K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Legislativa)

Bylo nalezeno 258 záznamů.

51. Brno ve znamení zákonů

Co se na města a obce chystá v oblasti legislativy? Co se samosprávám nelíbí a proč? O tom debatovali starostové z celé republiky na II. právní konferenci Svazu měst a obcí ČR. Konala se v lednu na brněnském výstavišti v rámci veletrhů GO a Regiontour. 23. 2. 2017, Legislativa

52. Obce a nabytí věci v dražbě nebo ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku

Poslední novela zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), účinná od 1. července 2016 (jde o novelu č. 106/2016 Sb.) se významně dotkla i ustanovení § 85 obecního zřízení, ve kterém došlo k rozšíření vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce. 9. 2. 2017, Legislativa

53. Získávaní údajů pro správu místních poplatků

Jedním z důležitých předpokladů správného výběru místních poplatků je znalost všech údajů potřebných pro správné stanovení místního poplatku. Základem pro tuto činnost je aktuální a úplná evidence poplatkových subjektů. K dosažení takové evidence využívá správce poplatku zejména údaje, které jsou obsaženy v jednotlivých ohlášeních poplatkových subjektů. 6. 2. 2017, Legislativa

54. Obce a právo stavby

Dnem 1. července 2016 nabyl účinnosti zákon č. 106/2016 Sb., který novelizoval mj. i zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Tato novela obecního zřízení se dotkla i ustanovení § 85 obecního zřízení, ve kterém došlo k rozšíření vyhrazené působnosti zastupitelstva obce, a to konkrétně v novém písmenu m), podle něhož je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o nabytí a převodu práva stavby a smluvního zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce. 11. 1. 2017, Legislativa

55. Rozpočtové provizorium obce

V průběhu rozpočtového procesu obce může dojít k situaci, kdy před 1. lednem rozpočtového roku nebude schválen rozpočet obce. Pokud k takové situaci dojde, pak se řídí rozpočtové hospodaření obce v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Institut rozpočtového provizoria je upraven v ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 4. 1. 2017, Legislativa

56. Sociální bydlení a rozpočtová odpovědnost

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 20. 12. 2016, Legislativa

57. Lhůta pro stanovení místního poplatku

Pro daňové, resp. poplatkové právo je typická zásada tzv. autoaplikace. Tato zásada v sobě zahrnuje obecné pravidlo, podle kterého si každý poplatník musí být vědom svých povinností a je povinen je plnit řádně a včas bez účasti správce poplatku. 28. 11. 2016, Legislativa

58. Účast obce v dražbě

Obce mají, stejně jako jakýkoli jiný účastník právních vztahů, právo účastnit se dražby či veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Postavení obcí vůči jiným účastníkům dražby však bylo v zásadě nerovné až do 1. července 2016, kdy nabyla účinnosti poslední novela zákona o obcích. 14. 11. 2016, Legislativa

59. Taylor Wessing upozorňuje na přechodné období u novely zákona o dani z nabytí nemovitých věcí a její dopad

V tomto měsíci vstoupila v účinnost novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Odhadů toho, jaké dopady tato novela bude mít, se objevila celá řada. V podstatě dochází k naplnění původního záměru tohoto zákona, resp. zákonného opatření.[1] Advokátní kancelář Taylor Wessing považuje za důležité upozornit na dvě zásadní, dosud ne úplně diskutované okolnosti této novely. 9. 11. 2016, Legislativa

60. Nejen o administrativním členění státu: komunální legislativa jako začarovaný kruh?

Na ustavení samosprávných krajů a reformu veřejné správy už nenavázaly další kroky a administrativní členění státu zůstává poměrně nepřehledné. Vedle samosprávných krajů existuje de iure stále i 7 krajů z roku 1960, zrušeny nebyly ani okresy, řada státních úřadů a dekoncentrátů se nepřizpůsobila struktuře správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). 8. 11. 2016, Legislativa

