložen vládě koncem června.

Je známo, že vláda se v květnu zabývala návrhem, který upozornil na určitá rizika realizace druhé fáze. Jaký je závěr tohoto jednání?

Rychlé ukončení činnosti okresních úřadů skutečně nese jistá rizika při zabezpečení kvalitního výkonu státní správy. Má to svá logistická úskalí, mohou být ohroženy některé mezinárodní závazky, za které odpovídá stát, je zde problém krizového řízení apod. Zvažovalo se, zda některé funkce nadále ponechat orgánům státu, které by případně působily v území.

Vláda materiál velmi zevrubně posoudila, jednání trvalo dvě a půl hodiny. Nicméně, závěr je následující -- především je třeba dodržet stanovený termín zákona o okresních úřadech, ze kterého vyplývá ukončení jejich činnosti do 31. 12. 2002.

Ministr vnitra předloží konkrétní harmonogram včasné přípravy všech potřebných legislativních prací. Návrhy příslušných zákonů vláda předloží na podzim, aby je mohla sněmovna ještě v letošním roce projednat. V příštím roce je nutno zabezpečit realizaci.

Jaký bude postup při zpracování návrhu přesunu působností?

Já bych upřesnil nejbližší kroky. Počátkem června proběhne jednání s jednotlivými ministerstvy. Výsledkem toho jednání bude konkrétní návrh přesunu působností okresních úřadů. Jde o to, abychom dospěli k všeobecnému koncensu, jak s rezorty, tak s kraji, případně s dotčenými obcemi. Konkrétní návrh by měla projednat vláda v červenci.

Je možno uvést nějaké konkrétní příklady převodu vybraných působností?

Nechtěl bych v této chvíli uvádět konkrétní příklady, neboť jednání s resorty bude teprve probíhat. K řešení budou pro obce nejzajímavější úseky sociálních věcí, životního prostředí, ochrana památek. Za Ministerstvo vnitra mohu říci, že na obce III. stupně dojde k přenosu působností u evidence obyvatel, rodných čísel, vydávání občanských průkazů i cestovních dokladů. Podmínkou pro tuto realizaci je napojení všech obecních úřadů s rozšířenou působností na datovou síť, kterou zajišťuje a obhospodařuje odbor pro informatizaci veřejné správy. Z hlediska krizového řízení se předpokládá, že pověřené obce budou připravovat podklady pro krizové plány krajů a na své úrovní zřídí bezpečnostní radu a krizové štáby. Těmto obcím také přibudou určité povinnosti při sběru dat podle volebního zákona.

Vraťme se na závěr ještě k finanční náročnosti. Jedním z důvodů, který komplikuje druhou fázi reformy je očekávaný požadavek na investiční i neinvestiční zdroje v souvislosti se zahájením činnosti obcí s pověřením třetího stupně. Jak tento problém bude řešen?

To je také jedna z otázek, na kterou jsme vládu upozornili. Jedná se věcně o mnohem složitější problematiku, než v rámci první fáze a také finančně velmi náročný proces. V současné době upřesňujeme možné náklady na jednotlivé kroky, které bude nezbytné udělat. Je to příprava objektů a jejich vybavení v obcích, ale i náklady na zrušení samotných okresních úřadů. Těžko říci, zda to budou dvě či tři miliardy nebo mnohem více. Nicméně vyplývají z toho požadavky na státní rozpočet. Navrhujeme vyčlenit pro příští rok na přípravu obcí předběžně 600 mil. Kč s tím, že hlavní část prostředků bude potřebná v roce 2003.

Děkuji za rozhovor

Antonín Eliáš

TOPlist
TOPlist