K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Platy zaměstnanců obcí

Datum: 22. 5. 2001, zdroj: OF 2/2001, rubrika: Ekonomika

Dne 1. 1. 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 454/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů. Jeho součástí je i změna § 6 odst. 2.

Podle nového znění tohoto ustanovení od 1. 1. 2001 "zaměstnanci zaměstnavatele uvedeného v § 73 odst. 2 zákoníku práce, zaměstnanci státu ve správním úřadu nebo v jiné organizační složce státu uvedené v § 73 odst. 2 zákoníku práce a zaměstnanci územního samosprávného celku v orgánu nebo v organizační složce územního samosprávného celku uvedených v § 73 odst. 2 zákoníku práce přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 25 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen".

Obec a organizační složka

Vzniká tak otázka, mají-li na základě tohoto nařízení vlády nárok na onen 25% příplatek též strážníci obecní policie.

Citované ustanovení vládního nařízení odkazuje výslovně na § 73 odst. 2 zákoníku práce a mluví o zaměstnancích územního samosprávného celku v orgánu nebo v organizační složce územního samosprávného celku uvedených v § 73 odst. 2 zákoníku práce.

V citovaném ustanovení zákoníku práce je ale obsažen jiný pojem, a to pojem "zaměstnanci orgánů územních samosprávných celků", a nemluví se v něm vůbec o zaměstnancích územních samosprávných celků v jejich organizačních složkách. Na základě této skutečnosti a s odvolávkou na § 15 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle kterého obce mohou zřizovat obecní policii jako organizační složku obce, se dovozuje, že strážníci obecní policie na 25% příplatek nárok nemají, protože jsou zaměstnanci územního samosprávného celku (obce) zařazení v organizační složce (nikoliv v orgánu) a v § 73 odst. 2 zákoníku práce, na který § 6 odst. 2 nařízení vlády odkazuje, není žádná organizační složka uvedena. Skutečnost však není zdaleka tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Postavení obecní policie

V § 15 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. je stanoveno, že obce mohou zřizovat obecní policii jako organizační složku obce, přičemž zřízení a činnost obecní policie upravuje zvláštní zákon. Tím je zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Zákon č. 128/2000 Sb. nabyl účinnosti 12. 11. 2000. Počínaje tímto datem tedy obce, které se rozhodnou zřídit obecní policii, musí ji na základě § 15 odst. 4 zákona o obcích zřídit ve formě organizační složky podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (viz § 24 a následující tohoto zákona, kde se mimo jiné předpokládá schválení zřizovací listiny s podrobnými náležitostmi).

Ani § 15 odst. 4 ani jakékoliv jiné ustanovení zákona o obcích nebo zákona o obecní policii ovšem neupravují právní postavení těch obecních policií, které obce zřídily před účinností zákona č. 128/2000 Sb., a to podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (viz § 36 odst. 1 písm. k) tohoto zákona). Ani dřívější zákon o obcích ani dosud platný zákon č. 553/1991 Sb. právní postavení obecní policie výslovně nedefinovaly a nebylo tedy vyloučeno, aby strážníci obecní policie byli funkčně zařazeni v obecním úřadu (viz § 58 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb.). Záleželo jen na úvaze obce, zda tento model zvolila či nikoliv.

Z obecné právní zásady lex retro non agit (zákon nepůsobí zpětně) vyplývá, že ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. se uplatňuje s účinností od 12. 11. 2000 a vztahuje se tedy pouze na ty obecní policie, které obce zřídily po tomto datu. Nelze proto vyloučit situace, že i dnes existují obecní policie zřízené před účinností zákona č. 128/2000 Sb., jejichž strážníci byli (a ještě i nyní jsou) funkčně zařazeni v obecním úřadu příslušné obce.

Zaměstnanci obce

K § 15 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. neexistuje přechodné ustanovení, které by stanovilo, že jsou obce povinny do určité lhůty uvést právní postavení obecních policií zřízených v době platnosti zákona č. 367/1990 Sb. do souladu s novou právní úpravou, tedy s § 15 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb. a 24 a následujících zákona č. 250/2000 Sb., a vydat zřizovací listinu organizační složky obsahující náležitosti podle zákona. Proto nelze vyloučit situace, že i v současné době existují obecní policie, jejichž strážníci jsou coby zaměstnanci obce (viz § 4 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb.) funkčně zařazeni v obecním úřadu, protože rozhodnutí o této organizační otázce bylo přijato v době platnosti zákona č. 367/1990 Sb. a v souladu s ním a dosud nedošlo k transformaci obecní policie na organizační složku, k níž díky absenci přechodného ustanovení v zákoně o obcích ani dojít nemusí.

Jsou-li tedy strážníci obecní policie dosud součástí obecního úřadu, přísluší jim ve smyslu § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 253/1992 Sb., ve znění nařízení vlády č. 454/2000 Sb. platový tarif zvýšený o částku, která odpovídá 25 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, neboť jsou to "zaměstnanci územního samosprávného celku v orgánu územního samosprávného celku", konkrétně tedy v obecním úřadu, jak předpokládá toto ustanovení a musejí zároveň dodržovat povinnosti vyplývající z § 73 zákoníku práce.

Mgr. Josef Vedral, PhD.

TOPlist
TOPlist