61. Vláda navrhuje neprůhledné rozhodování o stavbách

Praha – Vládní návrh na zásadní novelu stavebního zákona je v rozporu s programem vlády a názory veřejnosti. Paradoxně vede ke složitějšímu, rizikovějšímu a méně transparentnímu rozhodování o stavbách, k oslabení veřejné kontroly a v důsledku také ke zbytečnému zhoršování stavu životního prostředí, varují ekologické organizace. Zatímco avizované spojení územního a stavebního řízení zákon umožňuje již dnes, složité výjimky a nové úřední postupy by přinesly zmatek, nejistotu a v konečném důsledku zpomalení rozhodování. Poslanecká sněmovna návrh začne projednávat na dnes zahájené schůzi. 18. 10. 2016, Legislativa

62. Připravované legislativní změny

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 18. 10. 2016, Legislativa

63. Mýty kolem nových pravidel vydávání výjimek z nočního klidu

Dnem 1. října 2016 vstoupila v účinnost novela zákona o přestupcích, která mimo jiné přináší změnu týkající se přestupků proti nočnímu klidu. Kolem tématu se vytvořila řada mýtů, které je vhodné uvést na pravou míru. 11. 10. 2016, Legislativa

64. Navýšení místních poplatků

Nedílnou součástí vyměřování nezaplacených místních poplatků či jejich částí bývají úvahy správce poplatku o tom, zda bude včas nebo ve správné výši nezaplacený místní poplatek navyšovat nebo nikoliv. Zjednodušeně řečeno bude správce poplatku v každém případě zvažovat, zda postačí vyměřit neukázněnému poplatníkovi tento nedoplatek v nezaplacené výši, nebo bude po tomto poplatníkovi požadovat další částku v podobě navýšení poplatku. 23. 9. 2016, Legislativa

65. Obce a vydání komunálních dluhopisů

Na základě § 85 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“), je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o vydání komunálních dluhopisů. Komunální dluhopisy mohou představovat významný zdroj financování zejména finančně náročnějších investic obce (vodovody, kanalizace, apod.). 14. 9. 2016, Legislativa

66. Aktivity a akce pro děti – DPH?

Rodinná obecní politika je vůči svým občanům vstřícná a snaží se jim všemožně pomáhat. Podpora volnočasových aktivit pro děti je běžnou součástí obecních rozpočtů. Protože k pořádání aktivit a akcí pro děti se na obecní úrovni zpravidla nepřistupuje za účelem dosažení zisku, je dobré už při předběžné kalkulaci o ceně vědět, zda a jak moc ji zatíží daň z přidané hodnoty. 29. 8. 2016, Legislativa

67. Zákon o finanční kontrole vs. zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě

Při negociačních jednáních vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2003 byla stanovena nutnost vypracovat v ČR koncepci kontrolního systému ve veřejné správě. Výsledkem byl vznik souboru zákonů v podobě zákona o rozpočtových pravidlech, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole, které měly posílit hospodárnost, efektivnost a účelnost využívání veřejných zdrojů. 17. 8. 2016, Legislativa

68. Pracovní skupina Rady vlády pro veřejnou správu pro administrativní členění státu

Strategický rámec rozvoje veřejné správy, který v srpnu 2014 schválila vláda má 12 specifických cílů. Jeden z nich se věnuje i harmonizaci administrativního členění státu. 10. 8. 2016, Legislativa

69. Legislativní změny a dokončení reformy veřejné správy

Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 1. 8. 2016, Legislativa

70. K navrhovaným změnám zákona o místních poplatcích

V lednu tohoto roku se v meziresortním připomínkovém řízení objevil materiál, jehož obsahem je mimo jiné změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZoMP). Tento materiál byl předložen jen pár týdnů poté, co nabyla účinnosti druhá část poslanecké novely tohoto zákona. 18. 7. 2016, Legislativa

71. Novela zákona o obcích nabyla účinnost 1. července 2016

Novelizovaný zákon o obcích přináší podstatné změny zejména v rozsahu povinnosti obce zveřejnit záměr, stanovuje změny v povinnosti zdůvodnit odchylku od ceny obvyklé a upravuje pravomoci orgánů obce. Dále dochází k úpravě problematiky sporných hranic obcí, pozměňují se pravidla pro zřizování výborů pro národnostní menšiny, vyjasňuje se zveřejňování usnesení o účasti obce v dražbě a v neposlední řadě je obcím umožněno za účelem ocenění významných životních události svých občanů využívat jejich osobní údaje ze základních registrů. 11. 7. 2016, Legislativa

72. Seznam právních povinností by měl být menší a lépe vymahatelný

Dva dny plné paragrafů. Tak se dá stručně shrnout Právní konference, která se 12. a 13. května 2016 uskutečnila v Brně. Vůbec poprvé ji uspořádal Svaz měst a obcí ČR se záměrem přiblížit zástupcům samospráv aktuální legislativu. Zejména pak ty právní oblasti, které trápí města a obce. 29. 6. 2016, Legislativa

73. Obce a zastavení nemovitých věcí

Na základě § 85 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“), je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o zastavení nemovitých věcí. 23. 6. 2016, Legislativa

74. Místní referendum nemůže nahradit rozhodování správních orgánů v souladu se zákonem

Ke změnám územního plánu směřoval rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2016, sp. zn. 2 As 212/2015. Nejvyšší správní soud se počátkem tohoto roku zabýval kasační stížností, v níž se navrhovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze, jímž byl zamítnut jeho návrh na zrušení části opatření obecné povahy – změny územního plánu obce Tlustice. 2. 6. 2016, Legislativa

75. Konference Otevřený úřad – zákonné povinnosti při zveřejňování informací

Praha – Ve středu, 25. května 2016 se v Praze uskutečnila odborná konference pro zástupce státní správy a samosprávy o legislativních povinnostech při zveřejňování informací. Od léta letošního roku vstupuje v účinnost nový zákon o registru smluv, který velmi úzce souvisí s hlavním „informačním“ zákonem o svobodném přístupu k informacím. Oba podporují transparentnost úřadů a svobodné poskytování informací veřejnosti. 26. 5. 2016, Legislativa

76. Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí (dále jen „návrh zákona“) má nahradit stávající zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 24. 5. 2016, Legislativa

77. Připravované legislativní změny – zadávání veřejných zakázek

Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 12. 5. 2016, Legislativa

78. Úvěry, zápůjčky a ostatní obdobná právní jednání obce

V rámci sérií textů o majetkoprávních jednáních obce podle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“), bude nyní věnována pozornost uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, a o přistoupení k závazku. 11. 5. 2016, Legislativa

79. Osvobození od placení a promíjení místního poplatku

V předchozích statích jsme se zabývali vyměřováním a vymáháním místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek za komunální odpad“). 27. 4. 2016, Legislativa

80. Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů. Jak se dotkne České republiky?

Evropská komise, Evropská rada a Evropský parlament schválily na sklonku loňského roku kompromisní znění návrhu nařízení o ochraně osobních údajů. Rada pak uvedenou normu potvrdila 12. února letošního roku dosažením politické dohody o tomto znění. K finálnímu schválení a přijetí nařízení Evropským parlamentem by mělo dojít v prvních měsících roku 2016, v platnost vstoupí na jaře 2018. Nařízení bude závazné a bude mít přímou účinnost ve všech členských státech EU. 22. 3. 2016, Legislativa

81. Připravované legislativní změny – zákon o zadávání veřejných zakázek

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 29. 2. 2016, Legislativa

82. Nájem nemovitých věcí v dani z přidané hodnoty

Nájem nemovitostí, zejména nájem nemovitostí za účelem bydlení je ze sociálních důvodů osvobozen od daně z přidané hodnoty (DPH). V případě poskytnutí nájmu osobě neregistrované k dani neexistuje možnost dobrovolné volby zdanění, proto je důležité jeho správné vymezení. 17. 2. 2016, Legislativa

83. Smlouva o společnosti a vklady právnických osob

Několik druhů právních jednání obce, která mají majetkový charakter, upravuje § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“). Tato právní jednání obce vyžadují (předchozího) kladného rozhodnutí (souhlasu) zastupitelstva obce. 15. 2. 2016, Legislativa

84. Vymáhání nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad

předchozím článku se autoři zabývali problematikou vyměřování místních poplatků za komunální odpad nezletilým. Na téma se autoři článku pokusí navázat tímto příspěvkem, který bude zaměřen na navazující činnost správců poplatku, která spočívá ve vymáhání nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad. 9. 2. 2016, Legislativa

85. Česká komora architektů je další organizací, která vyjadřuje nesouhlas se zněním vládního návrhu zákona o ochraně památkového fondu

„Namísto definování hodnot a racionálního a efektivního způsobu jejich ochrany je značně obsáhlou a nepřehlednou normou, soustřeďující se na detailní popis dílčích činností a obsáhlou regulaci některých profesí. Architektonická tvorba, architekt a výsledky jeho práce, projektování, nejsou v návrhu zákona dostatečně formulovány. Chybí zde citlivá interpretace památek v souvislosti s nepotlačitelným vývojem civilizace a kultury. Návrh zákona se soustředí pouze na údržbu a konzervaci památkově chráněných objektů a opomíjí skutečnost, že nemovité kulturní památky jsou lidmi užívány a z tohoto hlediska jsou na ně kladeny nároky na reálnou funkčnost.“ 3. 2. 2016, Legislativa

86. Hlasování zastupitelstva obce a trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku

V posledních letech se množí případy, kdy jsou trestně stíháni členové zastupitelstev měst a obcí v souvislosti s výkonem svých funkcí. Ne vždy je přitom lehké rozlišit, kdy je stíhání zastupitele důvodné, a kdy by měla být jeho odpovědnost ponechána v rovině politické. 2. 2. 2016, Legislativa

87. Dary a dotace – nové pojetí

Obce poskytují z vlastního rozpočtu příspěvky na různé veřejně prospěšné aktivity, na činnost místních spolků, či jako ocenění významných činů nebo životních jubileí občanů. Jde o výsostné území samosprávy – pouze obec může rozhodnout, na co a v jaké výši bude přispívat. I při poskytování finančních příspěvků je však obec svázána jistými pravidly. 26. 1. 2016, Legislativa

88. Nejlepší právnickou firmou pro regiony je KVB advokátní kancelář

Ocenění „Regionální právnická firma roku“, tedy cenu pro nejlepší mimopražskou právní kancelář, letos získala KVB advokátní kancelář, s. r. o. Vítězem se tak stala společnost, která pro časopis Obec a finance dlouhodobě připravuje vyhledávané odpovědi na dotazy a čtenáři oblíbené odborné články k právu územních samospráv. 5. 1. 2016, Legislativa

89. Připravované legislativní změny

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 14. 12. 2015, Legislativa

90. Dary, dotace a některá další majetkoprávní jednání obce

Ustanovení § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), upravuje několik druhů právních jednání obce majetkového charakteru, které vyžadují souhlasné rozhodnutí zastupitelstva obce, přičemž některá právní jednání jsou vymezena materiálně (konkrétní výší závazku) a některá naopak formou příslušného právního jednání, popřípadě kombinací obou těchto kritérií. 26. 11. 2015, Legislativa

91. Vyměřování místních poplatků za komunální odpad nezletilým – podle minulé, současné a navrhované právní úpravy

Právní úprava vyměřování místních poplatků nezletilým prochází v současné době zřejmě největším přerodem ve své historii. Důvodem pro tyto změny jsou problémy, které způsobovala zejména právní úprava účinná do poloviny roku 2012. Při aplikaci této na první pohled jednoduché právní úpravy docházelo (a stále dochází) k nesprávnému vyměřování místních poplatků nezletilým, neboť nebyly zohledňovány všechny okolnosti dotčených případů. 10. 11. 2015, Legislativa

92. Trestní stíhání zastupitelů měst a obcí

Unie obhájců ČR se v návaznosti na analýzu problematiky zpracovanou Nejvyšším státním zastupitelstvím rozhodla zpracovat vlastní analýzu dostupných podkladů ve věci trestního stíhání zastupitelů. Domnívá se totiž, že uvedenou problematiku nelze bagatelizovat pouhým srovnáním počtu všech zastupitelů s počty těch, kteří byli stíháni, a konstatovat, že je vše v pořádku. 5. 11. 2015, Legislativa

93. Trestní odpovědnost osob činných ve volených orgánech samosprávy

V poslední době se dostává do popředí otázka trestní odpovědnosti osob, spojená s jejich členstvím, resp. jejich rozhodováním ve volených orgánech územních samosprávných celků. V závěru roku 2014 publikovalo Nejvyšší státní zastupitelstvo podrobnou analýzu trestní odpovědnosti osob činných v územních orgánech samosprávy. 4. 11. 2015, Legislativa

94. Obce mají zelenou při ujednávání vedlejších smluvních náležitostí

Ústavní soud dne 2. září 2015 veřejně vyhlásil nález[1], který může být bez dalšího označen za zásadní pro problematiku rozdělení rozhodovacích pravomocí mezi jednotlivé orgány obcí a pro výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 2. 11. 2015, Legislativa

95. Co přináší novela stavebního zákona z pohledu architektů?

Připravovaná novela stavebního zákona je již druhá rozsáhlá novela od platnosti nového zákona z roku 2006. Chystaná novela měla za účel zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit povolování staveb, protože procesy jsou v naší zemi ve srovnání se sousedy jedny z nejpomalejších. Zdlouhavost povolování pak tlumí investice z evropských fondů a brzdí rozvoj ekonomiky. Předložený návrh novely však podle našeho názoru viditelné urychlení ani zjednodušení nepřinese. 27. 10. 2015, Legislativa

96. Připravované legislativní změny

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 21. 10. 2015, Legislativa

97. Novela stavebního zákona omezí práva občanů vyjádřit se ke stavbám v jejich okolí

Novela stavebního zákona, kterou vláda v nejbližší době dostane k projednání, podle ekologických organizací závažně zasahuje do práva veřejnosti vyjádřit se ke stavbám ve městech a okolí. Podle nich především brání všem kromě vlastníků nemovitostí napadat nezákonnost územních plánů, ruší povinné veřejné projednávání jak v rámci procesu EIA, tak i při povolování stavby. Mimo jiné má být veřejnost vyřazena i z rozhodování o kácení dřevin kvůli velkým stavbám. 13. 10. 2015, Legislativa

98. Převody nemovitého majetku obce

Jakýkoliv převod (tzv. zcizení) nemovitých věcí z majetku obce se neobejde podle platné právní úpravy bez kladného rozhodnutí (souhlasu) zastupitelstva obce. 1. 10. 2015, Legislativa

99. Poskytování informací z oblasti místních poplatků

Jedním ze stále aktuálních témat, které lze v současné době sledovat v oblasti místních poplatků, je poskytování informací. Kdo může žádat o informace? V jakém rozsahu? Na které informace má žadatel o informace právo a na které nikoliv? Může vůbec obec, správce poplatku či konkrétní osoby vykonávající správu místních poplatků poskytovat informace z této oblasti? 22. 9. 2015, Legislativa

100. Korekce dle § 14e rozpočtových pravidel v novém programovém období EU

V dosavadním průběhu roku 2015 jsou vedeny významné debaty na téma novelizace[1] zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k úpravě poskytování dotací a uzavírání veřejnoprávních smluv zejména na úrovni územních samosprávných celků. Jedná se o bezesporu téma důležité, nicméně v tomto článku se budeme zabývat novou – doposud do určité míry opomíjenou – právní úpravou tzv. korekcí spočívajících v nevyplacení celé dotace či její části. 15. 9. 2015, Legislativa
Bylo nalezeno 258 záznamů.
TOPlist
TOPlist